Latrinhantering

Latrin kan sprida smitta och därför måste kompostering alltid ske så att hygienisk risk för olägenhet för människors hälsa undviks. För att få kompostera latrin krävs en dispens från bygg-, miljö och hälsoskyddsnämnden.

Latrinkompost

En latrinkompost ska alltid bestå av två fack eller behållare för att kunna kompostera
växelvis. Latrinen ska komposteras i sluten behållare utan tillförsel av nytt latrin under
minst 18 månader innan behållaren töms. På det viset minskas smittorisken.

På marknaden finns det flera olika latrinkomposter att välja mellan. Storleken kan variera
mellan 2 x 350 liter och 2 x 500 liter. Om du vill samkompostera latrin och hushållsavfall
ska du välja den större storleken.

Vid val av storlek på komposten bör du ta hänsyn till att båda rymmer 18 månaders latrinproduktion inklusive strömedel. Behållarna för kompostering ska vara täckta, skadedjurssäkra, ventilerade och vara försedda med en tät botten så att lakvatten inte
rinner ut i marken.

Så här sköts en latrinkompost

Behållarna placeras på den egna fastigheten, minst fem meter från tomtgränsen. Vid igång-sättningen läggs ett lager med torvströ på botten ena behållaren. Latrin kan sedan varvas
med lite trädgårdsavfall, till exempel löv och gräsklipp, eller torvströ. Det ger mer luft i komposten. För att få en lagom blandning är det en fördel att inte tillföra för mycket latrin
i taget. För att få mer gynnsamma betingelser för förmultningsprocessen kan även lite jord tillföras.

Om möjligt (med hänsyn till vilken kompost som används) kan det vara bra att röra om i komposten för att se till att den luftas tillräckligt. Då behållaren fyllts till ungefär två tredje-
delar avbryts tillförseln av latrin och trädgårdsavfall.

Komposten ska nu stå i minst 18 månader utan påfyllning för att smittämnen ska få tid att brytas ned. Under tiden tas den andra behållaren i bruk och det växelvisa användandet är därmed påbörjat. Efter att den första behållaren fått vila minst 18 månader är slutprodukten färdig att användas.

Behållaren töms på sitt innehåll och mullen kan läggas ut i till exempel trädgårdslandet.
All hantering av latrin (påfyllning, kompostering, tömning med mera) ska skötas så att sanitär olägenhet inte uppstår för de omkringboende. Det finns vissa områden där vi avråder från eget omhändertagande av latrin och urin, då det finns uppenbara risker med näringsläckage till sjöar och vattendrag. Ett exempel är avrinningsområdet runt Björnöfjärden.

Ansökan om latrinhantering gör du hos bygg-
och miljöavdelningen

Ansökningsblankett finner du på ”Självserviceportalen", se länk nedan:

Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden tar ut en avgift för tillsyns- och anmälningsärenden.
Avgiften tas ut för handläggning av ärendet. Taxan finns att hämta på kommunens hemsida.

För mer information

Du är välkommen att höra av dig till servicecenter på varmdo.kommun@varmdo.se
Kontakta bygg- och miljöavdelningen om du har frågor om latrinkompostering, 08-570 470 00.