Gustavsberg 1:144 m.fl. Särskilt boende

Föreslagen detaljplan möjliggör uppförandet av ett särskilt boende på
80 platser på Gustavsberg 1:144, och möjliggör en ändrad användning av Gustavsberg 1:111 (Gustavsgården) till trygghetsboende eller ungdoms-
boende alternativt en kombination av dessa. Platsen är centrumnära och utpekat som utvecklingsområde i översiktsplanen. Förutsättningar finns
för att skapa ett centrumnära, attraktivt och tryggt särskilt boende, med
ett grönskande läge i Gustavsberg.

Bild över hur gatan kan se ut. Illustration.

Gatuvy vision 1

Bild av hur gatan kan se ut. Illustration.

Gatuvy vision 2

Läget och avgränsning

Planområdet är beläget i södra delen av Hästhagen och består av fastigheterna Gustavsberg 1:111, Gustavsberg 1:144 och Gustavsberg 1:7. Värmdö kommun är fastighetsägare till fastigheterna Gustavsberg 1:144 och Gustavsberg 1:111.

Kartbild.

Orienteringskarta.

Syftet med planarbetet

Syftet med detaljplanen är att pröva bebyggelsen av ett nytt särskilt boende på 70-80 platser på den kommunalägda fastigheten Gustavsberg 1:144. Längst Trallbanevägen södra sida är det idag parkeringsytor och bouleplaner som delvis tas i anspråk för nybyggnadens placering. Planläggningen av befintliga Gustavsgården på fastighet Gustavsberg 1:111 avser vårdändamål samt möjliggör omvandling till ungdomsbostäder alternativt trygghetsboende. Trallbanevägen berörs och utreds för att öka genhet och säkerhet som skolväg. Gatans sträckning övertas till kommunalt huvudmannaskap och görs attraktivare som ett viktigt gång och cykelstråk.

Kartbild.

Situationsplan

Status i planarbetet

Pil - planprocess - Normalt - mellan samråd och granskning

Samråd har pågått under 2023-12-07−2024-01-12.

Efter samrådet ska kommunen ta ställning till de inkomna synpunkterna och eventuella förslag till revideringar i en samrådsredogörelse. Därefter ska planförslaget ställas ut på granskning.

Tidplan

Startskede Q3 2022

Samråd: Q4 2023–Q1 2024

Granskning: Q4 2024

Antagande: Q1 2025

Planförfarande

Planarbetet utförs enligt plan- och bygglagen (PBL) SFS 2010:900 enligt bestämmelserna för standardförfarande.

Bakgrund

Start-PM för Detaljplanen Gustavsberg 1:144 m.fl. Särskilt boende, godkändes av kommunstyrelsen planutskott den 7 juni 2022.

Samrådsperioden inleddes med att kommunstyrelsens planutskott informerades om plan-förslaget den 24 oktober 2023. Vid årsskiftet 2023/2024, mellan datumen 2023-12-07
och 2024-01-12 pågick samråd. Efter samrådet ska kommunen ta ställning till de inkomna synpunkterna och eventuella förslag till revideringar i en samrådsredogörelse. Därefter ska planförslaget ställas ut på granskning. Planhandlingarna från samrådsperioden finns att läsa nedan.

Planarbetet

Arbetet är pågående och inför samråd bearbetas samrådsförslaget fram. Förslagets
volym och förhållande till värden utreds, åtgärder föreslås och konsekvenser beskrivs. Trallbanevägen berörs och utreds för att öka genhet och säkerhet som skolväg och som
viktigt stråk mellan målpunkter och tillkommande bostäder. Innan samrådet är handlingarna
ett arbetsmaterial eftersom det fram till beslut om samråd kan komma att göras tillägg eller revideringar av utredningarna. Synpunkter insamlas av berörda vid samråd och granskning.

Utredningar

Planhandlingar

Bland annat nybyggnadsförslagets volym och sammanhang beskrivs i Planbeskrivning och Gestaltningsbilaga nedan.

Uppstart av planarbete

Kontakta handläggare

Frågor besvaras av projektledare David Nilsson via mejl david.nilsson@varmdo.se
och planarkitekt Jenny Beijar via mejl jenny.beijar@varmdo.se eller via servicecenter
08-570 470 00.