PFO S5 Lillströmsudd, Hästhagsudd och Gamla Fågelbrovägen

Syftet med detaljplanen är att anpassa området för permanentboende och ange riktlinjer för kommande bebyggelseutveckling samtidigt som kommunalt vatten och spillvatten byggs ut.

Kartbild över det planerade området.

Strömma

Status i planarbetet

Pil - planprocess - Normalt - mellan granskning och antagen


Tidplan

Samråd pågick 2019-01-15 – 2019-02-22.

Granskning pågick 2021-05-04 – 2021-06-02.

Antagande förväntas ske under andra eller tredje kvartalet 2022.

Planhandlingar PFO S5 Strömma


Granskningshandlingar

Samrådshandlingar


Uppstart av planarbete

Bakgrund

Fastigheterna som ligger inom Strömma S5 är ett av kommunens prioriterade för-ändringsområden som fanns redovisade redan i kommunens översiktsplan från 2003.
I aktuell översiktsplan från 2011 är området markerat som förändringsområde som ska färdigställas inom snar framtid. Syftet med planarbetet i de prioriterade förändringsom-
rådena är att ange riktlinjer för hur och i vilken form en fortsatt utbyggnad av områdena
ska ske samtidigt som kommunala vatten- och spillvattenledningar (VS) byggs ut.

För området Värmdövik–Herrviksnäs–Strömma som helhet har ett gemensamt planprogram upprättats 2005 (Program för Värmdövik, Herrviksnäs och Strömma, Fördjupning av över-siktsplanen). Programmet, som upprättades efter kommunens översiktsplan från 2003, kommer inte att ligga till grund för det fortsatta detaljplanearbetet inom området eftersom kommunen fått en ny översiktsplan (2011) med nya intentioner som programmet inte följer till fullo. Vissa kvaliteter ur programmet så som ökad byggrätt och högre standard på vägarna kommer dock att ses över i planarbetet.

Kontakta handläggare

Kontakta projektledare Mustafa Qazali via mejl mustafa.qazali@varmdo.se och
planarkitekt Sten Hammar via mejl sten.hammar@varmdo.se eller via servicecenter
08-570 470 00.