Sveviatomten, Ösby 1:38

Området som består av fastigheterna Ösby 1:38 samt del av Ösby 1:65
ligger i Gustavsberg mellan Ösbydalen och Ösbyskolan och används idag
för fordonsverkstad, förråd och upplag. Området gränsar även mot natur-reservatet Ösbyträsk och ägs av Värmdö kommun.

Arbetet med detaljplan för Sveviatomten, Ösby 1:38 är pausat.

Kartbild.Förstora bilden

Karta över Sveviatomten. Klicka på bilden för att förstora den

Syfte med planarbetet

Syftet med planen är att skapa möjlighet till bostadsbebyggelse på fastigheten Ösby 1:38 och området direkt norr om på Ösby 1:65. Området kommer utredas för exploatering av flerbostadshus och småhus och bedöms i tidigt skede kunna rymma cirka 300–400 lägenheter.

Status i planarbetet

Pil - planprocess - Normalt - mellan start och samråd

Detaljplanearbetet är pausat.

Bakgrund

I Värmdö kommun sker en stor inflyttning, dels i de nya bostadsområdena i Porslins-
kvarteren, dels genom att allt fler bosätter sig i tidigare fritidshusområden. Samtidigt har nödvändiga investeringar på de statliga vägarna uteblivit vilket har gjort trafiksituationen
alltmer ansträngd. Med anledning av det antog kommunfullmäktige den 10 juni 2021 nya bostadspolitiska mål som innebär att kommunen genom detaljplaneläggning ska verka
för en genomsnittlig tillväxt på cirka 150 till 250 bostäder per år under perioden 2021 till
2025, vilket är en sänkning av antal bostäder sedan tidigare mål.

Den 15 februari 2022 gav kommunstyrelsens planutskott förvaltningen i uppdrag att prioritera
ett antal detaljplaner. Sveviatomten är en av de detaljplaner som inte är prioriterad. Planarbetet för Sveviatomten har därför pausats. Det är i dagsläget inte bestämt när ett eventuellt planarbete kan återupptas.

Planområdet

Detaljplaneområdet är lokaliserat till Ösby 1:38 och del av Ösby 1:65.

Planhandlingar

Uppstart av planarbete

Kontakta handläggare

Frågor besvaras av projektledare Agnes Conzen via mejl agnes.conzen@varmdo.se
och planarkitekt Matilda Arvidsson via mejl matilda.arvidsson@varmdo.se eller via
servicecenter på 08-570 470 00.