Bygglov för byggnader

Det krävs bygglov om du ska bygga nytt, göra en om- eller tillbyggnad eller ändra byggnadens yttre utseende. Det krävs också bygglov om byggnaden
ska användas för ett annat ändamål eller om det tillkommer en ytterligare bostad. Det finns vissa undantag från bygglovsplikten.

När krävs det bygglov?

Det krävs bygglov för:

  • Nybyggnad
  • Tillbyggnad
  • Ändrad användning om byggnaden helt eller delvis tas i anspråk eller inreds för ett väsentligt annat ändamål än befintligt
  • Inredning av ytterligare bostad, ytterligare lokal för handel, hantverk eller industri
  • Ändring av byggnadens yttre utseende, om den avsevärt ändras och byggnaden är inom detaljplanelagt område.