PFO I5 Återvall norra

Återvall norra ligger på Ingarö cirka 3 km söder om Brunn centrum och 10 km från Gustavsberg. Området består idag av friliggande enfamiljshus, blandad industri och bostad i ett mindre industriområde vid Eknäsvägen samt ett sammanhängande, lågintensivt industriområde i norr.

Status i planarbetet

Pil - planprocess - Normalt - mellan start och samråd

Start-PM för PFO Återvall norra godkändes 2020-09-08 av kommunstyrelsens planutskott. Arbete pågår med framtagande av samrådshandlingar.

Bakgrund

Återvall är enligt Värmdö kommuns översiktsplan (ÖP) 2012–2030 ett så kallat prioriterat förändringsområde (PFO). Det innebär att området ska planläggas och förses med kommunalt vatten- och spillvatten. Återvall norra är sedan tidigare inte detaljplanelagt förutom ett mindre område vid Eknäsvägen, Återvalls industriområde, som har en detaljplan från 2002.


Planhandlingar Återvall norra

Uppstart av planarbete


Utredningar

Den inledande utredningsfasen pågår för närvarande. Under det löpande planarbetet kommer platsbesök att ske.

Broschyrer om prioriterade förändringsområden

Två broschyrer finns framtagna om planprocessen och processen vid utbyggnad av vatten och avlopp.

PFO-broschyr om planprocessen Länk till annan webbplats.

PFO-broschyr om VA-utbyggnad Länk till annan webbplats.

Kontakta handläggare

Har du frågor kontakta planarkitekt Charlotte Rydahl via mejl till charlotte.rydahl@varmdo.se
eller via servicecenter 08-570 470 00.