PFO I5 Återvall södra

Förnyad granskning av detaljplaneförslag pågår under perioden 2024-07-17–2024-09-16.

Förslag till detaljplan för Återvall södra PFO I5 i Värmdö kommun ställs ut under perioden 2024-07-17–2024-09-16. Förnyad granskning sker med anledning av ett flertal ändringar i planförslaget bland annat justering av allmän plats NATUR till kvartersmark och bortreglering av prickmark som ersätts med nya planbestämmelser.

Tyck till

Under förnyad granskning finns möjlighet att lämna in eventuella synpunkter som kan förbättra beslutsunderlaget. Synpunkterna kan handla om felaktigheter eller att man delar eller inte delar kommunens syn i en viss fråga som behandlas i den aktuella planen. Synpunkterna som kommer in redovisas och bemöts i ett nytt granskningsutlåtande som ligger till grund för fortsatt planarbete inför antagande.

Planhandlingarna finns att ta del av:

  1. På servicecenter i kommunhuset där blädderexemplar av alla handlingar och bilagor finns samt karta i fullskala.
    Adress: Skogsbovägen 9–11 i Gustavsberg.
    Ordinarie öppettider: mån-ons 08:00–17:00, tors 08:00–19:00 och fre 08:00–17:00.
  2. Här på kommunens webbplats.

Skriftligt yttrande ska vara kommunen tillhanda senast 2024-09-16.

För att lämna ditt yttrande välj endast ett av dessa alternativ:

  1. Via e-tjänst: varmdo.se/AtervallS Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
  2. Via e-post: registrator@varmdo.se
  3. Med brev: Värmdö kommun, 134 81 Gustavsberg.

Kom ihåg att uppge namn, eventuell fastighetsbeteckning och diarienumret 2020KS/0567. Varje skrivelse diarieförs hos kommunen och är en offentlig handling.

Om flera personer delar samma åsikter kan man skriva ett gemensamt brev.
Kom ihåg att uppge allas namn och fastighetsbeteckningar samt diarienumret.

De sakägare som senast under granskningstiden framfört skriftligt yttrande som inte kunnat tillgodoses har möjlighet att senare överklaga detaljplanens antagandebeslut.

Återvall södra. Karta.

Planområde inom röd cirkel.

Läge och avgränsning

Planområdet ligger på Ingarö vid Återvallsträsket söder om Eknäsvägen, cirka tre kilometer öster om Brunn Centrum och tio kilometer från Gustavsberg. Området gränsar i norr till pågående detaljplan för Återvall norra, i väster till detaljplan Brunn 2:1 m. fl. Gamla Brunnsvägen (DP 212), i söder till Återvallsträsket och i öster till fastigheten Kulla 1:7. Området ligger inom skyddsområde för vattentäkten Ingarö, Brunn samt inom strandskyddsområde för Återvallsträsket.

Syfte med planarbetet

Syftet med planarbetet för Återvall södra är att ange riktlinjer för hur och i vilken form planläggningen av den befintliga villa- och fritidshusbebyggelsen kan ske samtidigt som kommunala vatten- och avloppsledningar ska byggas ut.

Status i planarbetet

Förnyad granskning pågår 2024-07-17−2024-09-16.

Arbetet befinner sig nu i ett så kallat granskningsskede. Under granskning skickas information om detaljplanen ut för synpunkter till fastighetsägare inom området samt till fastighetsägare vars fastigheter angränsar till planområdet. Information skickas bland annat till Länsstyrelsen, Lantmäteriet, organisationer och föreningar.

Efter granskning ska kommunen ta ställning till de inkomna synpunkterna och eventuella förslag till revideringar i ett granskningsutlåtande. Därefter bearbetas planförslaget, om behov föreligger, inför antagande av detaljplan.

Tidplan

Startskede: Start-PM godkändes 2020-09-08 § 17 i kommunstyrelsens planutskott, KSPU.

Samråd: Samråd skedde under perioden 2022-06-13–2022-08-01.

Granskning 1: Granskning 1 pågick under perioden 2023-12-16–2024-01-10

Förnyad granskning: Förnyad granskning sker 2024-07-17–2024-09-16

Antagande: Q1 2025

Planförfarande

Planarbetet utförs enligt plan- och bygglagen (PBL) SFS 2010:900 enligt bestämmelserna för utökat förfarande.

Bakgrund

Återvall södra är ett område som inte är planlagt sedan tidigare. Inom planområdet finns befintlig småhusbebyggelse och en restaurang. Området är utpekat som ett av kommunens prioriterade förändringsområden (PFO I5) i Värmdös översiktsplan 2035.

Den 9 september 2020 godkändes Start-PM för detaljplanen i kommunstyrelsens planutskott.

Beslut om att gå ut på samråd med detaljplaneförslag togs i kommunstyrelsens planutskott 2022-06-07. Samråd skedde under perioden 2022-06-13–2022-08-01.

Den 24 oktober 2023 informerades kommunstyrelsens planutskott om detaljplaneförslag inför granskning.

Kommunstyrelsens planutskott informerades om detaljplaneförslag inför förnyad granskning 2024-06-04.

