PFO S6, Herrvikstomten,
del av Herrviksnäs och
del av Strömma

Riktlinjer anges för hur och i vilken form en fortsatt utbyggnad
av området ska ske när kommunalt vatten och avlopp byggs ut.

Kartbild över det aktuella området.Förstora bilden

PFO S6, Herrvikstomten, del av Herrviksnäs och del av Strömma.

Syfte med planarbetet

Syftet med planarbetet är att ange riktlinjer för hur och i vilken form en fortsatt utbyggnad
av området ska ske när kommunalt vatten och avlopp byggs ut.

Status i planarbetet

Pil - planprocess - Normalt - Laga kraft

Detaljplanen har fått laga kraft den 21 juli 2022.

Tidplan

Samråd pågick under perioden 2018-08-21 – 2018-09-18.
Granskning pågick under perioden 2020-04-21 – 2020-05-19.
Beslut om antagande, kommunstyrelsens planutskott (KSPU) 2121-12-14.

Beslut om antagande, kommunstyrelsens planutskott (KSPU) 2021-12-14
Beslut om antagande, kommunstyrelsen (KS) 2022-01-19
Beslut om antagande, kommunfullmäktige (KF) 2022-02-02

Bakgrund

Fastigheterna som ligger inom Strömma S6 är ett av kommunens prioriterade förändringsområden som fanns redovisade redan i kommunens översiktsplan från 2003.
I aktuell översiktsplan från 2022 är området markerat som förändringsområde som ska planläggas inom snar framtid. Syftet med planarbetet i de prioriterade förändringsområdena är att ange riktlinjer för hur och i vilken form en fortsatt utbyggnad av områdena ska ske samtidigt som kommunala vatten- och spillvattenledningar (VS) byggs ut.

För området Värmdövik–Herrviksnäs–Strömma som helhet har ett gemensamt planprogram upprättats 2005 (Program för Värmdövik, Herrviksnäs och Strömma, Fördjupning av översikts-planen). Programmet, som upprättades efter kommunens översiktsplan från 2003, kommer inte att ligga till grund för det fortsatta detaljplanearbetet inom området eftersom kommunen fått en ny översiktsplan (2022) med nya intentioner som programmet inte följer till fullo. Vissa kvaliteter ur programmet så som ökad byggrätt och högre standard på vägarna kommer dock att ses över i planarbetet. Detaljplan för PFO S6, Herrvikstomten, del av Herrviksnäs och del av Strömma är en av flera planerade detaljplaner inom Strömma.

Länk till Översiktsplanen

Planhandlingar

Antagandehandlingar

Granskningshandlingar

Samrådshandlingar

Uppstart av planarbete

Kontakta handläggare

Frågor om detaljplanen besvaras av planarkitektLisa Hansson via mejl lisa.hansson@varmdo.se eller via servicecenter på 08-570 470 00.