Använda kommunens mark

Det finns möjlighet för privatpersoner, företag och föreningar att använda kommunens mark för exempelvis ett evenemang, gatuförsäljning, torgmöten eller för att sätta upp byggnadsställningar. För att nyttja kommunens mark för annat ändamål än vad den är avsedd för behövs oftast ett tillstånd eller annan form av markupplåtelse.

Offentlig platstaxa offentlig plats, taxa för mobilmast

Om platsen som ska användas är offentlig plats behöver du ett polistillstånd enligt ordnings-lagen. En offentlig plats är exempelvis allmän väg, gata, torg, park eller annan plats som i detaljplan redovisas som allmän plats och som har upplåtits för sitt ändamål. Om platsen ska användas för att anordna en sammankomst eller tillställning som är öppen för allmänheten,
till exempel demonstration, högtidsfirande eller tivoli, ska du i stället söka tillstånd hos polisen för allmän sammankomst eller offentlig tillställning.

Även andra platser som i kommunens lokala ordningsföreskrifter har jämställts med offentlig plats och kräver polistillstånd. Se nedan för exempel. Tillstånden krävs för att myndigheterna ska kunna bevaka ordning, trafik och säkerheten för allmänheten.

Ansökan för ovan nämnda ändamål görs till polisen. Polisen vänder sig då till kommunen,
som markägare, för yttrande. Kommunen har rätt att ställa villkor och även avslå ansökan,
om verksamheten anses vara olämplig. Innan du ansöker hos polisen är det därför fördelaktigt om du kontaktar kommunens handläggare för att få ett förhandsbesked om hur kommunen ser på din planerade verksamhet. Följ guiden nedan för att underlätta processen.

I de fall där kommunen inte är markägare måste du som sökande vända dig till respektive fastighetsägare för att få tillstånd att nyttja marken.

Tillfällig användning kräver oftast inget tillstånd

Du behöver inte tillstånd från Polisen om platsen används tillfälligt, i obetydlig omfattning,
samt utan att inkräkta på någon annans tillstånd. Det kan till exempel vara när skolklasser
och ungdomsrörelser säljer bullar och majblommor. Kontakta Charlotte Cederlöf via mejl charlotte.cederlof@varmdo.se, för att rådgöra om vad som gäller.

Önskar du nyttja annan kommunal mark som inte utgör offentlig plats behöver ett nyttjanderättsavtal upprättas. För mer information se Arrendera kommunens mark nedan eller kontakta Anna Sand vi mejl anna.sand@varmdo.se så hjälper vi er vidare.

Andra tillstånd

Tänk på att även andra tillstånd kan behövas, beroende på vilken typ av verksamhet det gäller. Om din användning påverkar trafiken eller framkomligheten måste du exempelvis ansöka om en Trafikanordningsplan (TA-plan) hos kommunen. Det innefattar både gator, trottoarer och gång- och cykelvägar. Andra tillstånd som kan bli aktuella är bygglov och livsmedelstillstånd.

1. När behövs tillstånd?

Du behöver polistillstånd för att använda offentlig plats, så som en väg, gata, torg, park eller liknande som allmänheten använder. Det gäller oavsett vem som äger marken.

Det är Polisen som ger tillstånd. Vilket tillstånd du ska söka beror på vad du planerar att göra och om det kommer att orsaka folksamling. Nedan kan du se exempel på olika ändamål som vanligtvis kräver tillstånd.

Tillstånd för användning av offentlig plats

 • Byggetablering (exempelvis container, byggsäck och byggnadsställning)
 • Handel på allmän plats (exempelvis gatukök och korvvagnsförsäljning)
 • Placering av skylt, bord, tält eller scen
 • Störande buller (exempelvis pålning, nitning och stenkross)
 • Filminspelning
 • Tillfällig reklam, affischering och liknande
 • Insamling av pengar, försäljning
 • Uteservering

Även andra platser som i de lokala ordningsföreskrifterna jämställs med offentlig plats kräver polistillstånd. Dessa är:

 • Områden i centrala Gustavsberg markerade på:

kartbilaga 3.1 , 199.1 kB, öppnas i nytt fönster.

 • Områden vid Sandhamn markerade på:

kartbilaga 3.2 , 166.3 kB.

