PFO Torsby T3

Området ligger i Torsby.

Kartbild över Torsby T3

Status i planarbetet

Upphävd detaljplan

Mark- och miljööverdomstolen har upphävt detaljplanen för Torsby T3
2019-04-26.

Kommunen har ännu inte tagit ställning till om planarbetet ska återupptas.

Riktlinjer för bygglovshandläggning inom PFO-området Torsby T3

Det finns ett starkt bebyggelsetryck inom PFO-området Torsby T3. Flera av de nu liggande bygglovsansökningarna bedöms leda till omfattande avstyckningar och förtätningar.

För att bromsa denna utveckling har förvaltningen tagit fram riktlinjer för bygglovshand-
läggning i Torsby T3.

Riktlinjerna är godkända av Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden den 5 april 2022:

 • Bebyggelseutvecklingen i området hanteras som bygglov utanför detaljplan.
 • Nya bygglovsärenden hanteras i nära dialog med Plan, VA, Strategiska.
 • Byggloven följer riktlinjerna i översiktsplanen om bevarad karaktär, begränsade sprängningar med mera.
 • De byggrätter som medges bör omfatta BTA maximalt 220 kvadratmeter.
  Det vill säga att bottenplattan på ett tvåplanshus i två fulla våningar ska ha
  en maximal area av 110 kvadratmeter .
 • Om fastigheter delas ska fastighetsarean uppgå till minst 2 500 kvadratmeter
  för en nybildad fastighet.
 • Ansökningar som omfattar större byggnader än dessa riktlinjer hänvisas till att
  ansöka om planbesked.

Riktlinjerna i helhet , 961.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Planhandlingar


Handlingar upphävd detaljplan i Mark- och miljööverdomstolen


Antagandehandlingar

Utställningshandlingar 2

Utställningshandlingar

Samrådshandlingar

Övriga utredningar

Uppstart av planarbete

Kontakta handläggare

Frågor besvaras via servicecenter på 08-570 470 00.