Vad är bygglovsbefriat?

I vissa områden är det tillåtet att göra små förändringar utan bygglov. Detaljplaner eller områdesbestämmelser reglerar inte små yttre förändringar i och kring din bostad. Undantag gäller i strandskyddat område.

Mindre markåtgärder och terrasser kan ofta utföras närmare tomtgräns än 4,5 meter utan att det kräver bygg- eller marklov. Detta gäller både inom och utom detaljplanelagt område.

Exempel på små förändringar som normalt
är bygglovsbefriade inom detaljplanerade områden:

Altan

 • en altan är bygglovsbefriad om altangolvet inte är högre än 1,8 meter från underliggande mark, altanen inte sträcker sig längre ut än 3,6 meter från bostadshuset och inte ligger närmare tomtgräns än 4,5 meter
 • för att även skyddsräckena till dessa altaner ska vara bygglovbefriade får de vara max 90 cm höga, vara minst 50 % genomsiktliga och ska inte vara klättringsbara.

Friggebod/växthus

 • friggebodar på upp till totalt 15 kvadratmeter, och högst 3 meter hög, minst 4,5 meter från tomtgränsen. Dock inte inom bebyggt strandskyddat område. Dessa regler gäller även för växthus, kolonistuga och friliggande bast.

Staket/plank/mur

 • staket som är högst 1,2 meter och till minst hälften genomsiktligt
 • mur eller plank runt uteplats, dock inte högre än 1,8 meter, inte längre från huset än 3,6 meter och inte närmare tomtgränsen än 4,5 meter om inte grannen medger det (för tomtgräns mot väg eller grönområde gäller minst 4,5 meter)
 • Friliggande mur eller plank som inte på något ställe är högre än 0,5 meter (höjden räknas på den sida där muren eller planket upplevs som högst).

Padelbanor

Det krävs inte bygglov utom planlagt område för endast en (1) padelbana med väggar av plexiglas (genomsiktligt), men under vissa förutsättningar krävs det inom planlagt område.
Inom planlagt område får padelbana inte uppföras på allmän platsmark, naturmark eller på prickmark om prickmark inte får bebyggas enligt gällande plan. En padelbana får, även om den är lovfri, inte strida mot det som står i detaljplanen.

Tänk även på att:

 • åtgärden kan kräva dispens från strandskyddsbestämmelserna
 • padelbanan ska placeras minst 4,5 meter från tomtgräns för att säkerställa att det inte uppstår olägenhet
 • om markåtgärder (med mer än 50 centimeters avvikelse) blir nödvändiga inför anläggande av padelbanan kan det krävas marklov inom planlagt område
 • parkeringsplatser, som inte är på fastighet för en- och tvåbostadshus, kräver bygglov
 • ljusanordningar kan kräva bygglov beroende på hur omgivningen kan påverkas.

Övriga åtgärder

 • ommålning av en- och tvåbostadshus om det inte väsentligt ändrar karaktär på huset
 • fasadbyte om det inte väsentligt ändrar karaktär på huset
 • byte av taktäckning om den inte väsentligt ändrar karaktär på huset
 • installation av elaggregat för bastu i befintligt hus
 • skärmtak över uteplats, altan, balkong eller entré, högst 15 kvadratmeter stort och minst 4,5 meter från tomtgränsen
 • att uppföra en liten lekstuga på ett par kvadrat med en liten veranda som är avsedd för barn att leka i, med mått anpassade för barn. Detta kan klassas som en lekanordning.
  Om den är större kan den klassas som friggebod och får då följa de reglerna. Observera
  att friggebodsreglerna endast gäller för en- och tvåbostadshus. Lekstugan kan kräva andra tillstånd som till exempel strandskyddsdispens.

I områden utanför detaljplan har du utöver ovan nämnda förändringar även tillåtelse att:

 • byta färg eller utseende på huset
 • sätta upp skyltar, men tillstånd från länsstyrelsen kan krävas
 • riva byggnader som inte är av miljöfarligt material eller är kulturmärkta, men det krävs en rivningsanmälan. (För en rivningsanmälan behöver du upprätta en kontrollplan för rivning som ska skrivas under av byggherre, entreprenör och sakkunnig).