Hemmesta 11:413, Hemmesta vattentorn

Syftet med detaljplanen är att pröva förutsättningarna för ett nytt vattentorn. Detaljplanearbetet befinner sig mellan samråd och granskning. En arkitekt-tävling om vattentornets framtida gestaltning pågick under hösten 2023.

Uppförande av teletorn

Utbyggnaden av teletornet är inplanerat till den 8/8 – 9/8 och utförs med hjälp av helikopter. Begränsad genomfart i området. Följ anvisningar på plats. Mer information finns här:

Utbyggnad av nya teletorn


Arkitekttävling Hemmesta vattentorn

Som en del av detaljplaneprocessen för ett nytt vattentorn och platsen där tornet planeras anordnade Värmdö kommun en allmän projekttävling i samarbete med Sveriges Arkitekter. Arkitekttävlingen syftade till att få fram ett väl gestaltat och genomförbart förslag till ett nytt vattentorn i Hemmesta.

Tävlingsperioden är avslutad och alla inkomna 151 tävlingsförslag finns att ta del av digitalt. Byggnationen av vattentornet planeras till 2025–2026.

Här kan du läsa mer om det vinnande bidraget:

Tävlingen om Hemmestas nya vattentorn är avgjord Länk till annan webbplats.

De 151 förslagen finns att se här:

Tävling om vattentorn på Värmdö - Sveriges Arkitekter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Samarbete med Hemmestaskolan

Elever på Hemmestaskolan har i ämnet bild arbetat med att ta fram inspirationsmaterial för ett nytt vattentorn i form av modeller och teckningar. Dessa elevarbeten ställdes ut parallellt med planhandlingar under detaljplanens samrådstid i Hemmesta bibliotek. Några elevarbeten fanns även utställda i kommunhuset på Skogsbovägen 9–11 i Gustavsberg, tillsammans med detaljplanehandlingarna. Utställningen tillförde inspiration till tävlingsdeltagare i arkitekt-tävlingen.

Klicka på länken nedan för mer information om utförd elevutställning.

Elevarbeten Hemmesta vattentorn Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läge och avgränsning

Vattentornet planeras att uppföras inom Hemmesta 11:413. Fastigheten ägs av kommunen och ligger cirka 550 meter från Hemmesta centrum och intill Hemmesta skola och Värmdövallens idrottsplats. Detaljplanen berör även fastigheten Hemmesta 11:425 med Hemmesta skola. Denna fastighet ägs också av kommunen. Fastigheten Hemmesta 11:413 gränsar i öster till Storskogen på Hemmesta 10:316, i nordöst till tre bostadsfastigheter, i väster till ett villa-
område i Värmdövik (Äppelblomsvägen) samt bostäder inom Hemmesta 11:438 som ägs av VämdöBostäder AB. Söder om planområdet ligger Värmdövik 19:4 med Storskogen där Värmdöleden passerar igenom. I norr gränsar planområdet till en grusplan intill Hemmestaskolan.

Hemmesta planområde. Kartbild.

Planområde inom svart linje.

Syftet med planarbetet

Syftet med detaljplanen är att pröva förutsättningarna för ett nytt vattentorn med tillhörande teknikanläggningar placerat på fastigheten Hemmesta 11:413, liksom en tillfartsväg till tornet. Detaljplanen ska säkra att föreslagen markanvändning är lämplig, sett till platsens förut-sättningar och dess kommande omgivningspåverkan. Ett nytt vattentorn behövs för dricks-vattendistribution och utjämning av dygnsvariationer i vattenförbrukningen och är en förutsättning för fortsatt utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp i kommunen. I plan-arbetet kommer stor vikt att läggas på gestaltning av vattentornet.

Detaljplanen följer gällande översiktsplan.

Status i planarbetet

Pil med åtta steg som visar utökat förfarande. Markering på samråd. Illustration.

Samråd pågick under perioden mellan 2023-05-23 och 2023-06-22.
Arbete pågår med framtagande av granskningshandlingar.

Detaljplanearbetet befinner sig mellan samråd och granskning. Samråd om detaljplaneförslag pågick under perioden 2023-05-23 till och med 2023-06-22. Kommunen genomförde hösten 2023 en arkitekttävling för att ta fram ett förslag till gestaltning av vattentornet. Planförslaget bearbetas nu inför granskning utifrån inkomna yttranden, kompletterande utredningar och utifrån det vinnande förslaget om det nya vattentornets placering och gestaltning.

