PFO M5 Centrala Mörtnäs

Centrala Mörtnäs, M5 är i Värmdö kommuns översiktsplan utpekat som ett prioriterat förändringsområde (PFO) och planeringsförutsättningarna för området har utretts i ett planprogram från 2003. Arbetet med detaljplanen påbörjades 2018.

Kartbild över centrala Mörtnäs med närliggande områden.Förstora bilden

Centrala Mörtnäs. Klicka på bilden för att förstora.

Samhällsbyggnadskontoret har fått i uppdrag av kommunstyrelsens planutskott att upphäva delar av detaljplaner och byggnadsplaner för rubricerat område.

Syfte med planarbetet

Syftet med detaljplanen är att anpassa området för permanentboende och ange riktlinjer för kommande bebyggelseutveckling genom att reglera den befintliga bebyggelsen inom planområdet. Detta förs genom att bestämma byggrätter, fastighetsstorlekar, placering och utformning av byggnader. Detaljplanen är främst av bekräftande karaktär, men kommer att påverkas av Trafikverkets ombyggnad av väg 222 mellan Mölnvik och Ålstäket, framför allt med anledning av att infarten till Mörtnäs flyttar, samt breddning av vägrummet.

Status i planarbetet

Tidplan

Startskede: Q4 2016

Samråd: Q4 2021

Granskning: Q4 2024

Antagande:

Planförfarande

Planarbetet utförs enligt plan- och bygglagen (PBL) SFS 2010:900 enligt bestämmelserna
för standardförfarande.

Planarbetet

Pågående planarbete i Mörtnäs/Grisslinge är indelat i tre delar. De tre detaljplaneområdena redovisas i bilden nedan. Kommunens planarbete samordnas med Trafikverkets planering för väg 222/Skärgårdsvägen. För mer information om Trafikverkets vägplan för väg 222 mellan Mölnvik och Ålstäket, se länk ovan.

Mörtnäs är ett prioriterat förändringsområde (PFO-område) där planläggning och VA-utbyggnad pågår sedan lång tid tillbaka. Planprogram för Mörtnäs och Korpholmen anger bland annat att fastighetsstrukturen i området ska bevaras och att trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter ska förbättras.

Planarbetet i M10 Korpholmen påbörjades Q4 2016 och detaljplanen var ute på samråd under hösten 2018.

Planarbetet samordnas med Trafikverket

Kommunens planarbete samordnas med Trafikverkets planering för ombyggnad av väg 222 Skärgårdsvägen mellan Mölnvik och Grisslinge.

Läs mer här på sidan Väg 222 Mölnvik-Ålstäket

Läs mer Östra Mörtnäs, etapp 2

Läs mer M10 Korpholmen

Mer information finns även på Trafikverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Broschyrer

Två broschyrer finns framtagna om planprocessen och processen vid utbyggnad av vatten och avlopp.

PFO-broschyr om planprocessen , 1.9 MB, öppnas i nytt fönster.

PFO-broschyr om VA-utbyggnad , 6.8 MB, öppnas i nytt fönster.

Planhandlingar

Samrådshandlingar

Uppstart av planarbete

Kontakta handläggare

Frågor om detaljplanen besvaras av planarkitekt Jenny Beijar via mejl jenny.beijar@varmdo.se, telefon direkt 08-570 472 77 eller via servicecenter på 08-570 470 00.