PFO Fågelvik-Nykvarn

Detaljplanen syftar till att anpassa området för permanentboende och ange riktlinjer för kommande bebyggelseutveckling samtidigt som kommunalt vatten och spillvatten byggs ut.

Kartbild över området Fågelvik-Nykvarn.

Området inringat i rött.

Läge och avgränsning

Fågelvik–Nykvarn är beläget på södra stranden av Lagnö ström, mellan Fågelviks gård
i väster och Återlöga i öster. Området är i översiktsplanen utpekat som ett prioriterat förändringsområde (PFO).

Syfte med planarbetet

Syftet med detaljplanen är att anpassa området för permanentboende genom större byggrätter och tillgodose området med kommunalt vatten och avlopp. Planen syftar vidare till att bevara den befintliga karaktären i området, skydda natur- och kulturvärden samt skydda bebyggelsen vid skyfall. Planförslaget tar hänsyn till platsens förutsättningar ochSyftet med detaljplanen är att anpassa området för permanentboende genom större byggrätter och tillgodose området med kommunalt vatten och avlopp. Planen syftar vidare till att bevara den befintliga karaktären i området, skydda natur- och kulturvärden samt skydda bebyggelsen vid skyfall. Planförslaget tar hänsyn till platsens förutsättningar och innebär i stora drag en bekräftelse av befintlig markanvändning. innebär i stora drag en bekräftelse av befintlig markanvändning.

Status i planarbetet

Inför antagnade

Granskning har pågått mellan 2024-05-16 − 2024-06-14

Kommunen kommer nu ta ställning till de inkomna synpunkterna och eventuella förslag till revideringar i ett granskningsutlåtande. Därefter ska planförslaget antas.

Tidplan

Startskede: 2019-05-07

Samråd: 2021-05-04 till 2021-05-25

Granskning 1: 2023-06-16 till 2023-08-11

Granskning 2: 2024-05-16 till 2024-06-14

Antagande: Q3-Q4 2024

Planförfarande

Planarbetet utförs enligt plan- och bygglagen (PBL) SFS 2010:900 enligt bestämmelserna för utökat förfarande.

Broschyrer om prioriterade förändringsområden

Två broschyrer finns framtagna om planprocessen och processen vid utbyggnad av vatten och avlopp.

PFO-broschyr om planprocessen , 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.

PFO-broschyr om VA-utbyggnad , 1.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Planhandlingar

Granskningshandlingar 2 (2024-05-16–2024-06-14)

Granskningshandlingar 1 (2023-06-16–2023-08-11)

Samrådshandlingar

Uppstart av planarbete

Foto på hus Fågelvik-Nykvarn

Nykvarn, anlagd 1731. I bakgrunden en byggnad från 1915, ursprungligen använd som pensionat.

Kontakta handläggare

Vid frågor kontakta planarkitekt Emma Toth via mejl emma.toth@varmdo.se, exploaterings-ingenjör Rasmus Näsman rasmus.nasman@varmdo.se eller via servicecenter 08-570 470 00.