Planområdet

Planområdet. Karta.

Planområdet inom svart markerad linje.

Planförslaget

Målsättningen med detaljplanen är att när den är genomförd så kan fastigheter anslutas
till kommunalt vatten och spillvatten. Samtidigt bibehåller området sin karaktär. Skydd
av vattentäkt, artskydd, natur och strandskydd uppfyller sina syften samtidigt som den kulturhistoriska särskilt värdefulla miljön bevaras för framtiden och möjligheter ges till förbättringar av gatunätet.

För att säkerställa infiltration och skydd av vattentäkten begränsas byggrätter och möjligheter till delning av fastigheter i planförslaget. Planbestämmelser införs som ger motsvarande skydd som tidigare prickmark för skyddade arter och vattentäkt. Exempelvis sker reglering med bestämmelser om att mark inte får hårdgöras, trädfällnings- och trädskyddsbestämmelser, markanvändning NATUR och PARK, plan-bestämmelse om att markens höjd inte får ändras samt krav på marklov för sprängning, spräckning, pålning, schaktning och fyllning.

Kulturhistoriskt värdefulla byggnader skyddas med varsamhetsbestämmelser och rivningsförbud.

Mark för vägar planläggs så att viss breddning, samt anordnande av vändzoner möjliggörs
för renhållnings- och räddningsfordon.

Inom den primära vattenskyddszonen föreslås generellt en byggnadsarea BYA och en bruttoarea BTA om 140 kvadratmeter för friliggande enbostadshus och en bruttoarea och byggnadsarea om 40 kvadratmeter för komplementbyggnader.

För fastigheter som ligger inom sekundär vattenskyddszon föreslås generellt en byggnads-area BYA om 160 kvadratmeter och en bruttoarea BTA om 240 kvadratmeter för friliggande enbostadshus och en bruttoarea och byggnadsarea om 60 kvadratmeter för komple-mentbyggnader.

Undantag förekommer bland annat för att bekräfta befintliga friliggande enbostadshus som
har bygglov eller för att motverka att för stor markyta hårdgörs för bebyggelse.

Byggrätter för komplementbyggnader har i planförslaget begränsats för att skydda vattentäkten. En del fastigheter har komplementbyggnader som överstiger den byggrätt
som medges i planen. Detaljplaneförslaget innebär att befintliga komplementbyggnader utöver föreslagen byggrätt inte bekräftas i detaljplanen för framtiden, men att befintliga komplementbyggnader kan stå kvar sin livslängd ut.

En undersökning om detaljplanen antas medföra en betydande miljöpåverkan har gjorts
enligt 6 kap. 5–6 §§ miljöbalken. Planförslaget bedöms inte ge upphov till betydande miljöpåverkan. Detta motiveras av att den förändring som planen medför är av begränsad omfattning och anpassas till rådande förutsättningar. Anslutning av fastigheterna till kommunala vatten- och spillvattenledningar ger också positiva effekter på miljön jämfört
med dagens situation med enskilda vatten- och avloppslösningar. I planförslaget föreslagna artskyddsåtgärder har samråtts med Länsstyrelsen.

För detaljplanen föreslås enskilt huvudmannaskap för allmän plats GATA, NATUR och PARK. Allmän plats GATA, NATUR och PARK planläggs på privata fastigheter med enskilt huvud-mannaskap. Ersättning för markintrång regleras i samband med lantmäteriförrättning för bildande av gemensamhetsanläggning. Kostnader och ansvar för skötsel av allmän plats regleras i enlighet med anläggningsbeslut från lantmäteriet. Skälen för att planlägga NATUR och PARK på privata fastigheter är att bevara befintlig värdefull naturmark och tillgängliggöra natur och badplats för främst fastighetsägare i närområdet. Andra skäl är att inte riskera att artskyddsförbud utlöses och att ge fortsatt goda möjligheter till god infiltration av grundvatten. Det som planläggs som PARK närmast Återvallsträsket ligger även inom strandskydd.

Planförslaget bedöms förenligt med kommunens gällande översiktsplan.

Planarbetet

Planarbetet sker med utökat förfarande enligt PBL då utbyggnad av kommunalt ledningsnät för vatten och spillvatten anses ha stort allmänintresse.

För framtagandet av detaljplaneförslaget har utredningar tagits fram avseende naturvärden, kulturmiljö, geotekniska förutsättningar, dagvattenhantering och risk, trafik och buller.

Planhandlingar

Granskningshandlingar förnyad granskning

Granskningshandlingar

Samrådshandlingar

Start-PM

Kontakta handläggare

Frågor besvaras av:

Projektledare Yvonne Karlsson via mejl yvonne.karlsson@varmdo.se

Planarkitekt Charlotte Rydahl via mejl charlotte.rydahl@varmdo.se

Exploateringsingenjör Rasmus Näsman via mejl rasmus.nasman@varmdo.se

Frågor om VA-utbyggnad besvaras av projektledare Caroline Auvinen via mejl caroline.auvinen@varmdo.se eller via servicecenter på 08-570 470 00.

VA-projekt Återvall norra och Återvall södra