PFO B7 Fagerdala

Huvudsyftet med planarbetet i de prioriterade förändringsområdena (PFO) är att anpassa områdena för permanentboende.

Syftet med planen

Bullandö, Fagerdala, Älvsala och Björkvik, i vilket Fagerdala ingår, är ett av kommunens prioriterade förändringsområden (PFO 19) som finns redovisade i kommunens översiktsplan antagen i kommunfullmäktige 2011.

Planläggningen kommer att ske med utökat förfarande. Planförslagets sociala, ekonomiska och ekologiska konsekvenser kommer att redovisas.

Flertalet frågor är gemensamma för PFO 19, och de olika detaljplanerna kommer att ha ett liknande förhållningssätt till de gemensamma frågorna.

Dummybild

Klicka på bilden förstora den

Informationsvideo PFO B7 Fagerdala

I filmen nedan finns information om detaljplaneprocessen samt om detaljplanearbetet
för PFO B7 Fagerdala.

Thumbnail för film

Status i planarbetet

Pil - planprocess - Normalt - mellan granskning och antagen

Samråd pågick mellan 2021-02-09 – 2021-03-02.
Nu påbörjas arbetet med att ta fram granskningshandlingar.

Tidplan

En preliminär tidplan redovisar ett antagande Q1 2023.

Planhandlingar PFO B7 Fagerdala

Uppstart av planarbete

Samrådshandlingar


Tidplan

En preliminär tidplan redovisar ett antagande Q3 2022.

Bakgrund

Syftet med planarbetet i de prioriterade förändringsområdena är att ange riktlinjer för hur och i vilken form en omvandling från fritidshusområde till åretruntbebyggelse kan ske. Kommunala vatten- och spillvattenledningar (VA) byggs ut. Dagvattenhanteringen ingår inte i kommunens åtaganden. Allmänna platser kommer ha enskild huvudman i enlighet med riktlinjerna i översiktsplanen.

I planarbetet kommer frågor om byggrätt och byggnadsutformning att prövas. Vägmark ska planläggas så att viss breddning, anordnande av utökade vändplaner och andra ombyggnad möjliggörs. Bland annat ställer avfallshanteringen särskilda krav på vägar och vändplatser. Befintliga fördelningen mellan bostadsfastigheter och grönstruktur behålls. Hantering av dagvatten ska utredas. Områdets fastighetsindelning planeras bevaras. Strandskyddade områden på privata bostadsfastigheter ska ses över.

En förprojektering som redovisar förslag till det kommunala VA-nätets utformning och eventuellt behov av pumpstationer kommer att tas fram parallellt med planarbetet. Ledningsnätet kommer så långt möjligt att förläggas i befintliga vägar inom området.

Kontakta handläggare

Frågor besvaras av planarkitekt planarkitekt Stefan Khoo via mejl till stefan.khoo@varmdo.se eller via servicecenter telefon 08-570 470 00.