Företagare

Ventilationskontroll

I de flesta verksamhetslokaler behöver ventilationssystemet kontrolleras regelbundet för att säkerställa att luften håller god kvalitet. Det gäller bland annat för skolor, personalutrymmen och kontorslokaler. Kontrollen ska genomföras av en certifierad kontrollant.

Regelbundna kontroller

Ventilationssystemet ska kontrolleras regelbundet för att säkerställa att systemet fungerar som det ska och att inomhusklimatet är bra. Kontrollerna ska utföras av en certifierad kontrollant.

En kontroll behöver göras innan ventilationssystemet tas i bruk. Hur ofta de regelbundna kontrollerna ska göras beror på ventilationssystemet och vilken typ av verksamhet som bedrivs i lokalernas.

Besiktningsprotokoll och intyg

Efter kontrollen ska kontrollanten ge dig ett undertecknat besiktningsprotokoll. Protokollet visar resultatet av kontrollen. Kontrollanten ska också lämna en kopia av protokollet till kommunen. 

Kontrollanten ska dessutom utfärda ett intyg som visar resultatet av kontrollen. Intyget ska du sätta upp på en väl synlig plats i byggnaden.

Tillsyn

För att hjälpa dig att se till att inomhusluften i lokalen håller god kvalitet gör Bygg- och miljöavdelningens handläggare tillsyn för att följa upp de ventilationskontroller du genomför.

Avgift för handläggning och tillsyn

Kommunen tar ut en avgift för handläggning av anmälan och tillsyn. I dokumentet Taxor och avgifter kan du kan läsa mer om kommunens avgifter (se länk nedan).

Taxor och avgifter