Gustavsbergs centrum

Gustavsbergs centrum kommer i framtiden erbjuda en blandning av bostäder,
handel, idrott, service och arbetsplatser i trivsam miljö nära kommunikationer,
natur och hav.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ny bostadsbebyggelse, verksamhetslokaler, handel och idrott, så att Gustavsbergs centrum ska kunna bli ett livskraftigt centrum med liv och rörelse och trevliga miljöer att visats i. Vidare ska ett fungerande trafiksystem för centrala Gustavsberg tillskapas.

Bebyggelsens skala, placering och utformning ska utgå från Gustavsbergs unika kulturmiljö och natur. Arkitekturen ska hålla en hög kvalitet.

Om Gustavsbergs centrum

Bild som visar Gustavsbergs centrum. Ortofoto.

Ortofoto över området med ungefärlig plangräns

Status i planarbetet

Start-PM för Gustavsbergs centrum antogs den 19 november 2019 i kommunstyrelsens planutskott och detaljplanearbete för området pågår.

Pil - planprocess - Normalt - mellan start och samråd

Tidplan

Preliminär tidplan för planarbetet. Tidplanen kan komma att påverkas av förutsättningar som framkommer i planarbetet som inte kan förutses idag.

Startskede: 2019–2024

Samråd: Q2 2025

Granskning: Q2 2026

Antagande: Q2 2027

Planförslaget

Kommunen kommer att pröva detaljplaneläggning för bland annat bostads-, service-,
handels- idrott- och parkeringsändamål.

För att säkra en god utveckling i Gustavsbergs centrum utreds många frågor, bland annat dagvatten, grundläggning och saneringar, vilka utgör utmaningar inom planområdet. Inom ramen för detaljplanearbetet kommer även en eventuell ny parallellgata genom centrum studeras för att säkra en god framkomlighet.

Planområdet ligger inom riksintresset för kulturmiljövården och tillkommande bebyggelse
bör gestaltas väl för att anpassas till platsens specifika förutsättningar med de höga kultur- och naturvärdena i Gustavsberg. Gränserna för planområdet kommer ses över och föreslås
i detaljplanearbetet.

I planarbetet ingår även fastighetsägarna till fastigheterna Ösby 1:42 (SPG) och Ösby 1:76 (Hemsö) som har verksamhetslokaler i centrum idag.

Bakgrund

Hösten 2011 godkände kommunstyrelsens Gustavsbergsutskott en inriktning för fortsatt detaljplanearbete för Gustavsbergs centrum. Det konstaterades senare att dåvarande trafiklösning inte skulle klara den stadsmässiga karaktären som inriktningen presenterade
och därav lades detaljplanearbetet på is i väntan på en ny trafiklösning. Trafikprincipen Stadsgatunätet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och start-PM för Gustavsbergs centrum antogs i mars 2015 av kommun-styrelsens planutskott (KSPU).

I maj 2016 presenterades Parallella arkitektuppdrag Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. i KSPU där förslag till framtida utveckling av Gustavsbergs centrum redovisades. Där föreslogs bland annat en flytt av idrotten från centrum. I det pågående detaljplanearbetet har det dock inte bedömts som önskvärt att flytta all idrott från centrum, eftersom den tillför liv och rörelse i området och är lättillgänglig med sin närhet till kollektivtrafik, skolor och bostäder. Om några anläggningar ska flyttas, kompletteras eller förändras kommer att utredas i pågående detaljplanearbete.

Våren 2019 inkom en planansökan från fastighetsägaren i Gustavsbergs centrum och denna fick ett positivt planbesked i kommunstyrelsens planutskott den 7 maj 2019. Därefter antogs ett nytt start-PM den 19 november 2019 i samma utskott då förutsättningarna för Gustavsbergs centrum förändrats sedan tidigare antaget start-PM.

Planförfarande

Planarbetet bedrivs med så kallat utökat förfarande enligt plan- och bygglagen.

Planarbetet

Kommunen kommer att pröva detaljplaneläggning för bland annat bostäder, service, handel, idrott och parkering.

För att säkra en god utveckling i Gustavsbergs centrum utreds många frågor, bland annat dagvatten, grundläggning och saneringar, vilka utgör utmaningar inom planområdet. Inom ramen för detaljplanearbetet kommer även en eventuell ny gata genom centrum studeras för att säkra en god framkomlighet.

Planområdet ligger inom riksintresse för kulturmiljövården och tillkommande bebyggelse ska utformas med utgångspunkt i Gustavsbergs unika kulturmiljö och natur. Utformningen ska följa riktlinjerna i kommunens arkitekturprogram. Gräns för planområdet kommer ses över och föreslås i detaljplanearbetet.

I planarbetet deltar kommunen och övriga fastighetsägare som har verksamhetslokaler i centrum idag.

Kontakta handläggare

Frågor besvaras av projektledare Anna Sand via mejl anna.sand@varmdo.se och planarkitekt Linnéa Olofsson via mejl linnea.olofsson@varmdo.se eller via servicecenter på 08-570 470 00.

Process

Program
Start-skede

Startskede

Start-PM godkändes i kommunstyrelsens planutskott
2019-11-19.

Start-PM.pdf
Samråd
Granskning
Antagen
Laga kraft
Genom-förande

Uppstart av planarbetet

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Start-PM_Detaljplan Gustavsbergs centrum.pdf , 1.5 MB. 1.5 MB 2020-07-09 16.15
Tjänsteskrivelse_Trafikprincip.pdf , 187.6 kB. 187.6 kB 2015-04-16 14.50
Beslut_Trafikprincip.pdf , 54 kB. 54 kB 2015-04-16 14.50