Ekvik 1:29, ändring av detaljplan

Inom detaljplan för Ekvik 1:1, DP 9, ligger fastigheten Ekvik 1:29, och på denna
Villa Soludden. Förvaltningen har fått i uppdrag av kommunstyrelsens planutskott att utarbeta en detaljplaneändring för rubricerat område.

Syfte med planarbetet

Syftet med ändringen av detaljplanen är att är att ge Villa Soludden, konferensanläggningen
på fastigheten Ekvik 1:29, möjlighet att förbättra sin verksamhet genom tillbyggnad av huvudbyggnaden. Syftet i övrigt är oförändrat lika den underliggande planens; att stödja uppförande av en högklassig byggnad för konferensverksamhet och bastu.

Status i planarbetet

Pil - planprocess - Normalt - Laga kraft

Detaljplanen antogs i kommunfullmäktige den 10 mars 2021. Detaljplanen blev överklagad
till mark- och miljödomstolen 2022-02-02 (målnummer P3047-21) samt till mark- och miljööverdomstolen 2023-07-18 (målnummer P2162-22). Detaljplanen fick laga kraft i samband med mark- och miljööverdomstolens beslut 2023-07-18 att anta detaljplanen.

Foto på konferensanläggning Ekvik 1:29

Bakgrund

Fastighetsägarens ansökan om planbesked är godkänd av kommunstyrelsens planutskott, som även givit uppdrag att starta planarbetet.

Planhandlingar

Lagakrafthandlingar

Antagandehandlingar

Granskningshandlingar

Samrådshandlingar

Uppstart av planarbete

Kontakta handläggare

Frågor besvaras av planarkitekt Linnea Olofsson via mejl linnea.olofsson@varmdo.se
eller via servicecenter på telefon 08-570 470 00.