Bygga i kulturmiljöer

En kulturmiljö bär sammanhängande spår av människors liv och arbete. Det innefattar inte bara enstaka objekt utan hela miljöer av landskap, bebyggelse, vägar och fornlämningar. Det krävs särskild varsamhet när ny bebyggelse, vägar och annat ska planeras i ett sådant område.

Kulturmiljöer finns både inom och utanför detaljplanerat område. När man bygger nytt, bygger till eller gör andra ändringar i en kulturmiljö ställs krav på utförandet. Tillkommande byggnader ska anpassas till den befintliga miljön, vara estetiskt tilltalande och skapa en god helhetsverkan.

Vid tillbyggnader eller ändringar ska byggnadernas karaktärsdrag och kulturhistoriska värden tillvaratas på ett varsamt sätt. Vissa byggnader eller bebyggelseområden är utpekade som särskilt värdefulla vilket innebär att dessa inte får förvanskas enligt Plan- och bygglagen.

Kulturmiljöer och enskilda byggnader finns utpekade i olika dokument som översiktsplan, kustplan, fördjupade översiktsplaner, detaljplaner, kulturmiljöinventeringar, och genom riksintresseområden. Även bebyggelse som inte är speciellt utpekad i något dokument kan vara så värdefull att den inte får förvanskas.

Den digitala kommunkartan

I den digitala kommunkartan kan du se kartlager med detaljplaner, fornlämningar, byggnadsminnen, kulturmiljöer och riksintressen för kulturmiljövård.

Till den digitala kartan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Att tänka på vid byggnation i kulturmiljö

Inom kulturmiljöområden ställs krav på anpassning till platsens karaktär och struktur.

Olika aspekter att tänka på för att infoga ny bebyggelse kan vara:

  • Material, vad finns idag? Till exempel träfönster, panelbrädd och fönstersättning.
  • Teknik och utformning som stämmer in på platsen. Undvika fällning av träd och sprängning av berg.
  • Färgsättning och färgtyp
  • Taklutning
  • Placering, hur ser strukturen ut i området i övrigt?
  • Hur ser befintliga byggnader ut och vart vill du placera den nya byggnaden?

Ta en promenad i området, fotografera din fastighet och kontakta sedan kommunens antikvarie kommunantikvarien@varmdo.se för råd och riktlinjer om just din aktuella kulturmiljö.

Byggnadsminnen

I Värmdö kommun finns två byggnadsminnen som är statliga byggnadsminnen enligt kulturminneslagen (KML); Villa Gransäter och Grönskärs fyr. Utöver dessa är Fredriksborgs fästning, Korsö torn, Klövholmens fyr, Sandhamns tullhus samt torpet Rågskär skyddade genom förordningen om enskilda byggnadsminnen.

Det krävs tillstånd från länsstyrelsen att göra ändringar eller underhållsåtgärder på en byggnad som är reglerat som byggnadsminne. Om du anser att en byggnad borde vara byggnadsminne har du rätt att väcka frågan om byggnadsminnesutredning hos länsstyrelsen.

Skyddade områden

Det finns 14 kulturmiljöområden som är utpekade som riksintressen av staten. Det finns även ett antal kulturmiljöer som är värdefulla ur ett kommunalt perspektiv. I kommunens kulturmiljöprogram finns information, beskrivning och kulturhistorisk värdering för alla 55 områdena. Av dessa sammanfaller 16 helt eller delvis med riksintresseområdena.

Attefallsåtgärder inom kulturmiljö

Inom kulturmiljöområden är det inte möjligt att utföra attefallsåtgärder. Du kan se om en fastighet ligger inom ett kulturmiljöområde via denna sida på kommunkartan:

Länk till kulturområden i kommunkartan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kulturmiljöinventering av Riksintresset Centrala Gustavsberg

En kulturmiljöinventering har genomförts av utvalda delar av riksintresseområdet i centrala Gustavsberg under hösten 2018. Arbetet utfördes av certifierade antikvarier från SWECO för kommunens räkning.Vill du veta mer om hur kommunen arbetar med kulturmiljöfrågor?

Till sidan Kulturmiljö och byggnadsvård