Planprocessen

 

En detaljplan styr hur mark- och vattenområden ska bevaras eller förändras, vad som får byggas och hur. En detaljplan ger ramarna för prövningen av framtida bygglovsärenden. Därmed blir lovhanteringen enklare.

Planansökan och planbesked

En detaljplan kan initieras av en ansökan om planbesked från markägare eller exploatörer. Kommunen kan också på eget initiativ inleda en planprocess, till exempel vid behov av en ny skola eller en ny väg. När en ansökan om planläggning kommit in till planavdelningen görs en bedömning om ansökan stämmer med kommunens översiktsplan och andra allmänna intressen. Mer information finns under Begära planbesked längre ner på sidan.

Planprocessen

Vid planläggning kan man använda antingen utökat eller standardförfarande. Vid utökat planförfarande är de skeden som ingår i planprocessen mer omfattande än vid standardförfarande. Standardförfarande kan användas om planförslaget är förenligt med översiktsplanen, saknar intresse för allmänheten, och/eller om planen inte antas medföra en betydande miljöpåverkan. När ett initiativ till planläggning är av större betydelse och omfattning eller när en detaljplan inte har stöd i kommunens översiktsplan kan ett planprogram behövas tas fram. Läs mer på Boverkets hemsida.

Till Boverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. 

Planprocessen (utökat planförfarande)

 Tidsaxel som visar planprocessen från start-PM till laga kraft. Illustration Förstora bilden

Klicka för att förstora bilden.


Så kan du påverka

De kommunala besluten om samhällsutvecklingen och hur bebyggelsen ska utformas berör många av oss. Du som är berörd av en plan har alltid möjlighet att lämna synpunkter innan den börjar gälla. Du behöver inte vara direkt sakägare för att ha åsikter om en ny detaljplan. Du kan vara bostadsrättsinnehavare, hyresgäst, representera en förening eller myndighet som har väsentligt intresse av förslaget.

Värmdö kommun kungör enligt nedan

I planprocessen vad gäller den nuvarande plan- och bygglagen (PBL) så ska det kungöras inför samråd.

Vad gäller den gamla plan- och bygglagen (PBL) ska det kungöras inför granskning.

Kungörelse sker i lokaltidningen Nacka Värmdö Posten och DN och på

Kommunens digitala anslagstavla Länk till annan webbplats.

Begära planbesked

Första länken i processen mot ny detaljplan är ett planbesked. Har du intresse av att en detaljplan ska upprättas, ändras eller upphävas, kan du ansöka om det hos kommunstyrelsen.

Planbesked kan vara aktuellt om du planerar att vidta en åtgärd som kommer att påverka områdets karaktär, till exempel en ny byggnad eller ny bebyggelse i större omfattning. Ofta är det exploatörer och byggföretag som ansöker om planbesked.

De dokument som vanligtvis ska bifogas en sådan ansökan är:

  • en karta som visar ditt förslag till förändring (obligatorisk)
  • en beskrivning av förslagets huvudsakliga ändamål
  • en beskrivning av de byggnader som planen omfattar

Innan du skickar in din ansökan om planbesked bör du läsa kommunens översiktsplan, för att se om din ansökan är förenlig med översiktsplanen. Översiktsplanen är vägledande för detaljplaneringen i kommunen. Du bör även ta del av kommunens arkitekturprogram som gäller i alla våra centrumområden. Även dagvattenpolicy, parkeringsnorm och andra styrdokument för kommunens samhällsplanering kan vara bra att läsa innan du tar fram skisser och skickar in din planansökan. Du hittar alla dokumenten på länkarna nedan:

Översiktsplan

Arkitekturprogram , 44.9 MB.

Styrdokument för samhällsplanering

Alla handlingar ska vara utförda så att de kan skannas. När din ansökan är komplett behandlas den av kommunen inom fyra månader. Kommunen gör då en bedömning av din inskickade ansökan, bland annat utifrån kommunens styrdokument för samhällsplanering. Av planbeskedet får du veta om kommunen kan påbörja ett planläggningsarbete och när detaljplanen beräknas vara färdig. Ett planbesked är ingen garanti för att en detaljplan kommer att upprättas men ger intressenten möjlighet att få sin fråga besvarad.

Avgift

Vid ansökan om planbesked tas en avgift ut. Avgiften baseras på prisbasbeloppet och tas ut både vid positiva och negativa planbeslut också om ansökan skulle återkallas och avslutas av sökande innan beslut i nämnd. Aktuella taxa för planbesked hittas i kommunens plantaxa. För en enkel åtgärd som planändring för nybyggnad av bostadshus brukar avgiften ligga under 10 000 kronor. För en stor åtgärd som ett nytt bostadsområde blir avgiften högre, eftersom kommunen måste lägga ned ett större arbete på att bedöma förutsättningarna. Det kan röra sig om 30 000 kronor eller mer.

Kontakta planavdelningen via via mejl varmdo.kommun@varmdo.se eller via servicecenter på telefon 08-570 470 00 .

Ansöka om planbesked - blankett , 108 kB, öppnas i nytt fönster.

Plantaxa 2024 , 268.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Plantaxa 2023 , 619.9 kB, öppnas i nytt fönster.