PFO M10 Korpholmen

Korpholmen är i översiktsplanen utpekat som ett prioriterat förändringsområde (PFO). Planen innehåller ett 50-tal fastigheter som är bebyggda med permanent-bostadshus och fritidshus. Fastigheterna närmast väg 222 påverkas av vägtrafik-buller och av kommande breddning av väg 222.

Ortofoto som visar Korpholmen ovanifrån.Förstora bilden

Klicka på bilden för att förstora den.

Ortofoto som visar Korpholmen, Centrala Mörtnäs och Östra Mörtnäs ovanifrån.Förstora bilden

De tre områdena. Klicka på bilden för att förstora.


Syfte med planarbetet

Syftet med detaljplanen är att anpassa området för permanentboende och ange riktlinjer för kommande bebyggelseutveckling. Fastigheterna närmast väg 222 påverkas av vägtrafikbuller och av kommande breddning av väg 222.

Syftet med detaljplanen är även att säkerställa att fastigheter med utfart mot väg 222 får en ny gemensam utfart. Trafikverkets vägplan för väg 222 var ute på samråd under sommaren 2018. En av åtgärderna är att tidigare in- och utfarter mot väg 222 kommer att stängas och istället samlas till en gemensam utfart via Korpholmsvägen som flyttas för att bilda fyrvägskorsning med Älgstigen.

Läs mer på sidan Väg 222 Mölnvik-Ålstäket

Mer information om vägplanen:

Länk till Trafikverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Status i planarbetet

Pil - planprocess - Normalt - mellan samråd och granskning

Tidplan

Startskede: Q4 2016

Samråd: Q2 2018

Granskning: Q3 2024

Antagande: Q4 2024

Planförfarande

Planarbetet utförs enligt plan- och bygglagen (PBL) SFS 2010:900 enligt bestämmelserna
för standardförfarande.

Planarbetet

Pågående planarbete i Mörtnäs/Grisslinge är indelat i tre delar. De tre detaljplaneområdena redovisas i bilden nedan. Kommunens planarbete samordnas med Trafikverkets planering för väg 222/Skärgårdsvägen. För mer information om Trafikverkets vägplan för väg 222 mellan Mölnvik och Ålstäket, se länk ovan.

Mörtnäs är ett prioriterat förändringsområde (PFO-område) där planläggning och VA-utbyggnad pågår sedan lång tid tillbaka. Planprogram för Mörtnäs och Korpholmen anger bland annat att fastighetsstrukturen i området ska bevaras och att trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter ska förbättras.

Planarbetet i M10 Korpholmen påbörjades Q4 2016 och detaljplanen var ute på samråd under hösten 2018.

Broschyrer

Två broschyrer finns framtagna om planprocessen och processen vid utbyggnad av vatten och avlopp.

PFO-broschyr om planprocessen , 1.9 MB, öppnas i nytt fönster.

PFO-broschyr om VA-utbyggnad , 6.8 MB, öppnas i nytt fönster.

Planhandlingar

Samrådshandlingar

Programhandlingar

Uppstart av planarbete


Kontakta handläggare

Frågor besvaras av projektledare Mustafa Qazali via mejl till mustafa.qazali@varmdo.se
eller via servicecenter på 08-570 470 00.