PFO S7 Strömma

Syftet med detaljplanen är att anpassa området för permanentboende och ange riktlinjer för kommande bebyggelseutveckling samtidigt som kommunalt vatten och spillvatten byggs ut.

Flygfoto över Strömma S7.

Planområdet är markerat med vit linje på ortofotot.

Ett foto som visar ett gult trähus och ett litet badhus vid bryggan.

I planområdet finns sportstugor och fritidsbebyggelse av enklare slag från 40- och 50-talet som är byggda i en våning i trä.

Status i planarbetet

Planpil Startskede

Detaljplanen antogs på kommunfullmäktige 2019-12-18. Detaljplanen är överklagad till mark- och miljödomstolen och målnummer är P 212-20.

Planförfarande

Planarbetet utförs enligt nya PBL 2010:900 i dess lydelse efter den 1 januari 2015 med utökat förfarande.

Utökat förfarande=kungörelse, samråd, samrådsredogörelse, underrättelse, granskning, granskningsutlåtande, antagande, laga kraft.

Planhandlingar PFO S7 Strömma

Antagandehandlingar

Granskningshandlingar

Samrådshandlingar

Uppstart av planarbete

Bakgrund

Fastigheterna som ligger inom Strömma S7 är ett av kommunens prioriterade förändringsområden som fanns redovisade i kommunens översiktsplan 2010-2030. Syftet med planarbetet i de prioriterade förändringsområdena är att ange riktlinjer för hur och i vilken form en fortsatt utbyggnad av områdena ska ske samtidigt som kommunala vatten- och spillvattenledningar (VS) byggs ut.

För området Värmdövik–Herrviksnäs–Strömma som helhet har ett gemensamt planprogram upprättats 2005 (Program för Värmdövik, Herrviksnäs och Strömma, Fördjupning av översiktsplanen). Programmet, som upprättades efter kommunens översiktsplan från 2003, kommer inte att ligga till grund för det fortsatta detaljplanearbetet inom området eftersom kommunen fått en ny översiktsplan 2012–2030 Värmdö kommun.

Ortofoto över planområdet

Bild på norra sidan av planområdet Strömma S7, vid Brevikssundet nära Strömma kanal.

Karta över planområdet

Planområdet S7 norr om väg 222 har idag 25 fastigheter. Klicka på bilden för att förstora den.

Kontakta handläggare

Har du frågor kontakta planarkitekt Sten Hammar via mejl sten.hammar@varmdo.se
eller via servicecenter 08-570 470 00.