PFO B6 Björkvik

Detaljplanen var ute på granskning 1 under sommaren 2022. Synpunkter kom
då in på planförslaget från boende, myndigheter och ledningsägare i området.
Alla synpunkterna med kommunens svar finns samlade i en samråds-redogörelse. Synpunkterna har i vissa fall lett till förändringar av planhandlingarna. På grund av uppdaterade förhållanden kring översvämningsrisker som medför en väsentlig ändring av plankartan behövde detaljplanen skickas ut på granskning på nytt.

Läge och avgränsning

Kartbild med markering på aktuellt område.

Översiktskarta, aktuellt planområde.

Kartbild planområdet Björkvik.

Röd linje - det aktuella planområdets avgränsning.

Syfte med planarbetet

Huvudsyftet med planarbetet i de prioriterade förändringsområdena (PFO) är att anpassa områdena för permanentboende.

Status i planarbetet

Pil - planprocess - Normalt - mellan granskning och antagen

Granskning har pågått 2023-06-14 – 2023-09-10. Kommunen kommer nu ta ställning till de inkomna synpunkterna och eventuella förslag till revideringar i ett granskningsutlåtande. Därefter ska planförslaget antas.

Planförfarande

Planarbetet utförs enligt plan- och bygglagen (PBL) SFS 2010:900 enligt bestämmelserna
för standardförfarande.

Tidplan

Samråd: Q4 2019

Granskning 1: Q2 2022

Granskning 2: Q3 2023

Antagande: Q3‑Q4 2024

Laga kraft: tidigast Q1 2025

Bakgrund

I kommunens översiktsplan anges allmänna rekommendationer för PFO-områden:

  • Förtätning genom avstyckning ska undvikas och karaktären i området ska bibehållas.
  • Hänsyn ska tas till strandskydd och känslig natur.
  • Vägar och naturområden ska förvaltas med enskilt huvudmannaskap.
  • Dagvatten ska utredas.
  • Utbyggnad av vatten och spillvatten ska vara genomförd innan utökade byggrätter medges.

Övergripande rekommendationer för vägar och trafik i PFO-områden:

  • Det lokala vägnätet ska utvecklas i takt med att trafiken ökar.
  • Kollektivt resande ska underlättas genom hållplatser, infartsparkeringar och cykeluppställning samt utbyggnad av gång- och cykelbanor.

Planhandlingar

Granskningshandlingar

Handlingar från granskning 1 2022

Samrådshandlingar


Uppstart av planarbete

Kontakta handläggare

Frågor besvaras av planarkitekt Stefan Khoo via mejl stefan.khoo@varmdo.se eller via servicecenter på 08-570 470 00.