Hemmesta centrum

Hemmesta centrum står inför en spännande omvandling. Nu pågår planarbete för att stärka Hemmesta centrum som en självklar mötesplats på Värmdölandet genom att utveckla platsen till ett tryggt och levande område. Det ska finnas en blandning av bostäder, handel, park och torg i ett läge med bra kommunikationer och närhet till skola och natur. En utmaning som ska hanteras i planeringen är att hitta hållbara trafiklösningar som möjliggör utvecklingen.

Tyck till om Hemmesta centrum! Som en del i planarbetet vill vi ta del av era tankar och kunskap om området. Vad gillar du med Hemmesta centrum idag och vad vill du se mer av i framtiden? Besvara gärna våra frågor, det tar bara ett par minuter och dina svar är anonyma.

Tyck till om Hemmesta centrum via vår enkät!

Flygbild Hemmesta centrum

Läge och avgränsning

I planområdet ingår befintligt centrumområde med centrumbebyggelse och parkering. I västra delen ingår en obebyggd tomt samt en tomt med en nedlagd byggvaruhandel. I området ingår även en fastighet med verksamhetslokaler norr om Skärgårdsvägen. Planområdet gränsar till småhusområden, ett mindre verksamhetsområde samt till Hemmestaskolan och Värmdövallen. Skärgårdsvägen avses inte ingå i planområdet.

Området från luften. Ortofoto.Förstora bilden

Ungefärlig avgränsning av planområdet.

Syfte med planarbetet

Planarbetet syftar till att skapa förutsättningar för ett tryggt, levande och attraktivt centrum-område i Hemmesta. Nya byggnader med bostäder och verksamheter ska kanta gator och torg. Skalan ska variera från ungefär fem våningar intill torget ned till två våningar i mötet med omgivande bostadsområden. Den nya bebyggelsen ska ha en hög arkitektonisk kvalitet och ska inspireras av skärgårdslandskapet i material, placering och utformning. Karaktären i den nya bebyggelsen och de nya stadsrummen ska stärka platsens identitet och göra det nya Hemmesta centrum till ett område som de boende kan vara stolta över.

Status i planarbetet

Pil - planprocess - Normalt - mellan start och samråd

Kommunstyrelsen beslutade 2024-05-15 att ingå markanvisningsavtal med Sveaviken Bostad AB. Avtalet innebär att bolaget under två år har ensamrätt att rita på en utveckling av bebyggelse på kommunens markinnehav i planområdet. Syftet med denna överenskommelse är att enklare skapa förutsättningar för ett levande centrumområde med goda kvaliteter för både besökare och boende.

Tidplan

Start-PM: 2015-08-26

Samråd 1: Q4 2016

Samråd 2: Q3/Q4 2024

Granskning: Q2 2025

Antagande: Q4 2025

Planförfarande

Planarbetet utförs enligt plan- och bygglagen (PBL) SFS 2010:900 enligt bestämmelserna för utökat förfarande.

Bakgrund

Planen har legat vilande under en period och startades upp igen under våren 2020. Området som omfattas av detaljplanen betecknas i översiktsplanen som ett centrumområde i behov av förändring. Läget är centralt, omgivningarna erbjuder stora möjligheter till natur- och fritids-aktiviteter, det finns goda kommunikationer samt närhet till service, förskolor och skolor.

År 2015 gjordes ett omtag i planarbetet och en förnyat start-PM antogs. Det innebar att arbetet med detaljplanen för Hemmesta, som legat vilande under en period, återigen drog igång.

Under 2016 godkände kommunstyrelsen en ny etappindelning för arbetet med planen
och i december samma år gick planen ut på samråd. Parallellt med samrådet hölls även medborgardialoger kring områdets utveckling.

Den politiska målsättningen är att området ska utformas med ”skärgårdskaraktär”, vilket innebär ett småskaligt och varierat uttryck i skala och utformning.

Planförslaget

Planarbetet befinner sig i ett tidigt skede. Det planförslag som är under framtagande ska ha en lägre exploateringsgrad än tidigare samrådsförslag, och bebyggelsen ska skalas ned för att möta befintliga småhusområden på ett mer anpassat sätt. Liksom i tidigare förslag ligger fokus på att ta fram ett förslag som kan ge förutsättningar för ett attraktivt område med en blandning av funktioner så som småskalig handel, bostäder, café och restauranger samt attraktiva torg och parker som är välkomnande för alla. Trafiksäkra och gena stråk mellan skolområdet och busshållplatser är en viktig förutsättning, liksom att skapa miljöer med fokus på trygghet och trivsel för alla som vistas i området.

En viktig förutsättning i planarbetet är att hitta lösningar för att främja god framkomlighet på Skärgårdsvägen. Kommunen arbetar tillsammans med Trafikverket för att hitta långsiktiga lösningar för detta liksom tillfälliga lösningar för boende på Värmdölandet, Hemmesta och tillkommande exploatering.

Medborgardialog för Hemmesta centrum

Parallellt med förra samrådet för Hemmesta centrum 2017 höll kommunen medborgardialoger kring Hemmestas utveckling, bland annat frågor om vägstrukturen, natur och kulturvärden, friluftsliv, bostadsbebyggelse och behov av service. Bland annat framkom synpunkter på att föreslagen bebyggelse är för hög, att det inte var anpassat för att möta omgivande småhusområden och att parkytorna var för små. Frågor kring parkering och trafik inkom också under samrådet.

Dessa synpunkter har tagits med och beaktats i framtagandet av ett nytt planförslag. Under det nya samrådet för detaljplanen kommer det ges möjlighet för medborgare att tycka till om förslaget.

Planhandlingar från samråd 1, 2016

Samrådshandlingar

Uppstart av planarbete

Kontakta handläggare

Frågor besvaras av projektledare Bodil Johansson via mejl till bodil.johansson@varmdo.se eller via servicecenter på 08-570 470 00.