PFO S5 Lillströmsudd, Hästhagsudd och Gamla Fågelbrovägen

Syftet med detaljplanen är att anpassa området för permanentboende och ange riktlinjer för kommande bebyggelseutveckling samtidigt som kommunalt vatten och spillvatten byggs ut.

Mark- och miljödomstolen har 2024-04-10 upphävt Värmdö kommuns beslut att anta detaljplanen för PFO S5 Lillströmsudd, Hästhagsudd och Gamla Fågelbrovägen.
Mål nr P 629-23.

Kommunen har ännu inte tagit ställning till om eller när planarbetet ska återupptas, detta kommer att meddelas på denna sida så snart som möjligt.

Kartbild över det planerade området.Förstora bilden

Strömma

Syfte med planarbetet

I aktuell översiktsplan från 2011 är området markerat som förändringsområde
som ska färdigställas inom snar framtid. Syftet med planarbetet i de prioriterade förändringsområdena är att ange riktlinjer för hur och i vilken form en fortsatt utbyggnad av områdena ska ske samtidigt som kommunala vatten- och spillvattenledningar (VS) byggs ut.

Status i planarbetet

Pil - Planprocess - Normalt - mellan antagen och laga kraft

Tidplan

Samråd pågick 2019-01-15 – 2019-02-22.

Granskning pågick 2021-05-04 – 2021-06-02.

Detaljplanen antogs av Kommunfullmäktige 2022-12-21.

Mark- och miljödomstolen har 2024-04-10 upphävt Värmdö kommuns beslut att anta detaljplanen för PFO S5 Lillströmsudd, Hästhagsudd och Gamla Fågelbrovägen.
Mål nr P 629-23.

Kommunen har ännu inte tagit ställning till om eller när planarbetet ska återupptas, detta kommer att meddelas på denna sida så snart som möjligt.

Planförfarande

Planarbetet utförs enligt plan- och bygglagen (PBL) SFS 2010:900 enligt bestämmelserna
för standardförfarande.

Bakgrund och syfte

Fastigheterna som ligger inom Strömma S5 är ett av kommunens prioriterade för-ändringsområden som fanns redovisade redan i kommunens översiktsplan från 2003.

För området Värmdövik–Herrviksnäs–Strömma som helhet har ett gemensamt planprogram upprättats 2005 (Program för Värmdövik, Herrviksnäs och Strömma, Fördjupning av över-siktsplanen). Programmet, som upprättades efter kommunens översiktsplan från 2003, kommer inte att ligga till grund för det fortsatta detaljplanearbetet inom området eftersom kommunen fått en ny översiktsplan (2011) med nya intentioner som programmet inte följer till fullo. Vissa kvaliteter ur programmet så som ökad byggrätt och högre standard på vägarna kommer dock att ses över i planarbetet.

Planhandlingar

Antagandehandlingar

Granskningshandlingar

Samrådshandlingar


Uppstart av planarbete

Kontakta handläggare

Frågor besvaras av Rick Hoogduyn via mejl: rick.hoogduyn@varmdo.se
eller via servicecenter på 08-570 470 00.