PFO B7 Fagerdala

Huvudsyftet med planarbetet i de prioriterade förändringsområdena (PFO)
är att anpassa områdena för permanentboende.

Området markerad inom röd linje. Kartbild.

PFO B7 Fagerdala

Området markerat inom röd linje. Kartbild.

PFO B7 Fagerdala

Kartbild.

PFO B7 Fagerdala

Syftet med planarbetet

Syftet är att möjliggöra ett permanentboende genom större byggrätter på befintliga fastigheter. Planen syftar samtidigt till att bevara den befintliga karaktären med stora tomter och bostadshus som är väl inpassade i den naturligt kuperade terrängen.

Den ska även bibehålla grönstrukturen i området och bevara kultur- och naturvärden. Vidare ska de i detaljplanen planlagda vägområdena vara tillräckligt stora för de servicefordon som behöver trafikera ett permanentbebott område.

Parallellt med planarbetet utförs även planeringen för utbyggnad av kommunalt vatten- och avloppsnät i området. Detta syftar till att förbättra Östersjöns ekologiska och kemiska status och för att säkra god vattenförsörjning till kommunens invånare när området omvandlas för permanentboende.


Status i planarbetet

Pil - planprocess - Normalt - mellan granskning och antagen

Detaljplanen har varit ute på granskning under 2022. Efter granskningen ska kommunen ta ställning till de synpunkter som har kommit in och eventuella förslag till ändringar i ett granskningsutlåtande. Därefter antas det reviderade planförslaget i kommunfullmäktige. Efter antagandet har berörda parter tre veckor på sig att överklaga planförslaget till mark- och miljödomstolen.

Detaljplanen antogs av KSPU 2023-10-24.

Tidplan

Samråd: Q4 2019

Granskning: Q3 2022

Antagande: Q4 2024

Laga kraft: tidigast Q1 2025

Planförfarande

För denna plan tillämpas Plan- och bygglagen (2010:900) i dess lydelse efter 1 januari 2015 med utökat planförfarande.

Bakgrund

Enligt kommunens översiktsplan Värmdö kommun 2035 är området Fagerdala utpekat som ett prioriterat förändringsområde (PFO-område) som ska planläggas för att möjliggöra boende året runt. Det innebär bland annat att kommunalt vatten och avlopp ska byggas ut i området och att större byggrätter ska möjliggöras.

Fagerdala är en del av PFO 19 som planläggs i sju olika delområden. Hela det sammanlagda området innehåller cirka 850 fastigheter. De övriga detaljplanerna kommer starta successivt vilket gör att planarbete för flera detaljplaner kommer att pågå parallellt i området.

Fagerdala


Planen för Fagerdala omfattar 116 bostadsfastigheter där nära hälften har permanentboende. Planområdet har en befintlig byggnadsplan där byggrätten är begränsad till 60 m2 för huvudbyggnad och 40 m2 för komplementbyggnad. Vägar, naturområden och vatten har enskilt huvudmannaskap. Vatten och avloppsvatten är enskilt.

Parallellt med planarbetet utförs även planeringen för utbyggnad av kommunalt vatten och avloppsnät i området. Detta syftar till att förbättra Östersjöns ekologiska och kemiska status och för att säkra god vattenförsörjning till kommunens invånare när området omvandlas för permanentboende.

Fagerdala är i kommunens översiktsplan för åren 2012 −2035 utpekat som en del av det prioriterade förändringsområdet (PFO område 19) för Älvsala, Fagerdala och Bullandö som ska planläggas med större byggrätter och byggas ut med kommunala vatten och
avloppsledningar.

Några av översiktsplanens rekommendationer för PFO områden är:

  • Förtätning genom avstyckning ska undvikas och karaktären i området ska
    bibehållas
  • Hänsyn ska tas till strandskydd och värdefull natur
  • Vägar och naturområden ska förvaltas med enskilt huvudmannaskap
  • Dagvatten ska utredas
  • Utbyggnad av vatten och spillvattenledningar ska vara genomförd innan
    utökade byggrätter medges

Planhandlingar

Granskningshandlingar

Samrådshandlingar

Uppstart av planarbete

Kontakta handläggare

Frågor besvaras av planarkitekt Stefan Khoo via mejl stefan.khoo@varmdo.se
eller via servicecenter på 08-570 470 00.