PFO Norra Lagnö

Norra Lagnö är utpekat i kommunens översiktsplanering som ett prioriterat förändringsområde (PFO) där fritidsbebyggelse omvandlas till permanentboende.

Kartbild Norra Lagnö

Klicka på bilden för att göra den större

De enskilda vatten- och avloppsanläggningarna klarar inte dagens krav på kvalitet och miljö varför kommunalt vatten och avlopp kommer att dras fram i området. En överföringsledning kommer att dras till området från Skeviks Gård och det planeras för en gång- och cykelbana längs Lagnövägen.

Status i planarbetet

Detaljplanearbetet och projektering av det framtida vatten- och avlopps-systemet pågår just nu parallellt. Utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp kommer att påbörjas så snart detaljplanen vinner laga kraft.

Pågående detaljplanearbete PFO Norra Lagnö, Panama, del av Långsunda

Information

2018-05-22

Projektering av vatten och avlopp för hela detaljplaneområdet pågår.

PFO-broschyrer

Två broschyrer togs fram under 2014 om planprocessen (del 1) och processen vid utbyggnad av vatten och avlopp (del 2).

PFO-broschyr - Planering

PFO-broschyr - Utbyggnad

Kontakta handläggare

Har du frågor är du välkommen att kontakta projektledare Therese Antin via kommunens servicecenter telefon 08-570 470 00 eller via mejl till therese.antin@varmdo.se