Föreningsbidrag

På den här sidan hittar du information om Värmdö kommuns föreningsbidrag.

Policy för föreningsbidrag

I dokumentet Policy för föreningsbidrag och kommunal medfinansiering hittar du utförlig information om syfte, mål och allmänna bestämmelser om bidrag och stöd till föreningslivet.

I dokumentet kultur- och fritidsnämndens föreningsbidrag kan du läsa om alla nämndens bidrag och deras kriterier.

Grundbidrag till idrottsföreningars barn- och ungdomsverksamhet

Syftet med grundbidraget är att skapa möjligheter för idrottsföreningar att bedriva och utveckla sin verksamhet för barn och unga. Bidraget kan sökas av idrottsföreningar som bedriver verksamhet för barn- och ungdomar i åldern 7 till och med 19 år i Värmdö kommun.

Föreningen ska vara ansluten till ett specialidrottsförbund som är berättigad stöd från riksidrottsförbundet.

Bidraget kan sökas en gång per år senast den 31 mars. Ansökan öppnar i januari.

Sök grundbidrag till idrottsföreningars barn- och ungdomsverksamhet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Aktivitetsbidrag till idrottsföreningars barn- och ungdomsverksamhet

Syftet med aktivitetsbidraget är att ge möjligheter för idrottsföreningar att bedriva barn- och
ungdomsaktiviteter och verksamhet för funktionsnedsatta.

Bidraget kan sökas av idrottsföreningar som bedriver verksamhet för barn- och ungdomar i åldern 7 till och med 19 år i Värmdö kommun. Deltagare med funktionsnedsättning är bidragsberättigade oavsett ålder. 

Vid varje sammankomst ska närvaro på deltagare och ledare redovisas.

Bidraget kan sökas två gånger per år:

 • För vårterminen (1 januari - 30 juni) ska ansökan vara inne senast den 25 augusti.
 • För höstterminen (1 juli - 31 december) ska ansöka vara inne senast den 25 februari.

Logga in i Rbok för att söka akivitetsbidrag Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Grundbidrag till barn- och ungdomsföreningar

Syftet med grundbidraget är att skapa möjligheter för föreningar som inte är anslutna till Riksidrottsförbundet att bedriva och utveckla sin verksamhet inom kultur-och fritidsområdet. Bidraget kan sökas av föreningar med verksamhet för barn och ungdomar i åldern 7 år till och med 19 år.

Bidraget kan sökas en gång per år senast den 31 mars. Ansökan öppnar i januari.

Sök grundbidrag til barn- och ungdomsföreningar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Grundbidrag till pensionärsföreningar

Syftet med grundbidraget är att skapa möjligheter för föreningarna att bedriva sin verksamhet för personer över 65 år. Bidragsberättigad medlem ska vara pensionärer och folkbokförd i Värmdö kommun. 

Ansökan om bidrag ska vara kultur- och fritidskontoret tillhanda senast den 31 mars. Ansökan öppnar i januari.

Ansök om grundbidrag för pensionärs­föreningar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Grundbidrag till intresseföreningar för personer med funktionsnedsättning

Syftet med grundbidraget är att skapa möjligheter för föreningarna att bedriva och utveckla sin verksamhet för personer med funktionsnedsättning. Bidragsberättigad medlem ska vara folkbokförd i Värmdö kommun. 

Ansökan om bidrag ska vara kultur- och fritidskontoret tillhanda senast den 31 mars. Ansökan öppnar i januari.

Ansök om grundbidrag för intresseorganisationer för personer med funktionsnedsättning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Stöd för föreningsdriven kulturskoleverksamhet för barn och unga

Syftet med bidraget är att stimulera till breddat utbud av fritidsaktiviteter för barn och unga i åldern 6 till och med 20 år i ämnena dans, teater/drama, musik, kreativt skrivande, cirkus, film, bild och form. Kulturskoleverksamheten ska ske regelbundet och vara ledarledd av personer med dokumenterad pedagogisk utbildning eller erfarenhet motsvarande karaktär inom det aktuella ämnesområdet.

Ansökan för bidrag görs två gånger per år

 • För vårterminen (1 jan-30 jun) ska ansökan vara inne senast den 15 februari.
 • För höstterminen (1 jul-31 dec) ska ansökan vara inne senast den 15 september.

Bidraget söks via e-tjänst. Ansökan öppnar i januari och augusti.

