Hemmesta 11:324, Skärgårdskyrkan

Planarbetet med Hemmesta 11:324, Skärgårdskyrkan är pausat.

Foto över området. Ortofoto.

Området inringat i rött.

Syfte med planarbetet

I Värmdö kommun sker en stor inflyttning, dels i de nya bostadsområdena i Porslinskvarteren, dels genom att allt fler bosätter sig i tidigare fritidshusområden. Samtidigt har nödvändiga investeringar på de statliga vägarna uteblivit vilket har gjort trafiksituationen alltmer ansträngd. Med anledning av det antog kommunfullmäktige den 10 juni 2021 nya bostadspolitiska mål som innebär att kommunen genom detaljplaneläggning ska verka för en genomsnittlig tillväxt på cirka 150 till 250 bostäder per år under perioden 2021 till 2025, vilket är en sänkning av antal bostäder sedan tidigare mål.

Den 15 februari 2022 gav kommunstyrelsens planutskott förvaltningen i uppdrag att prioritera ett antal detaljplaner. Hemmesta 11:324, Skärgårdskyrkan är en av de detaljplaner som inte är prioriterad. Planarbetet för Hemmesta 11:324, Skärgårdskyrkan kommer därför att pausas. Det är i dagsläget inte bestämt när ett eventuellt planarbete kan återupptas.

Status i planarbetet

Pil - planprocess - Normalt - mellan start och samråd

Planarbetet med Hemmesta 11:324, Skärgårdskyrkan är pausat.

Planförfarande

Planarbetet utförs enligt plan- och bygglagen (PBL) SFS 2010:900. Arbetet kommer att ske enligt bestämmelserna om ett utökat förfarande.

Bakgrund

Planområdet omfattas av två positiva planbesked (Dnr 2017KS/0671, Dnr 2017KS/0384) som beslutades av kommunens planutskott den 22 mars 2018. Den 28 mars 2019 godkändes Start-PM (dnr 2017KS/0671).

Planområdet är beläget i Hemmesta, strax väster om Hemmesta sporthall och Hemmestaskolan och är i huvudsak inte planlagt. Närliggande områden är planlagda och utbyggda med en varierad bebyggelse bestående av radhus, villor och flerbostadshus med olika upplåtelseform. Det finns goda kommunikationer samt närhet till service, förskolor och skolor. Omgivningarna erbjuder möjligheter till natur- och fritidsaktiviteter.

Kommunens översiktsplan anger att Hemmesta ska utvecklas till ett sammanhållet och levande centrum med en blandning av bostäder, arbetsplatser, service, handel och offentlig service. Området berörs inte av något riksintresse. I närliggande område, Hemmesta centrum, pågår ett omfattande planarbete. Att de båda planarbetena pågår samtidigt kommer stärka förutsättningarna att arbeta strategiskt i området.

Planhandlingar

Kontakta handläggare

Frågor besvaras av projektledare Karolina Eriksson, karolina.eriksson@varmdo.se,

eller via servicecenter på 08-570 470 00.