Västra Charlottendal, del av Gustavsberg 1:7 med flera

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för cirka 100 bostäder i flerbostadshus på mellan tre och fem våningar och cirka 30 småhus.

Arbetet med detaljplan för västra Charlottendal är pausat.

Kartbild Gustavsberg 1:7, del av CharlottendalFörstora bilden

Bilden är klickbar

Syfte med planarbetet

Detaljplanen ska säkerställa en god kontakt mellan bostadsområdet och omgivande naturmark. Bebyggelsens placering och utformning ska anpassas till platsens förutsättningar. Planförslaget har stöd i kommunens översiktsplan. Den skogsmark som i planförslaget tas i anspråk för bebyggelse har höga värden för biologisk mångfald.

Status i planarbetet

Arbetet med detaljplan för västra Charlottendal är pausat.

I Värmdö kommun sker en stor inflyttning, dels i de nya bostadsområdena i Porslinskvarteren, dels genom att allt fler bosätter sig i tidigare fritidshusområden. Samtidigt har nödvändiga investeringar på de statliga vägarna uteblivit vilket har gjort trafiksituationen alltmer ansträngd. Med anledning av det antog kommunfullmäktige den 10 juni 2021 nya bostadspolitiska mål som innebär att kommunen genom detaljplaneläggning ska verka för en genomsnittlig tillväxt på cirka 150 till 250 bostäder per år under perioden 2021 till 2025, vilket är en sänkning av antal bostäder sedan tidigare mål.

Den 15 februari 2022 gav kommunstyrelsens planutskott förvaltningen i uppdrag att prioritera ett antal detaljplaner. Västra Charlottendal är en av de detaljplaner som inte är prioriterad. Planarbetet för västra Charlottendal kommer därför att pausas. Det är i dagsläget inte bestämt när ett eventuellt planarbete kan återupptas.

Tidplan

Planarbetet är pausat.

Startskede: Q1 2017

Samråd: Q4 2017

Granskning: Q1 2019

Planförfarande

Planarbetet utförs enligt plan- och bygglagen (PBL) SFS 2010:900 enligt bestämmelserna för utökat förfarande.

Bakgrund

Arbetet med att planlägga Gustavsberg 1:7 har startat då fastighetsägaren JM AB den 26 augusti 2015 delgavs positivt planbesked att upprätta en detaljplan för området. Planläggningen gäller för den del av gällande detaljplan 101 Charlottendal som tidigare undantogs i samband med kommunfullmäktiges antagandebeslut den 12 december 2002. Ärendet har tidigare omfattat att bygga en förskola på fastigheten, det är inte längre aktuellt.

Planhandlingar

Granskningshandlingar

Samrådshandlingar

Uppstart av planarbete

Kontakta handläggare

Frågor besvaras av planarkitekt Linnéa Olofsson via mejl linnea.olofsson@varmdo.se eller via servicecenter 08-570 470 00.