Bygglov

Vissa åtgärder kräver bygglov eller anmälan. Lov- och anmälningsplikten
beror på vad det är för åtgärd som ska göras, hur stor den är och på vilken
plats åtgärden ska göras.

Åtgärder som kräver bygglov

Bygglov för byggnader

Det krävs bygglov för nybyggnad, tillbyggnad och vissa ändringar av byggnaders yttre utseende. Bygglov krävs också om en byggnad tas i anspråk eller inreds för ett väsentligen annat ändamål. Om det i byggnaden inreds någon ytterligare bostad eller lokal för handel, hantverk eller industri krävs det också bygglov. Det finns dock vissa undantag från bygglovsplikten.

Att flytta en tidigare uppförd byggnad till en ny plats räknas som nybyggnad. Det innebär att det i de flesta fall krävs bygglov för att flytta en byggnad.

Bygglov för anläggningar

Bygglov krävs för vissa andra anläggningar än byggnader exempelvis fritidsanläggningar, upplag, cisterner, parkeringsplatser, murar och plank.

Bygglov för skyltar

Det krävs bygglov för att sätta upp en skylt inom planlagt område. Det finns dock vissa undantag från lovplikten. Utanför område med detaljplan krävs det inte bygglov för att sätta upp en skylt.

Bygglov för ljusanordningar

I ett område med detaljplan krävs det i vissa fall bygglov för att sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en ljusanordning. Utanför detaljplanelagt område kan bygglov krävas om kommunen har utökat bygglovsplikten i detaljplan eller områdesbestämmelser.

Tidsbegränsat bygglov

Byggnadsnämnden får besluta om tidsbegränsat bygglov för åtgärder som är avsedda
att pågå under en begränsad tid.

Bygglov för ändamål av säsongskaraktär

En åtgärd som är av säsongskaraktär och som upprepas varje säsong under flera år i
följd kan få ett bygglov för ändamål av säsongskaraktär.

Åtgärder får inte strida mot lov, detaljplan eller områdesbestämmelser

Åtgärder som avser byggnadsverk, tomter eller allmänna platser ska genomföras så att de inte strider mot den detaljplan eller de områdesbestämmelser som gäller eller mot det lov som har getts för åtgärden.

Trots att en åtgärd inte är bygglovspliktig får den inte strida mot gällande detaljplan eller områdesbestämmelser.

Vissa av de bygglovsbefriade åtgärderna får dock utföras i strid mot detaljplan eller områdesbestämmelser.

Andra tillstånd som kan krävas

Om åtgärden utförs inom strandskyddat område kan det krävas strandskyddsdispens.

Det kan krävas tillstånd från länsstyrelsen.