Östra Mörtnäs, etapp 2

Detaljplanen Östra Mörtnäs etapp 2 möjliggör nyexploatering inom tre
områden med tre olika byggaktörer, totalt cirka 200 nya bostäder.
Detaljplanen säkerställer även nya infartsvägar från väg 222 samt
fastlägger och reglerar pågående markanvändning i området.

Området med inringade partier. Kartbild.

De aktuella områdena är markerade med svarta linjer

Läge och avgränsning

Kartbild med områdena inringade. Ortofoto.

Planområdet ligger norr och söder om Grisslingerakan, väster om Ålstäksrondellen.

Syfte med planarbetet

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nybyggnation av bostäder inom fastigheterna Mörtnäs 1:12, 1:587 och 1:226. Planförslaget möjliggör bostäder i form av både lägenheter i flerbostadshus, parhus, kedjehus och friliggande enbostadshus. Planen ska ocksåsäkerställa angöring till de fastigheter vars in- och utfarter påverkas av Trafikverkets vägplan. Syftet med detaljplanen är även att fastlägga och reglera pågående markanvändning för befintliga bostäder, näringslokaler, naturområden, badplats, infartsparkering och tekniska anläggningar. Detaljplanen ska genom planläggning av naturområden och införande av skydd av natur på kvartersmark tillse att det gröna svaga sambandet i området bevaras och säkerställs.

Status i planarbetet

Statuspil som visar på Granskning.

Granskning har pågått mellan 2024-06-05−2024-07-07

Kommunen kommer nu ta ställning till de inkomna synpunkterna och eventuella förslag till revideringar i ett granskningsutlåtande. Därefter ska planförslaget antas.

Tidplan

Startskede: 2016

Samråd: 2020-06-02 – 2020-06-30

Granskning: 2024-06-05 – 2024-07-07

Antagande: Q1 2025

Planförfarande

Planarbetet utförs enligt plan- och bygglagen (PBL) SFS 2010:900 enligt bestämmelserna för utökat förfarande.

Planarbetet

Detaljplanen för Östra Mörtnäs etapp 2 berörs av Trafikverkets åtgärder på väg 222 och kommer likt övriga planer i Grisslinge/Mörtnäs att beröras av vägplanen. Kommunens planarbete i hela Grisslingeområdet samordnas med Trafikverkets planering för väg 222/Skärgårdsvägen.

Mer information om Trafikverkets vägplan för väg 222 mellan Mölnvik och Ålstäket finns på länken nedan:

Till Trafikverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Arbetet med detaljplan för Östra Mörtnäs etapp 2 påbörjades under sista kvartalet 2016 och har nu kommit till granskningsskede.

Kommunen har även två andra pågående planarbeten längs vägsträckan, se länkar under Relaterad information nedan.

Ortofoto M5, M10, Östra MörtnäsFörstora bilden

Klicka på bilden för att förstora


Planförslaget för Östra Mörtnäs etapp 2 möjliggör exploatering av tre fastigheter. Skanska (Grisslingehöjden kommanditbolags) planerar för flerbostadshus innefattande cirka 140 lägenheter på fastighet Mörtnäs 1:12. Grisslinge Fastighetsutveckling AB planerar för cirka 50 till 55 bostäder i form av lägenheter och radhus på den gamla bussdepåtomten Mörtnäs 1:587. G Blomberg Fastighets AB planerar 12 småhus på den gamla verksamhetstomten Mörtnäs 1:226. Sammantaget möjliggör detaljplanen för cirka 200 nya bostäder.

Den nya exploateringen ska utformas för att harmonisera med platsens karaktär av sand och tallskog genom material och färgval. Byggnaderna kopplas visuellt och taktilt till platsen genom naturmaterial som puts, sten och trä samt kulörer som är hämtade ur närmiljön. Materialen bedöms åldras hållbart och värdigt.

I den nordvästra delen av planområdet anpassar sig byggnadernas våningsantal och utformning till den befintliga villabebyggelsen i Mörtnäs. Mot väg 222 föreslås bebyggelsen på Mörtnäs 1:12 och Mörtnäs 1:587 vara högre för att ansluta mot det nya bredare vägrummet. Mörtnäs 1:12 är också en fortsättning på bebyggelsen i angränsande detaljplan Östra Mörtnäs etapp 1. Platsens karaktär på exploateringsområdena kommer att ändras från före detta sandtag och bussgarage till ett bostadsområde som har större möjlighet att skapa tillhörighet och trygghet i området.

Planområdet ligger inom ett grönt svagt samband av Nacka-Värmdökilen utpekat i RUFS 2050 och i Värmdö kommuns översiktsplan 2035. Planområdet är även utpekat som primärt bebyggelseläge i dessa dokument. Grönt svagt samband och primärt bebyggelseläge innebär motstridiga rekommendationer och det är en utmaning att försöka förena de olika intressena. I detaljplanen har bostadsmålet prioriterats och ansträngningar har gjorts för att värna det gröna svaga sambandet genom att bevara och skydda de befintliga värdena i så stor utsträckning som möjligt.

Efter samrådet genomfördes ett internt arbete med att ta fram en helhetsanalys gällande gröna samband samt exploatering i Östra Mörtnäs och i detaljplanens närområde. Granskningsförslaget föreslår större ytor för Natur och Park för att säkra gröna passager.
En skötselplan har också tagits fram för naturmarken i Östra Mörtnäs etapp 1 och 2. Exploatörerna har i sina gestaltningsprogram även utvecklat gröna strategier. Dessa strategier innebär exempelvis att utemiljöerna ska utformas med lämpliga inhemska
växtval samt att gröna tak ska anläggas på komplementbyggnader och i vissa fall bostadshus.

Ta del av frågor och svar som kommit in under detaljplanearbetet via länken nedan.

Till frågor och svar

Relaterad information

Kommunens planarbete samordnas med Trafikverkets planering för ombyggnad av väg 222 Skärgårdsvägen mellan Mölnvik och Grisslinge.

Planhandlingar

Granskningshandlingar

Samrådshandlingar

Planprogram från 2010

Uppstart av planarbete

Kontakta handläggare

Vid frågor kontakta projektledare Louise Robinson via mejl louise.robinson@varmdo.se, planarkitekt Johan Almqvist johan.almqvist@varmdo.se eller exploateringsingenjör
Agnes Conzen, agnes.conzen@varmdo.se eller via servicecenter på 08-570 470 00.