PFO B8 Bullandö

Huvudsyftet med planarbetet i de prioriterade förändringsområdena (PFO)
är att anpassa områdena för permanentboende.

Karta över Bullandö

PFO B8 Bullandö

Syfte med planarbetet

Syftet med planarbetet i de prioriterade förändringsområdena är att ange riktlinjer
för hur och i vilken form en fortsatt utbyggnad av områdena ska ske samtidigt som
kommunala vatten och avloppsledningar ska byggas ut.

Syftet med detaljplanen för Bullandö är att möjliggöra ett permanentboende genom
större byggrätter på befintliga fastigheter. Planen syftar samtidigt till att bevara den
befintliga karaktären med stora tomter och bostadshus som är väl inpassade i den
naturligt kuperade terrängen. Den ska även bibehålla grönstrukturen i området och
bevara kultur och naturvärden. Vidare ska de i detaljplanen planlagda vägområdena
vara tillräckligt stora för de servicefordon som behöver trafikera ett permanentbebott
område.

Parallellt med planarbetet utförs även planeringen för utbyggnad av kommunalt vatten
och avloppsnät i området. Detta syftar till att förbättra Östersjöns ekologiska och
kemiska status och för att säkra god vattenförsörjning till kommunens invånare när
området omvandlas för permanentboende.

Björkvik är i kommunens översiktsplan för åren 2012–2035 utpekat som en del av det
prioriterade förändringsområdet (PFO område 19) för Älvsala, Fagerdala och Bullandö
som ska planläggas med större byggrätter och byggas ut med kommunala vatten och
avloppsledningar.

Några av översiktsplanens rekommendationer för PFO områden är:

  • Förtätning genom avstyckning ska undvikas och karaktären i området
    ska bibehållas
  • Hänsyn ska tas till strandskydd och värdefull natur
  • Vägar och naturområden ska förvaltas med enskilt huvudmannaskap
  • Dagvatten ska utredas
  • Utbyggnad av vatten och spillvattenledningar ska vara genomförd innan
    utökade byggrätter medges

Status i planarbetet

Pil - planprocess - Enkelt planförfarande - mellan start och samråd

Planarbete pågår med att ta fram samrådshandlingar, under samrådet finns det möjlighet för allmänheten att ta del av förslaget i sin helhet samt lämna synpunkter på planförslaget. Efter samrådet ska kommunen ta ställning till de inkomna synpunkterna och eventuella förslag till revideringar i en samrådsredogörelse. Därefter ska planförslaget ut på granskning.

Tidplan

Startskede: Q3 2021

Samråd: Q3 2024

Granskning: Q2 2025

Antagande: Q1 2026

Laga kraft: tidigast Q2 2026

Planförfarande

Planarbetet utförs enligt plan- och bygglagen (PBL) SFS 2010:900 enligt bestämmelserna
för utökat förfarande.

Bakgrund

Syftet med planarbetet i de prioriterade förändringsområdena är att ange riktlinjer för hur
och i vilken form en omvandling från fritidshusområde till åretruntbebyggelse kan ske. Kommunala vatten- och spillvattenledningar (VA) byggs ut. Dagvattenhanteringen ingår inte
i kommunens åtaganden. Allmänna platser kommer ha enskild huvudman i enlighet med riktlinjerna i översiktsplanen.

I planarbetet kommer frågor om byggrätt och byggnadsutformning att prövas. Vägmark ska planläggas så att viss breddning, anordnande av utökade vändplaner och andra ombyggnad möjliggörs. Bland annat ställer avfallshanteringen särskilda krav på vägar och vändplatser. Befintliga fördelningen mellan bostadsfastigheter och grönstruktur behålls. Hantering av dagvatten ska utredas. Områdets fastighetsindelning planeras bevaras. Strandskyddade områden på privata bostadsfastigheter ska ses över.

En förprojektering som redovisar förslag till det kommunala VA-nätets utformning och eventuellt behov av pumpstationer kommer att tas fram parallellt med planarbetet. Ledningsnätet kommer så långt möjligt att förläggas i befintliga vägar inom området.

Planhandlingar

Uppstart av planarbete

Kontakta handläggare

Frågor besvaras av planarkitekt Stefan Khoo via mejl stefan.khoo@varmdo.se
eller via servicecenter på 08-570 470 00.