Kråkberget

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utveckling av bostäder och lokaler för verksamheter. Detaljplanen ska ge förutsättningar för entréer till Kråkberget och bebyggelsen ska ta stor hänsyn till platsens förutsättningar.

Bebyggelsens skala, placering och utformning ska ta stor hänsyn till platsens förutsätt­ningar som till exempel den kuperade terrängen, de höga naturvärdena och riksintresset för kulturmiljövården. Detaljplanen ska ge förutsättningar för entréer till Kråkberget med platser för rekreation, skogskänsla och utblickar.

Om Kråkberget

Kråkberget, del av Gustavsberg 1:78 m.fl.

Bebyggelsens skala, placering och utformning ska ta stor hänsyn till platsens förutsätt­ningar som till exempel den kuperade terrängen, de höga naturvärdena och riks-
intresset för kulturmiljövården. Detaljplanen ska ge förutsättningar för entréer till Kråkberget med platser för rekreation, skogskänsla och utblickar.

Syfte med planarbetet

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utveckling av bostäder och lokaler för verksamheter. Detaljplanen ska ge förutsättningar för entréer till Kråkberget och bebyggelsen ska ta stor hänsyn till platsens förutsättningar.

Status i planarbetet

Pil - planprocess - Normalt - mellan samråd och granskning

Samråd pågick under perioden mellan 2019-12-03 och 2020-01-24.
Arbete pågår med framtagande av granskningshandlingar.

Tidplan

Granskning: Q1 2025

Antagande: Q3 2025

Planförfarande

Planarbetet utförs enligt plan- och bygglagen (PBL) SFS 2010:900 enligt bestämmelserna för utökat förfarande.

Bakgrund

Under 2015 tog KSPU (kommunstyrelsens planutskott) beslut om att genomföra parallella uppdrag där Kråkberget ingick som ett delområde och där förslag med
nya bostäder skulle tas fram.

I oktober 2017 godkändes start-PM för Kråkberget i KSPU. I juni 2018 godkände kommunstyrelsen att markanvisa kommunens mark på Kråkberget till Frentab Fastighetsutveckling AB.

I november 2019 beslutade KSPU att skicka ut förslaget till detaljplan för samråd.
Samrådet pågick mellan 3 december 2019 och 24 januari 2020.

Planförslaget

Detaljplaneförslaget möjliggör en utveckling med cirka 270 bostäder och verksamhets-lokaler. Naturmark på berget sparas och tillgängligheten till den ska förbättras. Förslaget är utformat för att ta tillvara på platsens förutsättningar genom en relativt hög exploatering på den ianspråktagna marken och en lägre skala på bebyggelsen
på naturmarken för att inte dominera landskapsbilden. Husen ska anpassas efter terrängen och utformas med material och kulörer som ansluter till naturen. Planförslaget har potential att stärka Skärgårdsvägen som entré till Gustavsbergs centrum och länka samman området kring kommunhuset med centrum.

Genom en omsorgsfull utformning av de offentliga rummen och byggnaderna samt
en blandning av funktioner skapas förutsättningar för en trygg, social och levande
stadsdel med närhet till natur och service.

Bebyggelsens skala, placering och utformning ska ta stor hänsyn till platsens förut-
sättningar som till exempel den kuperade terrängen, de höga naturvärdena och riksintresset för kulturmiljövården. Detaljplanen ska ge förutsättningar för entréer
till Kråkberget med platser för rekreation, skogskänsla och utblickar.

Planförslaget bedöms medföra konsekvenser på naturvärden och på riksintresset för kulturmiljövården. Därför har en miljökonsekvensbeskrivning upprättats.

Planhandlingar

Planhandlingar Kråkberget

Kontakta handläggare

Har du frågor kontakta projektledare Helena Fältén via mejl helena.falten@varmdo.se eller planarkitekt Linnéa Olofsson via mejl linnea.olofsson@varmdo.se eller via servicecenter på 08-570 470 00.

Process

Program
Start-skede

Startskede

Avklarad.

Start-PM.pdf
Samråd

Samråd

Pågick 2019-12-03 - 2020-01-24.

Planhandlingar Kråkberget
Granskning
Antagen
Laga kraft
Genom-förande