Attefallsåtgärder

Du som äger ett en- och tvåbostadshus får genomföra vissa byggnadsåtgärder utan bygglov. Däremot måste du göra en anmälan och få ett startbesked innan du får påbörja byggnationen. Dessa åtgärder brukar kallas för attefallsåtgärder.

Vilka är attefallsåtgärderna?

Följande åtgärder ingår i attefallsåtgärderna:

  • Uppförande eller tillbyggnad av en komplementbyggnad eller komplementbostadhus på högst 30 kvadratmeter
  • Tillbyggnad på högst 15 kvadratmeter
  • Byggande av högst 2 takkupor
  • Inredning av ytterligare en bostad i ett enbostadshus.

När får du inte utföra attefallsåtgärder?

Om byggnaden är särskilt värdefull ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt eller ligger inom kulturhistoriskt värdefullt område får du inte utföra attefallsåtgärder.

Om fastigheten ligger inom ett område med riksintresse för Försvarsmakten och det är fråga om flygplatser, övnings- eller skjutfält, får du inte uppföra ett komplementbostadhus, en tillbyggnad eller inreda ytterliga en bostad. Däremot får du uppföra en komplementbyggnad och högst två takkupor på befintligt en- och tvåbostadhus.

Om kommunen i en detaljplan har bestämt att attefallsåtgärden kräver bygglov är den inte bygglovbefriad.

Avgift

För handläggning av ärenden tas en avgift ut enligt gällande taxa.

För komplementbyggnad upp till 30 kvadratmeter med kök eller pentry och toalett tillkommer en avgift för påkoppling till kommunalt VA.

Taxor och avgifter 2024 , 1.7 MB, öppnas i nytt fönster.

Avgifter kommunalt vatten och avlopp Öppnas i nytt fönster.