PFO I5 Återvall norra

Återvall norra är ett prioriterat förändringsområde (PFO) vilket innebär att området ska planläggas för permanentboende och förses med kommunalt
vatten och spillvatten. Området ligger på Ingarö, cirka 3 kilometer söder om Brunn och består idag av friliggande enfamiljshus, där flertalet används för permanentboende samt ett mindre industriområde som idag är planlagt.

Läge och avgränsning

Norra Återvall markerad. Kartbild.

Figur 1. Planområdets läge redovisas med röd cirkel.

Området markerat. Kartbild.

Figur 2. Planområdets avgränsning redovisas med röd kontur. Planområdet är cirka 17,6 hektar.

I planområdet finns 50 fastigheter varav 27 fastigheter har byggnad för bostadsändamål,
18 fastigheter används för industriändamål. Fastighetsstorlekarna varierar i planområdet.
Alla bebyggda fastigheter inom planområdet är privatägda.

Syfte med detaljplanen

Syftet med planarbetet är, i enlighet med översiktsplanen, att anpassa området för permanentboende med reglerade byggrätter och fastighetsstorlekar samt att bygga ut det kommunala vatten- och spillvattennätet. Syfte med detaljplanen är också att värna Ingarö− Brunn vattenskyddsområde då planområdet ligger inom primär skyddszon för Ingarö vattentäkt. Mark för vägar planläggs så att viss breddning samt anordnande av utökade vändplaner möjliggörs. Områdets karaktär ska bibehållas, bland annat genom att förtätning med nya avstyckningar undviks. Grönstrukturer i området ska bevaras och natur- och kulturvärden ska säkerställas. Befintliga byggnader för verksamheter i Återvalls industri-område bekräftas och användningsbestämmelser ändras från småindustri till verksamhet. I norra delen av verksamhetsområdet möjliggörs för bostadsändamål.

Status i planarbetet

Pil - planprocess - Normalt - mellan samråd och granskning

Samråd pågick mellan 2023-02-20 och 2023-03-16. Nu påbörjas arbetet med att ta fram granskningshandlingar.

Tidplan

Startskede: Q3 2020

Samråd: Q1 2023

Granskning: Q4 2024

Antagande: Q1 2025

Planförfarande

Planarbetet utförs enligt plan- och bygglagen (PBL) SFS 2010:900 enligt bestämmelserna

för utökat förfarande.

Information

Primär skyddszon för Ingarö vattentäkt

Planområdet ligger inom primär skyddszon för Ingarö vattentäkt. Enligt skyddsföreskrifter för vattentäkten krävs tillstånd för bygg- och anläggningsåtgärder för respektive fastighet.

Miljöpåverkan

En undersökning om betydande miljöpåverkan har utförts. Samhällsbyggnadskontoret bedömer att planens genomförande inte innebär risk för att betydande miljöpåverkan uppstår. Detta motiveras av att den förändring som planen medför är av begränsad omfattning och anpassas till rådande förutsättningar.

ESKO

Delar av planområdet är utpekat som ekologiskt särskilt känsligt (ESKO). Särskilt känsliga områden ska enligt Miljöbalken 3 kap. 3§ så långt som möjligt skyddas mot åtgärder som kan skada naturmiljön. Inga ESKO planeras att exploateras i detaljplanen. Återvallsbäcken, som löper längs planområdets sydöstra gräns, räknas till kommunens största vattendrag. Bäcken är utpekad som ESKO.

Broschyrer om prioriterade förändringsområden

Två broschyrer finns framtagna om planprocessen och processen vid utbyggnad av vatten och avlopp.

PFO-broschyr om planprocessen Länk till annan webbplats.

PFO-broschyr om VA-utbyggnad Länk till annan webbplats.

Planhandlingar

Samrådshandlingar

Uppstart av planarbete

Planhandlingarna finns att ta del av:

  • På servicecenter i kommunhuset där blädderexemplar av alla handlingar och bilagor
    finns samt karta i fullskala.
    Adress: Skogsbovägen 9–11 i Gustavsberg.
    Öppet: mån-ons 08:00–17:00, tors 08:00–19:00 och fre 08:00–17:00.
  • Här på kommunens webbplats

Kontakta handläggare

Frågor besvaras av:

Projektledare Johanna Jukala via mejl johanna.jukala@varmdo.se,

Planarkitekt Charlotte Rydahl via mejl charlotte.rydahl@varmdo.se,

Exploateringsingenjör Rasmus Näsman via mejl rasmus.nasman@varmdo.se

eller via servicecenter på 08-570 470 00.