PFO N1, Näverängsvägen

Huvudsyftet med detaljplanen är att anpassa området för permanentboende och att förbereda utbyggnad av kommunalt vatten och spillvatten i området.

Näverängsvägen

Syfte med planarbetet

Syftet med detaljplanen är att anpassa området för permanentboende samt underlätta utbyggnad av kommunalt vatten och spillvatten. Viktigt är också att bibehålla områdets karaktär i största möjliga mån med dess kulturhistoriska värden, vägnät och grönstruktur.

Status i planarbetet

Samråd har skett från 2017-06-05 till 2017-06-27.

Detaljplanen kommer att gå ut på förnyat samråd under perioden 2024-08-12 - 2024-09-16, på grund av att väsentliga ändringar har gjorts i detaljplanen efter samrådet år 2017 samt att det är länge sedan samråd ägde rum.

Tidplan

Startskede: Q1 2015

Samråd 1: Q2 2017

Samråd 2: Q3 2024

Granskning 2: Q2 2025

Antagande: Q4 2025

Planförfarande

Planarbetet utförs enligt plan- och bygglagen (PBL) SFS 2010:900 enligt bestämmelserna för utökat förfarande.

Bakgrund

Hela Värmdö kommun har genomgått stora förändringar under senare år då Stockholmsregionen vuxit. Inflyttningen till Värmdö har till stor del skett genom att fritidshus bebos under större del av året. I Värmdö kommun kallas dessa områden för prioriterade förändringsområden (PFO).

Planområdet för Näverängsvägen är inte tidigare planlagt. Kommunalt vatten och avlopp är inte heller utbyggt till alla fastigheter. Planområdet är utpekat som ett prioriterat förändringsområde i kommunens översiktsplan.

Länk till översiktsplanen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Omtag av planarbetet

Ett tidigare förslag till detaljplan för Näverängsvägen upphävdes i mark- och miljödomstolen den 6 september 2013. Nuvarande planarbete inleddes med ett start-PM som antogs av kommunstyrelsens planutskott (KSPU) i februari 2015. Syftet med detaljplanen är att anpassa området för permanentboende samt att underlätta utbyggnad av kommunalt vatten och spillvatten. Viktigt är också att bibehålla områdets karaktär i största möjliga mån med dess kulturhistoriska värden, vägnät och grönstruktur.

Planhandlingar

Samrådshandlingar

Uppstart av planarbete

Kontakta handläggare

Frågor besvaras av planarkitekt Emma Toth via mejl emma.toth@varmdo.se,
projektledare Yvonne Karlsson via mejl yvonne.karlsson@varmdo.se eller
via servicecenter 08-570 470 00.