PFO S7 Strömma

Syftet med detaljplanen är att anpassa området för permanentboende och ange riktlinjer för kommande bebyggelseutveckling samtidigt som kommunalt vatten och spillvatten byggs ut.

Strömma S7 har nu fått laga kraft, 2024-05-23. DP-nummer är D253.

Karta över planområdetFörstora bilden

Planområdet S7 norr om väg 222 har idag 25 fastigheter. Klicka på bilden för att förstora den.

Flygfoto över Strömma S7.Förstora bilden

Planområdet är markerat med vit linje på ortofotot.

Ett foto som visar ett gult trähus och ett litet badhus vid bryggan.

I planområdet finns sportstugor och fritidsbebyggelse av enklare slag från 40- och 50-talet som är byggda i en våning i trä.

Status i planarbetet

Planpil Startskede

Strömma S7 har nu fått laga kraft, 2024-05-23. DP-nummer är D253.

Planförfarande

Planarbetet utförs enligt plan- och bygglagen (PBL) SFS 2010:900 enligt bestämmelserna
för standardförfarande.

Syfte med planarbetet

Syftet med planarbetet i de prioriterade förändringsområdena är att ange riktlinjer för hur och i vilken form en fortsatt utbyggnad av områdena ska ske samtidigt som kommunala vatten- och spillvattenledningar (VS) byggs ut.

Bakgrund

Fastigheterna som ligger inom Strömma S7 är ett av kommunens prioriterade för-ändringsområden som fanns redovisade i kommunens översiktsplan 2010−2030.

För området Värmdövik–Herrviksnäs–Strömma som helhet har ett gemensamt planprogram upprättats 2005 (Program för Värmdövik, Herrviksnäs och Strömma, Fördjupning av översiktsplanen). Programmet, som upprättades efter kommunens översiktsplan från 2003, kommer inte att ligga till grund för det fortsatta detaljplanearbetet inom området eftersom kommunen fått en ny översiktsplan 2012−2030 Värmdö kommun.

Ortofoto över planområdet

Bild på norra sidan av planområdet Strömma S7, vid Brevikssundet nära Strömma kanal.

Planförfarande

Planarbetet utförs enligt nya PBL 2010:900 i dess lydelse efter den 1 januari 2015 med utökat förfarande.

Utökat förfarande=kungörelse, samråd, samrådsredogörelse, underrättelse, granskning, granskningsutlåtande, antagande, laga kraft.

Planhandlingar

Lagakrafthandlingar

Antagandehandlingar

Granskningshandlingar

Samrådshandlingar

Uppstart av planarbete

Kontakta handläggare

Har du frågor kontakta Rick Hoogduyn via mejl rick.hoogduyn@varmdo.se
eller via servicecenter 08-570 470 00.