Kopparmora 2:224 m.fl.

 

Planläggning för uppförande av 14 bostäder, uppdelat på 12 radhus och ett parhus. I detaljplanen planläggs även en kommunal gång- och cykelbana utmed Saltarövägen, sträckan Evlingevägen−Lanternvägen.

Detaljplanen antogs i kommunfullmäktige 2023-10-04 § 276.

Läget och avgränsning

Området i Kopparmora. Kartbild.

Planområdet inringat i rött.

Planområdet är beläget i kilen mellan Evlingevägen och Saltarövägen sydväst om bostads-området Norra Kopparmora. Området har sedan 1960-talet varit planlagd för centrumändamål och som vägmark i byggnadsplan, bp 157. Planområdet omfattar fastigheten Kopparmora 2:224 och delar av fastigheterna Älvsby 1:12 och Kopparmora 2:228.

Den planerade gång- och cykelbanan utmed Saltarövägen sträcker sig mellan Evlingevägen
och Lanternvägen och kopplas samman med befintlig gång- och cykelbana genom Älvsby.
Den nya gång- och cykelbanan utgör en deletapp av utbyggnaden av gång- och cykelstråk
vidare ut mot Saltarö.

Syfte med planarbetet

Syftet med detaljplanen för Kopparmora 2:224 m.fl. är att ändra den befintliga markan-
vändningen från centrumändamål till bostäder. Planförslaget möjliggör uppförande av 14 bostäder, uppdelat på 12 radhus och ett parhus. Detaljplanens syfte är även att planlägga
för en kommunal gång- och cykelbana utmed Saltarövägen, sträckan Evlingevägen−Lantern-vägen. Den planerade gång- och cykelbanan kopplas samman med befintligt gång- och cykelstråk från Älvsby och utgör en delsträcka av utbyggnaden av gång- och cykelstråk
vidare ut mot Saltarö. Inom planområdet planläggs även E-områden för en kommunal avloppspumpstation utmed Evlingevägen, samt en transformatorstation inom kvartersmark. Bostäder planeras att anslutas till kommunalt vatten- och avlopp.

Status i planarbetet

Pil - planprocess - Normalt - Laga kraft

Detaljplanen antogs av KSPU 2023-08-29 och av kommunstyrelsen 2023-09-20. Detaljplanen antogs i kommunfullmäktige 2023-10-04 § 276. Detaljplanen fick laga kraft 2023-11-09.

Planförfarande

Planarbetet utförs enligt plan- och bygglagen (PBL) 2010:900 och sker med standardförfarande.

Information

Artskyddssamråd

Under samrådet påvisades fynd av hasselsnok intill planområdet och det har efter samrådet utförts omfattande artinventeringar och artskyddsutredningar för grod- och kräldjur. Ett separat artskyddssamråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken hölls med Länsstyrelsen sommaren 2021 för hasselsnok och groddjur. Beslutet innebär att det ska vidtas en rad försiktighetsåtgärder i samband med genomförandet av detaljplanen.

Undersökning om betydande miljöpåverkan (Behovsbedömning)

En undersökning om detaljplanen antas medföra en betydande miljöpåverkan gjordes inför samråd. Planförslaget bedöms inte ge upphov till betydande miljöpåverkan. En strategisk miljöbedömning har därmed inte genomförts för detaljplanen.

Planhandlingar

Lagakrafthandlingar

Antagandehandlingar

Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige 2023-10-04 § 276.

Granskningshandlingar

Samrådshandlingar

Uppstart av planarbete