 • Begravningsplatser, allmänna lekplatser, skolgårdar, idrottsplatser, anordnade motionsspår samt allmänna badplatser enligt specifikation i:

bilaga 3.3 , 9.5 kB.

Tillstånd för offentlig tillställning

 • Marknad, loppmarknad och bakluckeloppis
 • Danstillställning
 • Motortävlingar
 • Tivoli
 • Valborgsmässofirande
 • Idrottsarrangemang
 • Evenemang, festivaler, stadsfest
 • Mässor

Mer information finns på Polisens webbplats:

Offentlig tillställning−sök tillstånd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tillstånd för allmän sammankomst

 • Demonstrationer, manifestationer och opinionsyttringar
 • Konserter, musikevenemang och teater
 • Valborgsmässofirande (om arrangemanget är mer nöjesbetonat med tävlingar,
  marknader och annat, räknas firandet i stället som offentlig tillställning).
 • Sammankomster för religionsutövning

Mer information finns på Polisens webbplats:

Allmän sammankomst−sök tillstånd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Undantag−använda en plats utan tillstånd

Du behöver inte ha tillstånd från Polisen om platsen används tillfälligt, i obetydlig omfattning, och utan att inkräkta på någon annans tillstånd. Det kan till exempel vara när skolklasser och ungdomsrörelser säljer bullar och majblommor. Kontakta Charlotte Cederlöf via mejl charlotte.cederlof@outlook.com för att rådgöra om vad som gäller.

Mer information finns på Polisens webbplats.

2. Innan du söker tillstånd

Innan du ansöker behöver du känna till de krav som ställs på dig. Beroende på den verksamhet du tänkt dig kan det behövas ytterligare tillstånd. Ta också reda på om platsen är lämplig för den verksamhet du tänkt anordna. Fundera exempelvis igenom

 • Vad vill du göra på platsen?
 • Vilken typ av verksamhet ska du bedriva?
 • Behöver du platsen för att sälja produkter eller bygga något?
 • Behöver du tillgång till el?

Regler och villkor

Om du använder kommunens mark behöver du känna till de regler och villkor som gäller för markupplåtelser. För mer information, läs här:

Kommunens skog och mark Öppnas i nytt fönster.

Du bör också ta del av kommunens lokala ordningsföreskrifter.

Kommunens lokala ordningsföreskrifter , 1.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Det kan krävas fler tillstånd

 • Bygglov Vissa byggnationer kan kräva bygglov, som uteserveringar, byggbodar och kranar.

För mer information, se nedan information

Bygglov Öppnas i nytt fönster.

 • Livsmedelsregistrering − Om du ska sälja livsmedel krävs särskilda tillstånd.
  Läs mer här:

Livsmedelsverksamhet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Anmäl och registrera din verksamhet via e-tjänst:

Anmälan om registrering av livsmedelsverksamhet. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du har en registrering i annan kommun samt har din huvudsakliga verksamhet där och bara besöker Värmdö kommun tillfälligt, behöver du inte anmäla igen.

Registreringsbeviset behöver du alltid ha med dig när du säljer livsmedel.

 • Trafikanordningsplan (TA-plan) − Om du blockerar eller använder delar av gångbana, cykel eller körbana kan det krävas en trafikanordningsplan. Kontakta Lars-Erik Brännvall via mejl lars-erik.brannvall@varmdo.se

Du som sökande ansvarar för att alla nödvändiga tillstånd finns innan du startar.

När du har samlat information om din verksamhet och har en plan för hur verksamhet ska se ut och bedrivas, är det dags att ansöka om tillstånd.

Önskar du förhandsbesked?

Kommunen kan lämna ett förhandsbesked på om platsen är ledig aktuellt datum samt
rådgöra för om platsen är lämplig för tänkt ändamål. Kontakta Charlotte Cederlöf via
mejl charlotte.cederlof@varmdo.se. Därefter ansöker du om tillstånd hos Polisen.

3. Sök tillstånd

Ansökan skickas till Polisen.

