Hästar ‑ tillstånd och ansökan

För att få hålla häst inom områden med detaljplan eller områdesbestämmelser krävs det enligt kommunens lokala föreskrift till skydd för människors hälsa och miljön tillstånd från kommunen. Ansökan görs till bygg- och miljöavdelningen och är förenad med en avgift.

Ansökan om djurhållning - e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansökan

Vid prövning av ansökan att hålla häst bedömer kommunens bygg- och miljöavdelning om hästhållning kan ske utan att olägenhet i miljön eller för människors hälsa uppkommer. Exempelvis granskas:

 • Att lukt eller ljud inte är störande för omgivningen genom att hålla goda avstånd till grannar.
 • Att foder förvaras så att det inte drar till sig flugor och annan ohyra.
 • Hur gödsel kommer att hanteras för att det inte ska riskera att förorena närliggande dricksvattenbrunnar eller vattendrag/sjöar.

Att bifoga med ansökan

 • Ritning över samtliga stall eller utrymmen där häst ska hållas.
 • Karta och ritning över gödsellagringsplats, var utfodring kommer
  att ske och samtliga hagar där häst ska hållas, inklusive angivelse
  av avstånd till grannar.
 • Övriga uppgifter som kan ha betydelse vid prövning av ansökan.

Avgift

För handläggning av ansökan om att hålla häst inom områden med detaljplan eller områdesbestämmelser, är avgiften enligt gällande taxa, för närvarande 6 850 kronor.

Gödselhantering

Om du ska lagra eller sprida gödsel är det viktigt att du gör det på ett sätt så att inga näringsämnen eller smittor riskerar att förorena dricksvattentäkter eller vattendrag.
Platsen för förvaring bör även väljas så att grannar inte riskerar att störa sig på
lukt och flugor. Det vanligaste förvaringsmetoden för gödsel är gödselplatta
eller container där lakvatten förhindras att släppas ut till mark eller vatten.

Läs mer om krav och hur man kan förvara och återanvända gödsel på Jordbruks-
verkets hemsida.


Länk till Jordbruksverkets information om lagring och spridning av gödsel Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bygglov för stall

Ska du bygga nytt eller bygga om ett stall ska du först ansöka om ett bygglov hos kommunen för att se om det är möjligt.

Annan lagstiftning att tänka på

Förprövning - om du ska ha fem eller fler än fem hästar

Enligt Jordbruksverkets föreskrift (SJVFS 2019:12): ska man ansöka om förprövning hos länsstyrelsen om man ska bygga nytt eller bygga om ett stall och stallet ska hålla fem eller fler än fem hästar.

Länk till Länsstyrelsens information om djurstallar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Andra hästverksamheter

Enligt 6 kap 4 § djurskyddslagen behöver du som ska bedriva större hästverksamhet ansöka om tillstånd hos länsstyrelsen. Exempel på sådan verksamhet är enligt följande:

 • Ridskoleverksamhet
 • Turridningsverksamhet
 • Föda upp fyra eller fler hästar per år från egen eller någon annans uppfödning
 • Inackordering
 • Ekonomisk verksamhet med hästar

Länk till Länsstyrelsens webbsida om information om tillstånd för verksamhet med häst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mer information från Jordbruksverket hittar du här

Länk till allmänna regler för hästhållning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Länk till information om du ska bygga ett mindre stall Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Länk till tips om hur du kan använda hästgödsel som en resurs Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Övrig information

Länk till Brandskyddsföreningens byggnadstekniska rekommendationer för bland annat hästnäring Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Samlad lagstiftning för lantbruksverksamheter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.