PFO M5 Centrala Mörtnäs

Centrala Mörtnäs, M5 är i Värmdö kommuns översiktsplan utpekat som ett prioriterat förändringsområde (PFO) och planeringsförutsättningarna för området har utretts i ett planprogram från 2003. Arbetet med detaljplanen påbörjades 2018.

Kartbild över centrala Mörtnäs med närliggande områden.

Klicka på bilden för att förstora.

Samhällsbyggnadskontoret har fått i uppdrag av kommunstyrelsens planutskott att upphäva delar av detaljplaner och byggnadsplaner för rubricerat område.

Syfte med detaljplanen

Syftet med detaljplanen är att anpassa området för permanentboende och ange riktlinjer för kommande bebyggelseutveckling genom att reglera den befintliga bebyggelsen inom planområdet. Detta förs genom att bestämma byggrätter, fastighetsstorlekar, placering och utformning av byggnader. Detaljplanen är främst av bekräftande karaktär, men kommer att påverkas av Trafikverkets ombyggnad av väg 222 mellan Mölnvik och Ålstäket, framför allt med anledning av att infarten till Mörtnäs flyttar, samt breddning av vägrummet.

Samråd pågår 2022-06-13 – 2022-07-17

Arbetet befinner sig nu i ett så kallat samrådsskede som äger rum enligt datum ovan.

Samrådstiden/granskningstiden för detta projekt är förlängd med anledning av semestertider och handläggare kan under vissa veckor under semesterperioden vara lediga.

Under samrådet skickas information om detaljplanen ut för synpunkter till fastighetsägare inom området samt till angränsande i planområdet. Information skickas bland annat till länsstyrelsen, lantmäteriet, organisationer och föreningar.

Tyck till

Under samrådet finns möjlighet att lämna in eventuella synpunkter som kan förbättra beslutsunderlaget. Synpunkterna kan handla om felaktigheter eller att man delar/inte delar kommunens syn i en viss fråga som behandlas i den aktuella planen. Synpunkterna som kommer in redovisas och bemöts i en samrådsredogörelse som presenteras på denna webbsida. Redogörelsen ligger sedan till grund för fortsatt planarbete.

Värmdö kommun eftersträvar effektivitet och miljöansvar. Det är därför ett gemensamt intresse inom kommunen att minska på miljöbelastning genom att reducera antalet generella utskick av planhandlingar i pappersformat. Till fastighetsägare översänds enbart informationsbrev.

Planhandlingarna finns att ta del av:

  1. På servicecenter i kommunhuset där blädderexemplar av alla handlingar och bilagor finns samt karta i fullskala.
    Adress: Skogsbovägen 9–11 i Gustavsberg.
    Öppet: mån-ons 08:00–17:00, tors 08:00–19:00 och fre 08:00–17:00.
  2. Här på kommunens webbsida, se nedan.

Skriftligt yttrande ska vara kommunen tillhanda senast 2022-07-17.

För att lämna ditt yttrande välj endast ett av dessa alternativ.

  1. Via e-tjänst: varmdo.se/M5 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
  2. Via e-post: registrator@varmdo.se
  1. Med brev: Värmdö kommun, 134 81 Gustavsberg.

Kom ihåg att uppge namn, eventuell fastighetsbeteckning och diarienumret 15KS/16.
Varje skrivelse diarieförs hos kommunen och är en offentlig handling.

Om flera personer delar samma åsikter kan man skriva ett gemensamt brev. Kom ihåg att uppge allas namn och fastighetsbeteckningar samt diarienumret.

De sakägare som senast under granskningstiden framfört skriftligt yttrande som inte kunnat tillgodoses har möjlighet att senare överklaga detaljplanens antagandebeslut.

Planhandlingar PFO M5 Centrala Mörtnäs

Samrådshandlingar

Uppstart av planarbete

Planarbetet samordnas med Trafikverket

Kommunens planarbete samordnas med Trafikverkets planering för ombyggnad av väg 222 Skärgårdsvägen mellan Mölnvik och Grisslinge.

Läs mer här på sidan Väg 222 Mölnvik-Ålstäket

Läs mer Östra Mörtnäs, etapp 2

Läs mer M10 Korpholmen

Mer information finns även på Trafikverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Broschyrer om prioriterade förändringsområden

Två broschyrer finns framtagna om planprocessen och processen vid utbyggnad av vatten och avlopp.

PFO-broschyr om planprocessen , 1.9 MB, öppnas i nytt fönster.

PFO-broschyr om VA-utbyggnad , 6.8 MB, öppnas i nytt fönster.

Kontakta oss

Frågor om detaljplanen besvaras av:

Mustafa Qazali, planarkitekt (till och med den 7 juli):

Mustafa.Qazali@varmdo.se

Telefon direkt 08-570 480 62

Stefan Khoo, planarkitekt (från och med den 11 juli till och med den 17 juli):

Stefan.Khoo@varmdo.se

Telefon direkt 08-570 480 73

Ida Olesen, planarkitekt (från och med den 11 juli till och med den 17 juli):

Ida.Olesen@varmdo.se

Telefon direkt 08-570 471 22

Telefon via servicecenter: 08-570 470 00