Ansök om små avlopp

För att anlägga ett avlopp behöver du tillstånd från kommunen och en slutredovisning av anläggningen behövs innan den får användas. Innan du skickar in ansökan måste du välja vilken avloppslösning du ska ha. Vill du ändra en befintlig anläggning behöver du skicka in en ansökan.

Välj avloppslösning

Innan du ansöker om tillstånd för att anlägga ett avlopp måste du välja vilken avloppslösning du vill ha. Valet grundas på de lagar och regler som finns, fastighetens förutsättningar, vilken typ av toalettsystem du vill ha, och hur anläggningen kommer att användas och skötas i framtiden.

Det finns olika alternativ vid installation av små avlopp:

  • Om du väljer att ha en torrtoalett kan du leda bad-, disk- och tvättvatten (BDT) till en slamavskiljare med efterföljande infiltration eller markbädd.
  • Vill du ha vattentoalett kan du välja att leda allt avloppsvatten till ett minireningsverk med efterpolering. (Exempel på efterpolering är en fosforfälla, markbädd eller singelbädd.) Du kan också välja att leda allt avloppsvatten till en anläggning med slamavskiljare, tät markbädd och fosforfälla.
  • I de fall där avlopp från vattentoalett leds till sluten tank ska BDT-avloppet renas separat.

På avloppsguiden finns mer information om avloppslösningar

Avloppsguidenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Små avlopp kräver tillstånd

Du måste ha tillstånd från kommunen för att påbörja en installation av små avlopp. Tycker du att det är krångligt att välja avloppslösning eller att fylla i ansökan kan du ta hjälp av en konsult.

Ansökan små avlopp/minireningsverk - via e-tjänst, kräver e-legitimationlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ansökan minireningsverk - blankett

Ansökan små avlopp - blankett

Ansök förnyelse tidsbegränsat tillstånd små avlopp/reningsverk - blankett

Vilka uppgifter ska finnas med i min ansökan?

I blanketten framgår vilka allmänna uppgifter om dig som söker och var anläggningen ska placeras som vi behöver. Där ska du även fylla i tekniska uppgifter om vilken teknisk lösning som du vill installera på fastigheten för att rena ditt avloppsvatten.

Vad händer med ansökan?

Mer information om vad som händer efter du har skickat in ansökan får du här.

Ta del av stegen i ansökan


Tvärsektionsritning

Om du ansöker om en markbaserad avloppsanläggning, det vill säga en infiltration eller markbädd, behöver du bifoga en måttsatt tvärsektionsritning som visar hur anläggningen ska byggas upp och hur den ska placeras förhållande till befintlig marknivå. Se exempelritningar i ansökningsblanketten.

Exempelritning markbädd tvärsektion

Exempelritning infiltration tvärsektion

Läggningsanvisningar

Om du ansöker om en markbaserad avloppsanläggning med kompaktmoduler behöver du bifoga aktuella läggningsanvisningar för det fabrikat du ska använda.

Jordartsanalys

Markens egenskaper är en av de viktigaste förutsättningarna för att en infiltration ska fungera. För att ta reda på markens genomsläpplighet behöver en jordartsanalys utföras, vilket kan utföras i form av en siktanalys eller ett perkolationstest. Resultatet från analysen ska redovisas i din ansökan.

Situationsplan

Till ansökan bifogar du en situationsplan. Situationsplanen ska bygga på  kartan för ansökan om små avlopp/strandskyddsdispens eller motsvarande (det går även bra med t.ex. en nybyggnadskarta/förenklad nybyggnadskarta). Kartan går att beställa från kommunen.

Läs mer om kartor och hur du beställerSituationsplanen ska visa följande uppgifter:

  • fastigheten med befintliga och planerade byggnader
  • hur avloppsledningarna ska dras (det vill säga vilka hus som ska anslutas till anläggningen)
  • avloppsanläggningens olika steg och deras placering:- rita ut slamavskiljare, fördelningsbrunn, bädd, provtagningspunkt, efterpolering, sluten tank- rita ut reningsverket, provtagningspunkt och efterpoleringen
  • avstånd och riktning till samtliga dricksvattentäkter inom 100 meter från avloppsanläggningen samt energibrunnar inom 50 meter
  • avstånd från avloppsanläggningen till uppställningsplats för slamtömningsfordon

I förekommande fall ska även bifogas en redovisning av hur fosforfällans substrat ska omhändertas och bytas.

Nedan följer exempel på situationsplaner för olika typer av reningsteknik. Klicka på raden för att se ritningen.

Ändring av befintlig avloppsanläggning

Vid ändring av befintlig avloppsanläggning ska en ansökan/anmälan om ändring inkomma till kommunen i god tid innan arbetena påbörjas. Till ansökan/anmälan av avloppsanläggning ska en förenklad nybyggnadskarta, eller motsvarande, bifogas.

Ändringen kan gälla till exempel byte av minireningsverk eller infiltrationsledningar, väsentlig ändring av avloppsvattnets mängd eller sammansättning vid om- eller tillbyggnad av bostadshuset.

Ska du byta ut din slutna tank eller slamavskiljare och behålla storleken och placering krävs endast en anmälan till kommunen innan arbetet påbörjas. Till denna anmälan krävs ingen situationsplan, om inte placeringen ändras.

Ansökan ändring av avloppsanläggning - blankett

Ansökan ändring av minireningsverk - blankett

Handläggningstid

Handläggningstiden för ett tillstånd är normalt cirka 8–10 veckor från att ansökan är komplett. Under vår och sommar är arbetsbelastningen högre vilket kan medföra att handläggningstiden blir längre. Vintertid kan handläggningstiden bli längre då platsbesöket som sker för att bedöma en avloppsanläggnings placering inte är möjlig vid mycket snö.

Handläggarna som hanterar din ansökan jobbar så fort de kan och vi hoppas att ni har överseende med risk för en längre handläggningstid.

Avgift

Kommunen tar ut en avgift enligt gällande taxa för handläggningen av din ansökan. Kontakta bygg- och miljöavdelningen vid frågor om avgiften.

Läs mer om taxan i kommunens taxedokumentTaxor och avgifter 2019


VA-rådgivning

Vatteninfo Sverige AB har fått uppdraget att ge fastighetsägare i Värmdö kommun kostnadsfri rådgivning om småskaliga vatten- och avloppslösningar. Syftet med rådgivningen är att underlätta för dig vid renovering eller nybyggnation av en avloppsanläggning eller om du har problem med ditt dricksvatten.

Rådgivningen är fristående från kommunen, och både du som bor permanent i Värmdö och du som har ett fritidsboende är välkommen att boka tid för en timmes kostnadsfri rådgivning. Rådgivningen sker på vardagar framför allt per telefon, men det är även möjligt med personligt möte. Du kan välja att boka tid för telefonrådgivning om vatten eller avlopp.

Förbokad VA-rådgivning via telefon

Boka din rådgivningstidlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Rådgivning vid personligt möte

För dig som hellre vill träffa VA-rådgivarna vid ett personligt möte så kan du boka tid för att träffa dem i kommunhuset på torsdagar mellan kl. 10:00–14:00.

Boka din rådgivningstidlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vi tar även emot drop-in besök i kommunhuset på torsdagar mellan kl. 14:00–17:00, du behöver inte boka tid för detta.

Läs mer om drop-in