Tidplan

Startskede: Start-PM godkändes 2022-06-07 i KSPU

Samråd: Q2 2023

Granskning Q4 2024 – Q1 2025

Antagande Q3-Q4 2025

Planförfarande

Planarbetet utförs enligt plan- och bygglagen (PBL) SFS 2010:900 och sker med utökat förfarande.

Bakgrund

Tekniska nämnden beslutade 2020-12-09 § 91 att ge VA- och avfallsavdelningen i uppdrag att
ta fram underlag för en planbeskeds-ansökan, samt att ansöka om planbesked för ett nytt vattentorn i Hemmesta.

VA-och avfallsavdelningen beviljades positivt planbesked av kommun-styrelsens planutskott 2021-10-12 § 33.

Majoritet för Värmdö inkom med ett tilläggsyrkande om att ge förvaltningen i uppdrag att involvera allmänheten tidigt i arbetet med gestaltningen av det nya vattentornet i Hemmesta,
då ett vattentorn är av stort allmänintresse och påverkar landskapsbilden.

Kommunstyrelsens planutskott godkände start-PM för detaljplanen 2022-06-07 § 19.
En protokollsanteckning lades till om att tidigt involvera Värmdöborna i gestaltningen av
det nya vattentornet för att kunna skapa ett nytt landmärke för Värmdö.

KSPU informerades om samrådsförslaget 2023-05-02. Delegationsbeslut fattades
2023-05-22 av planchef om att gå ut på samråd med detaljplaneförslaget.

Kommunstyrelsen fattade beslut 2023-06-14 § 111 om att Kommunen arrangerar en öppen arkitekttävling i samarbete med Sveriges arkitekter.

Planområdet

Kartbild.

Orienteringskarta. Planområdet är inringat med orange linje.

Planförslaget

Målsättningen med detaljplanen är att när den är genomförd så står där ett vattentorn med en tydlig visuell identitet som kan fungera som en symbol för platsen och dess invånare. Visionen är att Hemmesta har fått en ny signatur som medvetet förhåller sig till sin omgivning.

En undersökning om detaljplanen antas medföra en betydande miljöpåverkan har gjorts enligt
6 kap. 5–6 §§ miljöbalken. Planförslaget bedöms i nuläget inte ge upphov till betydande miljöpåverkan.

Samrådsförslaget och dess plankarta är utformade utan mer utförliga detaljer för att ge utrymme för flexibilitet i arkitekttävlingen. En sammanvägd bedömning av rekommenderad
yta för placering av vattentornet har gjorts utifrån framtagna utredningar.

Detaljplanen har kommunalt huvudmannaskap för allmän plats.

Planförslaget bedöms förenligt med kommunens gällande översiktsplan.

Planarbetet

Planarbetet sker med utökat förfarande enligt PBL då ett vattentorn anses ha stort allmänintresse.

För framtagandet av detaljplaneförslaget inför samråd har utredningar tagits fram avseende naturvärden, landskap, geotekniska förutsättningar, dagvattenhantering, väg och trafik samt teknisk programhandling för vattentornet.

Inför granskning, när det finns ett vinnande förslag till gestaltning, kommer detaljplanens detaljeringsgrad öka och en mer preciserad placering anges för vattentornet med tillhörande teknikanläggningar. E-området för tekniska anläggningar kommer att anpassas utifrån vinnande förslags ytbehov och hänsyn tas till omgivande natur i största möjligaste mån.

Miljöpåverkan för tillfartsväg kommer att utredas ytterligare inför granskning. Även resultat
från artskyddsinventering av fågel, som utfördes under säsong 2023, kommer att inarbetas i underlaget.

Undersökning om betydande miljöpåverkan

En undersökning om detaljplanen antas medföra en betydande miljöpåverkan har utförts. Planförslaget bedöms inte ge upphov till betydande miljöpåverkan. En strategisk miljö-bedömning har därmed inte genomförts för detaljplanen.

Ytterligare utredning behöver utföras gällande miljöpåverkan för valt alternativ för tillfartsväg. Även resultat från artskyddsinventering av fågel, som utfördes under säsong 2023, kommer att inarbetas i underlaget.

Planhandlingar

Samrådshandlingar

Uppstart av planarbete

Kontakta handläggare

Frågor besvaras av projektledare Yvonne Karlsson via mejl yvonne.karlsson@varmdo.se,
planarkitekt Johan Almqvist johan.almqvist@varmdo.se och exploateringsingenjör
Rasmus Näsman, rasmus.nasman@varmdo.se eller via servicecenter på 08-570 470 00.