Sök bidrag för föreningsdriven kulturskoleverksamhet för barn och unga VT2024 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sök bidrag för föreningsdriven kulturskole­­verksamhet för barn och unga HT2024 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Särskilt kulturbidrag

Bidraget avser att stimulera insatser inom kulturområdet som kultur-och fritidsnämnden finner angeläget att stödja. Exempel på sådan verksamhet kan vara:

 • Bevarande av traditioner, som inte är offentliga kulturarrangemang
 • Opinionsbildande verksamhet som leder till utveckling inom kulturområdet.
 • Främjande kulturell verksamhet.

Sista ansökningsdag är den 31 mars årligen. Ansökan öppnar i januari.

Beviljat bidrag ska återrapporteras enligt mall senast två månader efter slutförande.
För återrapporteringsmall maila kultur-fritid@varmdo.se

Ansök om särskilt kulturbidrag Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Arrangemangsbidrag

Bidraget avser att stimulera och stödja offentliga arrangemang som anordnas av föreningar och som kan bedömas vara av värde för kommuninvånarna ur allmän och kulturell synpunkt. Bidraget ska ge olika föreningar möjlighet att visa sig för en publik och ordna icke-kommersiella arrangemang.

Ansökan kan göras löpande under året. Ansökan måste vara kommunen tillhanda senast två månader innan arrangemanget.

Beviljat bidrag ska återrapporteras enligt mall senast två månader efter slutförande.
För återrapporteringsmall maila kultur-fritid@varmdo.se

Sök arrangemangsbidrag Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Projektbidrag för särskild samhällsnytta

Bidraget avser att inom kultur- och fritidsområdet:

 • Stödja särskilda insatser som verkar för inkludering, trygghet och/eller tillgänglighet för alla.
 • Öppna upp och tillgängliggöra arenor för personer som vanligtvis inte representerar ordinarie besökargrupp. Bidra till att säkerställa utveckling av aktiviteter utifrån jämställdhet-,jämnlikhet och funktionsrättsperspektiv.

Ansökan görs löpande under året.

Beviljat bidrag ska återrapporteras enligt mall senast två månader efter slutförande.
För återrapporteringsmall maila kultur-fritid@varmdo.se

Sök projektbidrag för särskild samhällsnytta Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Verksamhetsbidrag till föreningar med verksamhet för funktionsnedsatta

Bidraget avser att inom kultur- och fritidsområdet

 • Möjliggöra fortsatt föreningsverksamhet för personer med funktionsnedsättning.
 • Öppna upp och tillgängliggöra arenor för personer med funktionsnedsättning (däribland
  personer med NPF diagnoser), som präglas av öppenhet och låga trösklar för medverkan.

Beviljat bidrag ska återrapporteras enligt mall senast två månader efter slutförande.
För återrapporteringsmall maila kultur-fritid@varmdo.se

Sök verksamhetsbidrag till föreningar
 med verksamhet för funktionsnedsatta Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bidrag till skollovsverksamhet

Bidraget avser att möjliggöra kultur- och fritidsaktiviteter på skollov i form av öppen verksamhet eller läger och kurser för barn och unga 6-19 år. Bidraget ska stötta den verksamhet som sker under dagtid.

Verksamheten ska:

 • vara lekfull och anpassad efter barnens behov
 • ha ledare med grundläggande kunskaper om barn och ungdomars fysiska, psykiska och sociala utveckling
 • bedrivas på barns villkor och ta hänsyn till barns variationer i utvecklingstakt
 • på lägret får inte organiserad tävlingsverksamhet bedrivas
 • inte ta ut några deltagaravgifter
 • marknadsföra aktiviteten på Värmdö kommuns evenemangskalender

Ansökan för bidrag görs senast 8 veckor före aktuellt lov

 • För sportlov 2024 ska ansökan vara inne senast den 1 januari.
 • För påsklov 2024 ska ansökan vara inne senast den 5 februari.
 • För sommarlov 2024 ska ansökan vara inne senast den 1 maj.
 • För höstlovet 2024 ska ansökan vara inne senast den 2 september.
 • För jullov 2024/2025 ska ansökan vara inne senast den 30 oktober.


Beviljat bidrag ska återrapporteras enligt mall senast två månader efter slutförande.
För återrapporteringsmall maila kultur-fritid@varmdo.se

Sök bidrag till öppen verksamhet samt skollovsverksamhet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Startbidrag

Bidraget avser att täcka delar av de kostnader som finns för att starta en ny ideell förening. En förening kan söka startbidrag under sitt första verksamhetsår.

Ungdomsförening ansluten till Fritidsforum är berättigade att söka bidraget.

Ansökan görs löpande under året.

Sök startbidrag för ideella föreningar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.