Föreningsbidrag

På den här sidan hittar du information om alla Värmdös föreningsbidrag. Längst ned på sidan kan du ladda ner våra riktlinjer och policydokument.

Aktivitetsbidrag till idrottsföreningars barn- och ungdomsverksamhet

Syftet med aktivitetsbidraget är att stimulera till utveckling av idrottsföreningars barn- och ungdomsaktiviteter. Bidraget kan sökas av idrottsföreningar som bedriver verksamhet för barn- och ungdomar i åldern 7 till och med 19 år i Värmdö kommun.

Vid varje sammankomst ska närvaro på deltagare och ledare redovisas. Redovisningen ska göras på närvarokort, förslagsvis via närvarorapporteringssystem rekommenderade av RF, till exempel IdrottOnline, Laget.se eller SportAdmin.

Bidraget kan sökas två gånger per år:

 • För vårterminen (1 januari - 30 juni) ska ansökan vara inne senast den 25 augusti.
 • För höstterminen (1 juli - 31 december) ska ansöka vara inne senast den 25 februari.

Ansökan görs via APN (Aktivitetskort på nätet).

Läs mer om APN

Sök aktivitetsbidrag till idrotts­föreningars barn- och ungdoms­verksamhet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Arrangemangsbidrag

Bidraget avser att stimulera och stödja offentliga arrangemang som anordnas av föreningar och som kan bedömas vara av värde för kommuninvånarna ur allmän och kulturell synpunkt. Till exempel festivaler, konserter, teaterföreställningar och föreläsningar. Bidraget ska ge olika föreningar möjlighet att visa sig för en publik och ordna icke-kommersiella arrangemang.

Bidraget söks i förväg och kan sökas fyra gånger per år, 1 mars, 1 juni, 1 september och 1 december.

Sök arrangemangsbidrag Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bidrag för föreningsdriven kulturskoleverksamhet för barn och unga

Syftet med bidraget är att stimulera till breddat utbud av fritidsaktiviteter för barn och unga i åldern 3 till och med 19 år i ämnena dans, teater/drama, musik och cirkus. Kulturskoleverksamheten ska ske regelbundet och vara ledarledd av personer som har relevant kompetens inom det aktuella ämnesområdet.

Ansökan för bidrag görs två gånger per år

 • För vårterminen (1 jan-30 jun) ska ansökan vara inne senast den 15 februari.
 • För höstterminen (1 jul-31 dec) ska ansökan vara inne senast den 15 september.

Bidraget söks via e-tjänst. Ansökan öppnar i januari och augusti.

Sök bidrag för föreningsdriven kulturskole­­verksamhet för barn och unga Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bidrag till öppen verksamhet samt skollovsverksamhet

Bidraget avser att möjliggöra kultur- och fritidsaktiviteter på skollov i form av öppen verksamhet eller läger och kurser för barn och unga 6-19 år.

Verksamheten ska:

 • vara lekfull och anpassad efter barnens behov
 • ha ledare med grundläggande kunskaper om barn och ungdomars fysiska, psykiska och sociala utveckling
 • inte bedriva organiserad tävlingsverksamhet
 • bedrivas på barns villkor och ta hänsyn till barns variationer i utvecklingstakt

Ansökan för bidrag görs sex veckor före aktuellt lov

 • För sportlov 2022 ska ansökan vara inne senast den 17 januari.
 • För påsklov 2022 ska ansökan vara inne senast den 28 februari.
 • För sommarlov 2022 ska ansökan vara inne senast den 2 maj.
 • För höstlovet 2022 ska ansökan vara inne senast den 19 september.
 • För jullov 2022/2023 ska ansökan vara inne senast den 14 november.

Sök bidrag till öppen verksamhet samt skollovsverksamhet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Grundbidrag till pensionärsföreningar och intresseorganisationer för personer med funktionsnedsättning

Pensionärsföreningar och intresseorganisationer för personer med funktionsnedsättning kan söka ett årligt grundbidrag. För bidraget gäller att verksamhet bedrivs för medlemmar bosatta i Värmdö kommun. 

Ansökan om bidrag ska vara kultur- och fritidskontoret tillhanda senast den 31 mars. Ansökan öppnar i januari.

Ansök om grundbidrag för pensionärs­föreningar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansök om grundbidrag för intresseorganisationer för personer med funktionsnedsättning Länk till annan webbplats.

Grundbidrag till barn- och ungdomsföreningar (som inte är idrottsföreningar)

Syftet med grundbidraget är att skapa möjligheter för föreningarna att bedriva och utveckla sin verksamhet. Bidraget kan sökas av föreningar med verksamhet för barn och ungdomar i åldern 7 år till och med 19 år. Exempel på bidragsberättigade föreningar:

 • Friluftsfrämjandet,
 • Naturskyddsföreningen,
 • Scoutföreningar.

Bidraget kan sökas en gång per år senast den 31 mars. Ansökan öppnar i januari.

Sök grundbidrag til barn- och ungdomsföreningar som inte är idrottsföreningar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Grundbidrag till idrottsföreningars barn- och ungdomsverksamhet

Syftet med grundbidraget är att skapa möjligheter för idrottsföreningar att bedriva och utveckla sin verksamhet för barn och ungdomar. Bidraget kan sökas av idrottsföreningar som bedriver verksamhet för barn- och ungdomar i åldern 7 till och med 19 år i Värmdö kommun.

Bidraget kan sökas en gång per år senast den 31 mars. Ansökan öppnar i januari.

Sök grundbidrag till idrottsföreningars barn- och ungdomsverksamhet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Projektbidrag för särskild samhällsnytta

Bidraget avser att inom kultur- och fritidsområdet:

 • Stimulera utveckling inom integration, jämställdhet och mångfald samt stödja särskilda insatser som verkar för inkludering, trygghet och tillgänglighet för alla.
 • Öppna upp och tillgängliggöra arenor för personer som vanligtvis inte representerar ordinarie besökargrupp, samt bidra till att säkerställa utveckling av aktiviteter utifrån socioekonomisk bakgrund, genus-, hbtq- och funkisperspektiv.

Ungdomsförening ansluten till Fritidsforum är berättigade att söka bidraget.

Bidraget kan sökas när som helst under året.

Sök projektbidrag för särskild samhällsnytta Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Startbidrag för ideella föreningar

Detta bidrag avser att täcka delar av de kostnader som finns för att starta en ny ideell förening. En förening kan söka startbidrag under sitt första verksamhetsår.

Ungdomsförening ansluten till Fritidsforum är berättigade att söka bidraget.

Bidraget kan sökas när som helst under året.

Sök startbidrag för ideella föreningar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Särskilt kulturbidrag

Kan sökas av föreningar för insatser inom kulturområdet. Exempel på sådan verksamhet kan vara bevarande av kulturhistoriska miljöer och traditioner, opinionsbildande verksamhet inom kultur eller kulturellt nyskapande.

Sista ansökningsdag är den 31 mars årligen. Ansökan öppnar i januari.

Ansök om särskilt kulturbidrag Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Policy för föreningsbidrag

I dokumentet Policy för föreningsbidrag och kommunal medfinansiering hittar du utförlig information om syfte, mål och allmänna bestämmelser om bidrag och stöd till föreningslivet.

I dokumentet kultur- och fritidsnämndens föreningsbidrag kan du läsa om alla nämndens bidrag och deras kriterier.