Ösby 1:91 – Villa Skogsbo

Förslaget är att pröva om det är lämpligt med två flerbostadshus samt att flytta Villa Skogsbo som har ett betydande kulturhistoriskt värde inom fastigheten.

Foto över området. Ortofoto.

Röd linje visar det ungefärliga aktuella planområdets avgränsning.

Syfte med planarbetet

Syftet är att möjliggöra för ny bebyggelse med en föreslagen exploatering om cirka 30 lägenheter. Antal lägenheter ska prövas i kommande planarbete. Syftet är även att flytta
den kulturhistoriskt viktiga Villa Skogsbo inom fastigheten.

Status i planarbetet

Pil - planprocess - Normalt - mellan start och samråd

Ett planarbete pågår för fastigheten Ösby 1:91 och ett Start-PM för detaljplanen antogs i kommunstyrelsens planutskott (KSPU) 2024-02-26 § 3.

Tidplan

Startskede: Q1 2024

Samråd: Q4 2024

Granskning: Q2 2025

Antagande: Q4 2025

Bakgrund

Planarbete pågår med att ta fram samrådshandlingar. Utredningar tas fram som berör bland annat geoteknik, dagvatten och så vidare. Det är viktigt att utforma den nya bebyggelsen så den smälter in i området utan att påverka befintlig och tillkommande bebyggelse.

När utredningsskedet är klart kommer ett planförslag att arbetas fram och ställs ut för samråd. Under samrådet finns det möjlighet för allmänheten att ta del av förslaget i sin helhet samt lämna synpunkter på planförslaget.

Planområde

Detaljplaneområdet är lokaliserat till Ösby 1:91.

Planhandlingar

Startskede

Kontakta handläggare

Frågor besvaras av projektledare Babak Moazzami via mejl babak.moazzami@varmdo.se
eller via servicecenter på 08-570 470 00.