Djur

Kommunen bevakar att djurhållningen inte orsakar olägenhet för människors hälsa eller miljö. Det krävs tillstånd från kommunen för att hålla vissa djur inom detaljplanelagt område. Misstänker du att djur far illa ska du kontakta länsstyrelsen.

Djurhållning inom detaljplanerat område

Det krävs tillstånd från bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser för att hålla:

  • Nötkreatur, häst, get, får eller svin
  • Orm
  • Pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur (se undantag nedan).

Inget tillstånd krävs för att hålla maximalt fem stycken hönor. Det krävs tillstånd att hålla tupp.


Här ansöker du om tillstånd för häst med flera andra djurslag som enligt ovan kräver tillstånd inom detaljplanelagda områden.

Länk till blankettarkivetTillstånd och anmälan enligt miljöbalken

Tillstånds- och anmälningsplikten utgår från miljöbalken och verksamheterna prövas utifrån miljö- och hälsoskyddsaspekter. Tillstånds- och anmälningsplikten ska inte förväxlas med förprövning av djurstallar vilket prövas utifrån djurskyddsaspekter av länsstyrelsen.

  • Anmälan till bygg- och miljöavdelningen krävs vid stadigvarande djurhållning med fler än 100 djurenheter (DE) men högst 200 DE (400 DE för nötkreatur, häst och mink), så kallade C-verksamheter.
  • Tillstånd söks till länsstyrelsen vid stadigvarande djurhållning med fler än 400 DE, en så kallad B-verksamhet. Tillstånd från länsstyrelsen krävs också om man har mer än 40 000 platser för fjäderfän, mer än 2 000 platser för slaktsvin och/eller obetäckta gyltor samt om man har mer än 750 platser för suggor och/eller betäckta gyltor.


Annan djurhållning som kräver tillstånd från länsstyrelsen

Det krävs tillstånd från länsstyrelsen om du till exempel:

  • Tar emot sällskapsdjur för förvaring eller utfodring
  • Föder upp pälsdjur

Bestämmelser om djurtäthet

Djurtäthetsbestämmelserna reglerar hur många djur du får hålla per hektar och gäller alla lantbruksföretag som har fler än 10 djur. Antalet djur som man får hålla per hektar baseras på fosforinnehållet i gödsel. Det får som mest uppgå till 22 kilo fosfor per hektar och år.

I Jordbruksverkets föreskrifter finns schablonutsläpp för olika typer av djur som man kan använda sig av för att räkna ut hur många hästar man får hålla på sin mark. Med mark menas tillgänglig spridningsareal för stallgödsel. Den kan bestå av åkermark under eget bruk, åkermark på annan jordbruksfastighet (om bindande spridningskontrakt på minst fem år finns) samt betesmark. Om gödsel inte sprids på egen mark ska det finnas dokumenterat hur mycket och vart gödsel levereras.

Begravning av häst eller andra sällskapsdjur
på egen mark

Grundregeln är att när en häst eller större sällskapsdjur dör eller måste avlivas ska djuret skickas för destruktion till en för ändamålet godkänd eller registrerad anläggning. Orsaken till detta är att undvika smittspridning. Men under vissa omständigheter är det tillåtet att gräva ner en självdöd eller avlivad häst eller sällskapsdjur på egen mark (eller annans mark om du har markägarens tillåtelse för detta).

Läs mer om begravning av häst och sällskapsdjur

Anmälan om missförhållanden

Djur som hålls i fångenskap skyddas av en speciell lag som gäller lantbruksdjur, sällskapsdjur, tävlingsdjur, djurparksdjur och försöksdjur. En grundläggande regel i den så kallade djurskyddslagen är att djuren ska behandlas väl och skyddas mot sjukdomar och onödigt lidande. En annan är att de ska ha möjlighet till ett så naturligt liv som möjligt.

Det är länsstyrelsen som arbetar med handläggning enligt djurskyddslagen. Om du misstänker att djur vansköts eller far illa ska du kontakta länsstyrelsen. Du kan göra en anonym anmälan om du vill. Är situationen akut och det inte går att nå personal hos länsstyrelsen ska du istället kontakta polisen.

Läs mer om anmälan om djur som far illa på länsstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tillsyn

Kommunens bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnd är tillsynsmyndighet för miljö- och hälsoskyddsfrågor som rör lantbruk och djurhållning. Tillsynen avser främst hantering av gödsel, avfall och kemiska bekämpningsmedel.

Länsstyrelsen utför djurskyddskontroller runt om i länet. Det handlar dels om förebyggande kontroller av lantbrukets djur och dels om uppföljning av anmälningar om misstänkta djurskyddsbrott.