E-tjänster och blanketter

Tänk på det här när du ansöker

Exempel på information som krävs i ansökan:

 • Ange adress och områdets namn för platsen du vill nyttja
 • Ange vad platsen ska användas till. Vilken typ av aktivitet eller event? Försäljning (specificera), demonstration, torghandel, firande, idrott
 • Visa vilken yta du behöver på en kartskiss
 • Hur stor yta ska nyttjas? Vilken utrustning finns på platsen? (stolar, bord, tält, flaggor etc)
 • Ange tidsperiod, inklusive etablering och avetablering (från och till)

Avgifter och taxor

Polisen tar ut en avgift för din ansökan, se Polisens webbsida för aktuell avgift. Din ansökan kommer att behandlas först när du har betalat avgiften till Polisen.

Om du använder kommunens mark ska du även betala en markhyra (taxa/avgift). Taxan är beslutad av kommunfullmäktige med stöd av kommunala avgiftslagen (1957:259). Avgiftens storlek bestäms utifrån typ av ändamål samt hur länge platsen avses nyttjas.

Tänk på att avgiften tas ut utifrån den period som tillståndet anger, oavsett om platsen nyttjas eller inte.

Taxa 2024 , 1.7 MB, öppnas i nytt fönster.

4. När du sökt tillstånd

Polisen går igenom din ansökan. Om du avser använda kommunens mark (som kommunen förvaltar) vänder sig polisen då till kommunen för yttrande.

När kommunen får ansökan från Polisen granskas den och en handläggare kan kontakta dig för att få kompletterande uppgifter. Kommunen har rätt att ställa villkor och även avslå ansökan om verksamheten anses vara olämplig.

Hur bedömer kommunen ansökan?

När ansökan är komplett bedöms den utifrån flera faktorer. Det kan vara:

 • Vad ska platsen användas till? (Typ av aktivitet)
 • Kommer användningen orsaka störningar för andra?
 • Påverkar aktiviteten framkomligheten?
 • Påverkar din ansökan någon annans tillstånd?

Handläggningstid

 • Polisens handläggning är cirka 1−6 veckor förutsatt att ansökan är komplett.
 • Kommunens tid för att granska ansökan och lämna synpunkter till polisen är
  cirka 1−2 veckor, beroende på andra remissinstanser.

Lämna därför in din ansökan i god tid innan tänkt start för din verksamhet.

5. När du fått tillstånd

När du har fått din ansökan godkänd kan du börja sätta upp din verksamhet. Du som sökande ansvarar för att alla nödvändiga tillstånd finns innan du startar. Du har ansvar för att verksamheten bedrivs i enlighet med de tillstånd du fått och att stadsmiljön påverkas så lite som möjligt. Du som tillståndshavare är ersättningsskyldig enligt skadeståndslagen för skador som vållas på kommunens mark och anläggningar, samt skador som drabbar tredje man.

Betala makhyra till kommunen

Om du använder kommunens mark ska du även betala en markhyra (taxa/avgift). Taxan är beslutade av kommunfullmäktige med stöd av kommunala avgiftslagen (1957:259).
Avgiftens storlek bestäms utifrån typ av ändamål samt hur länge platsen avses nyttjas.
Se Taxa för användning av allmän plats 2024 . , 139.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Tänk på att avgiften tas ut utifrån den period som tillståndet anger, oavsett om platsen nyttjas eller inte.

6. När du avslutar ditt tillstånd

När du avslutar ditt tillstånd har du ansvar för att återställa marken till ursprungligt skick, det vill säga i det skick marken var i innan du började nyttja området. Det kan därför vara bra att fotografera ytan innan etablering samt efter avetablering. I vissa fall bokar kommunen en för- och efterbesiktning.

Tänk även på att hantera eventuellt avfall från din verksamhet.

Välkommen att ansöka igen!

Arrendera kommunens mark

En del av kommunens mark arrenderas ut, exempelvis till privatpersoner, företag eller föreningar. Marken nyttjas bland annat till odling, bete, parkering, masshantering, båt-
klubbar och föreningsverksamhet.

Är du intresserad av att arrendera mark eller har frågor om kommunens arrendatorer
kan du höra av dig till oss på samhällsbyggnadskontoret genom att mejla till Anna Sand anna.sand@varmdo.se eller kommunen på varmdo.kommun@varmdo.se