PFO S6, Herrviks-tomten, del av Herrviksnäs
och del av Strömma.

Syftet med planarbetet är att ange riktlinjer för hur och i vilken form en fortsatt utbyggnad av området ska ske när kommunalt vatten och avlopp byggs ut.

Kartbild över det aktuella området.

PFO S6, Herrvikstomten, del av Herrviksnäs och del av Strömma.


Status i planarbetet

Pil - Planprocess - Normalt - mellan antagen och laga kraft

Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige den 2 februari 2022. Detaljplanen är överklagad till mark- och miljödomstolen.

Tidplan

Samråd pågick under perioden 2018-08-21 – 2018-09-18.
Granskning pågick under perioden 2020-04-21 – 2020-05-19.
Beslut om antagande, kommunstyrelsens planutskott (KSPU) 2121-12-14.

Beslut om antagande, kommunstyrelsens planutskott (KSPU) 2021-12-14
Beslut om antagande, kommunstyrelsen (KS) 2022-01-19
Beslut om antagande, kommunfullmäktige (KF) 2022-02-02Planhandlingar PFO S6, Herrvikstomten, del av Herrviksnäs och del av Strömma.

Antagandehandlingar

 

Granskningshandlingar


Samrådshandlingar

Uppstart av planarbete

Bakgrund

Fastigheterna som ligger inom Strömma S6 är ett av kommunens prioriterade förändringsområden som fanns redovisade redan i kommunens översiktsplan från 2003. I aktuell översiktsplan från 2011 är området markerat som förändringsområde som ska planläggas inom snar framtid. Syftet med planarbetet i de prioriterade förändringsområdena är att ange riktlinjer för hur och i vilken form en fortsatt utbyggnad av områdena ska ske samtidigt som kommunala vatten- och spillvattenledningar (VS) byggs ut.

För området Värmdövik–Herrviksnäs–Strömma som helhet har ett gemensamt planprogram upprättats 2005 (Program för Värmdövik, Herrviksnäs och Strömma, Fördjupning av översiktsplanen). Programmet, som upprättades efter kommunens översiktsplan från 2003, kommer inte att ligga till grund för det fortsatta detaljplanearbetet inom området eftersom kommunen fått en ny översiktsplan (2011) med nya intentioner som programmet inte följer till fullo. Vissa kvaliteter ur programmet så som ökad byggrätt och högre standard på vägarna kommer dock att ses över i planarbetet. Detaljplan för PFO S6, Herrvikstomten, del av Herrviksnäs och del av Strömma är en av flera planerade detaljplaner inom Strömma.

Kontakta handläggare

Frågor om detaljplanen besvaras av planarkitekt Sten Hammar via mejl till sten.hammar@varmdo.se eller via servicecenter 08-570 470 00.