Vallbo 1:2 m.fl. – Vallbo företagspark

Förslaget är att pröva om det är lämpligt med utveckling och förtätning av befintligt verksamhetsområde inom gällande fastighet Vallbo 1:2, 1:6 och 1:7.

Läge och avgränsning

Detaljplanen för Näsudden ligger cirka 1,5 kilometer från Brunn centrum. Området är
i översiktsplanen utpekat som ett prioriterat förändringsområde (PFO).

Översiktskarta. Klicka för förstoring av kartan.Förstora bilden

Orange linje visar det aktuella planområdets ungefärliga avgränsning. Klicka för förstoring.

Syfte med planarbetet

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för utveckling av fastighet Vallbo 1:2 och förtätning av befintligt verksamhetsområde Vallbo 1:6 och 1:7. Omfattningen och placering av faktisk verksamhetsyta kommer prövas i kommande planarbete.

Status i planarbetet

Bild på pil som visar att planarbetet ligger mellan startskede och samråd.

Ett planarbete pågår för fastighet Vallbo 1:2, 1:6 och 1:7 och ett Start-PM för detaljplanen antogs i kommunstyrelsens planutskott (KSPU) 2024-04-23 § 8.

Tidplan

Startskede: Q2 2024

Samråd: Q1 2025

Granskning: Q4 2025

Antagande: Q2 2026

Planförfarande

Planarbetet utförs enligt plan- och bygglagen (PBL) SFS 2010:900 enligt standardförfarande.

Bakgrund

Planarbete pågår med att ta fram samrådshandlingar. Utredningar tas fram som berör bland annat geoteknik, dagvatten, grundvatten och så vidare. Det är viktigt att inte påverka befintliga förutsättningar.

När utredningsskedet är klart kommer ett planförslag att arbetas fram och ställas ut för samråd. Under samrådet finns det möjlighet för allmänheten att ta del av förslaget i sin
helhet samt lämna synpunkter på planförslaget.

Planområde

Detaljplaneområdet är lokaliserat till fastighet Vallbo 1:2, 1:6 och 1:7 på Ingarö.

Planhandlingar


Startskede

Kontakta handläggare

Frågor besvaras av projektledare Babak Moazzami via mejl babak.moazzami@varmdo.se
och planarkitekt Emma Toth via mejl emma.toth@varmdo.se eller via servicecenter på
08-570 470 00.