PFO B6 Björkvik

Huvudsyftet med planarbetet i de prioriterade förändringsområdena (PFO)
är att anpassa områdena för permanentboende. Bullandö, Fagerdala, Älvsala
och Björkvik, i vilket Norra Älvsala 2 ingår, är ett av kommunens prioriterade förändringsområden (PFO 19) som finns redovisade i kommunens översikts-
plan antagen i kommunfullmäktige 2011.

Kartbild planområdet Björkvik.

Röd linje - det aktuella planområdets avgränsning.

Status i planarbetet

Pil - planprocess - Normalt - Granskning

Tidplan

Granskning om detaljplaneförslag pågår under perioden 2022-06-20 – 2022-07-17.
Mer information finns under underättelse om granskning, se nedan.

Planhandlingar PFO B6 Björkvik

Samtliga handlingar finns att ta del av

 1. På servicecenter i kommunhuset där bläddarexemplar av alla handlingar
  och bilagor finns, samt karta i full skala.
  Adress: Skogsbovägen 9 11 i Gustavsberg.
  Öppet: måndag−onsdag klockan 08:00 17:00, torsdag klockan 08:00 19:00
  och fredag klockan 08:00 17:00.
 2. Här på kommunens webbplats, nedan.

Skriftligt yttrande ska vara kommunen tillhanda senast 2022-07-17 .

För att lämna ditt yttrande, välj endast ett av dessa alternativ.

 1. Via e tjänst: varmdo.se/bjorkvik Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 2. Via e post: registrator @varmdo.se
 3. Med brev: Värmdö kommun, 134 81 Gustavsberg.

Kom ihåg att uppge namn, eventuell fastighetsbeteckning och diarienumret 2018KS/0373 .

Varje skrivelse diarieförs hos kommunen och är en offentlig handling. Om flera personer
delar samma åsikter kan man skriva ett gemensamt brev. Kom ihåg att uppge allas namn
och fastighetsbeteckningar samt diarienumret.

De sakägare som senast under granskningstiden framfört skriftligt yttrande som inte
kunnat tillgodoses, har möjlighet att senare överklaga detaljplanens antagandebeslut.
Skriftliga yttranden som kommit in till kommunen redan under plansamrådet (2019-12-10
− 2020-01-12 ) behöver dock inte framföras på nytt för att ge rätt att överklaga.

Granskningshandlingar

Samrådshandlingar


Uppstart av planarbete

Kartbild med markering på aktuellt område.

Översiktskarta, aktuellt planområde.

Bakgrund

I kommunens översiktsplan anges allmänna rekommendationer för PFO-områden:

 • Förtätning genom avstyckning ska undvikas och karaktären i området ska bibehållas.
 • Hänsyn ska tas till strandskydd och känslig natur.
 • Vägar och naturområden ska förvaltas med enskilt huvudmannaskap.
 • Dagvatten ska utredas.
 • Utbyggnad av vatten och spillvatten ska vara genomförd innan utökade byggrätter medges.

Övergripande rekommendationer för vägar och trafik i PFO-områden:

 • Det lokala vägnätet ska utvecklas i takt med att trafiken ökar.
 • Kollektivt resande ska underlättas genom hållplatser, infartsparkeringar och cykeluppställning samt utbyggnad av gång- och cykelbanor.

Kontakta handläggare

Frågor besvaras av planarkitekt planarkitekt Stefan Khoo via mejl till
stefan.khoo@varmdo.se eller via 08-570 470 00.