Ösby 1:88 med flera, bostadsbebyggelse i Skogsbo

Kommunens befolkning ökar och därför finns det ett stort behov av nya
bostäder och lokaler.

Arbetet med detaljplan för Ösby 1:88 m.fl. är pausat.

Planområdet är markerat med vit linje på ortofotot.

Syfte med planarbetet

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostäder och lokaler för verksamheter i ett centrumnära område i Gustavsberg.

Status i planarbetet

Pil - planprocess - Normalt - mellan start och samråd

Planarbetet är pausat.

Tidplan

Startskede: Q4 2016

Planförfarande

Planarbetet utförs enligt plan- och bygglagen (PBL) SFS 2010:900. Arbetet kommer att ske enligt bestämmelserna om ett utökat förfarande.

Bakgrund och förutsättningar

Planområdet ligger vid Skogsbovägen i Gustavsberg, norr om kommunhuset. Planområdet omfattar fastigheten Ösby 1:88 som är bebyggd med kontor och verkstad.

Kommunens befolkning ökar och därför finns det ett stort behov av nya bostäder. I kommunens översiktsplan anges att nya bostäder ska byggas i centrala lägen nära service, infrastruktur och kollektivtrafik. Skogsboområdet är ett utpekat arbetsplatsområde i översiktsplanen med kommunal administration, småindustri och service. Eftersom det på platsen planeras för bostäder anses detaljplanen sakna konkret stöd i översiktsplanen på denna punkt och planarbetet kommer därför bedrivas enligt bestämmelserna om ett utökat förfarande i plan- och bygglagen (PBL 2010:900).

I planområdet ingick tidigare även angränsande fastigheter inom detaljplan för Ösby 1:80
med flera. Planområdet har nu delats upp och bedrivs som två separata detaljplaner.

Planarbetet

I planarbetet studeras möjligheter för ungefär 50 bostäder samt lokaler för verksamheter. Tillkommande bebyggelse ska förhålla sig till pågående detaljplanering av kringliggande områden Kråkberget och Ösby 1:80 med flera. I planarbetet ska utredas lämplig utformning
och placering av byggnader, gårdar, parkering och gator. Förslagets påverkan på bland annat nedanstående aspekter ska också belysas:

  • Riksintresse för kulturmiljövård
  • Närmiljö
  • Trafiksäkerhet, framkomlighet för olika trafikslag
  • Dagvattenhantering
  • Förekomsten av förorenad mark

Planhandlingar

Uppstart av planarbete

Kontakta handläggare

Vid frågor kontakta projektledare Linnéa Olofsson via mejl linnea.olofsson@varmdo.se eller via servicecenter 08-570 470 00.