Väg 222 Mölnvik-Ålstäket

Trafikverket Region Stockholm planerar för ombyggnad av väg 222
mellan Mölnvik och Ålstäket.

Aktuell sträcka. Kartbild.

Grisslingerakan. Den aktuella vägsträckan Mölnvik - Ålstäket, väg 222.

Syfte med planarbetet

Projektet innebär att förbättra framkomligheten och trafiksäkerheten, framförallt
för oskyddade trafikanter, längs statliga väg 222 mellan Mölnvik och Ålstäket, även
kallad Grisslingerakan.

Trafikverket är väghållare för väg 222 och ansvarar för projektet. För Värmdö kommun är
detta ett samordningsprojekt där kommunen granskar Trafikverkets vägplan. Vägplanen
var på granskning under våren 2023 och kommunen lämnade då in ett granskningsyttrande. För mer information kring projektet och frågor hänvisar vi till Trafikverkets webbplats.

Pågående detaljplaner

I området har kommunen tre pågående planprojekt. Dessa samordnas med Trafikverkets arbete med vägplanen. Samordningsfrågor är bland annat vägområdets omfattning, gång- och cykelvägar, bullerskydd, in- och utfarter, korsningsutformningar, gångportar/övergångsställen, busshållplatser samt ledningssamordning och flytt av VA-ledningar.

Kartbild sträckan Mölnvik-ÅlstäketFörstora bilden

Vid sträckan Mölnvik-Ålstäket har kommunen tre pågående planprojekt. Klicka på bilden för att förstora.

Kontakta handläggare

Frågor om samordning mellan kommunen och Trafikverket besvaras av projektledare
Bodil Johansson via mejl bodil.johansson@varmdo.se eller via servicecenter på
08-570 470 00.

För frågor om pågående detaljplaner i området hänvisas till respektive projektledare,
se kontaktuppgifter via ovanstående länkar.