Brunn 1:286 (Vidsjötun)

Samråd av detaljplaneförslag pågår under perioden 2024-06-18 – 2024-09-13.

Ett digitalt informationsmöte har hållits 2024-06-27. Presentationen samt svar på de frågor som ställdes finns publicerade.

Ett öppet hus kommer att hållas i Värmdösalen, Skogsbovägen 9–11, 2024-08-27 klockan 17:00–19:00. Då finns det möjlighet att ställa frågor om planförslaget.

Tyck till

Under samrådet finns möjlighet att lämna in eventuella synpunkter som kan förbättra beslutsunderlaget. Synpunkterna kan handla om felaktigheter eller att man delar eller
inte delar kommunens syn i en viss fråga som behandlas i den aktuella planen.
Synpunkterna som kommer in redovisas och bemöts i en samrådsredogörelse som
ligger till grund för fortsatt planarbete inför granskning.

Skriftligt yttrande ska vara kommunen tillhanda senast 2024-09-13.

För att lämna ditt yttrande välj endast ett av dessa alternativ:

  1. Via e-tjänst: se/brunn1-286Vidsjotun Länk till annan webbplats.
  2. Via e-post: registrator@varmdo.se
  3. Med brev: Värmdö kommun, 134 81 Gustavsberg.

Kom ihåg att uppge namn, eventuell fastighetsbeteckning och diarienumret 2018KS/1104.
Varje skrivelse diarieförs hos kommunen och är en offentlig handling.

Om flera personer delar samma åsikter kan man skriva ett gemensamt brev. Kom ihåg att uppge allas namn och fastighetsbeteckningar samt diarienumret.

De sakägare som senast under granskningstiden framfört skriftligt yttrande som inte kunnat tillgodoses har möjlighet att senare överklaga detaljplanens antagandebeslut.

Planhandlingarna finns att ta del av:

  1. På servicecenter i kommunhuset där blädderexemplar av alla handlingar och bilagor finns samt karta i fullskala.
    Adress: Skogsbovägen 9–11 i Gustavsberg.
    Ordinarie öppettider: mån-ons 08:00–17:00, tors 08:00–19:00 och fre 08:00–17:00.
  2. Här på kommunens webbplats, nedan.

Läget och avgränsning

Planområdet ligger på Ingarö drygt 500 meter från Brunn centrum och är cirka 17,5 hektar stort.

Syfte med planarbetet

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för cirka 300 nya bostäder med en variation av storlekar och bostadstyper samt en förskola med möjlighet till 160 platser. Detaljplanen
syftar också till att utforma bebyggelse av hög arkitektonisk kvalitet förenlig med områdets naturvärden och kommunens arkitekturprogram.

Status i planarbetet

Bild med pil som visar var i processen planen är.

Samråd pågår under 2024-06-18 − 2024-09-13.

Arbetet befinner sig nu i ett så kallat samrådsskede. Under samrådet skickas information om detaljplanen ut för synpunkter till fastighetsägare inom området samt till fastighetsägare vars fastigheter angränsar till planområdet. Information skickas bland annat till Länsstyrelsen, Lantmäteriet, organisationer och föreningar.

Efter samrådet ska kommunen ta ställning till de inkomna synpunkterna och eventuella förslag till revideringar i en samrådsredogörelse. Därefter bearbetas planförslaget, om behov föreligger, inför granskning av detaljplan.

Tidplan

Startskede: Start-PM godkändes 2020-09-08 § 17 i kommunstyrelsens planutskott, KSPU.

Samråd: Samråd sker under perioden 2024-06-18 – 2024-09-13.

Granskning: Q2 2025

Antagande: Q3 2025

Planförfarande

Planarbetet utförs enligt plan- och bygglagen (PBL) 2010:900 och sker med utökat förfarande.

Bakgrund

Ansökan om planbesked för Brunn 1:286 godkändes av kommunstyrelsens planutskott 24 januari 2019, Dnr: 2018KS/1104 - 4 §7. I beslutet fastställdes att kommunen är beredd att i en detaljplaneprocess pröva detaljplaneläggning för bostadsändamål på fastigheten Brunn 1:286. Det beslutades även att detaljplanen ska föregås av ett planprogram för Brunn. Ett planprogram för Ingarö Brunn har tagit fram och godkändes av kommunstyrelsens planutskott 19 november 2019, 2018KS/0745 - 89. I planprogrammet rekommenderas det att detaljplanen för Brunn 1:286 ska planeras för bostäder med blandade upplåtelseformer i småhus och lägenheter samt att mark ska reserveras för en förskola för cirka 120 barn.

Planområdet

Kartbild över området.

Planområdets avgränsning redovisas med svart streckad linje.

 

Planförslaget

Detaljplaneförslaget möjliggör olika typer av boendeformer såsom flerbostadshus, parhus och radhus. Bebyggelsens skala, placering och utformning ska ta stor hänsyn till platsens förutsättningar som till exempel den kuperade terrängen, de höga naturvärdena samt vattenskyddsområdet (sekundär zon). Planförslaget är förenligt med riktlinjerna i gällande översiktsplan med hänvisning till att bebyggelseutvecklingen bör ske där det finns tillgång till utbyggd samhällsservice, med möjlighet till kollektivtrafik och kommunalt vatten och avlopp. Söder om den aktuella detaljplanen pågår bildandet av ett naturreservat, vilket syftar till att bevara biologisk mångfald samt att vårda och bevara värdefulla naturmiljöer. Det behövs som skyddsåtgärd för arter skyddade enligt Artskyddsförordningen samt som ekologisk kompensation för exploateringen av jungfrulig skogsmark.

Kartbild över området. Ortofoto.

Illustrationsplan (Norconsult 2024)

Detaljplanens genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan.

Mark som enligt planförslaget föreslås tas i anspråk för allmän plats utgörs av GATA och NATUR. Kommunalt huvudmannaskap föreslås för allmän plats.

Planförslaget bedöms förenligt med kommunens gällande översiktsplan.

Planarbetet

För framtagandet av detaljplaneförslaget har utredningar tagits fram avseende bland annat naturvärden, geotekniska förutsättningar, dagvattenhantering, trafik och buller.

Byggaktör

RO properties

Planhandlingar

Samrådshandlingar

Utredningar

Uppstart av planarbete

Kontakta handläggare

Frågor besvaras av projektledare Matilda Arvidsson via mejl matilda.arvidsson@varmdo.se, planarkitekt Charlotte Rydahl via mejl charlotte.rydahl@varmdo.se och exploateringsingenjör Hanna Hallbäck: hanna.hallback@varmdo.se eller via servicecenter på 08-570 470 00.