Hemmestatorp 1:1

Arbetet med detaljplan för Hemmestatorp 1:1 är pausat.

Kartbild Hemmestatorp 1:1Förstora bilden

Karta över Hemmestatorp 1:1

Läge och avgränsning

Hemmestatorp 1:1 ligger cirka en km nordöst om Hemmesta centrum. Området gränsar i väster till Torsby, i öster till fastigheten Hemmesta torp 1:4, i söder till Hemmestaträsket och i norr till Värmdövägen. På fastigheten finns idag en äldre gårdsbildning och väster om denna ett friliggande torp. Fastigheten gränsar till Hemmestaträsket och Värmdövägen. Genom området går en äldre byväg som kantas av lövträd, bergsknallar och jordbruksmark.

Syfte med planarbetet

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra bostäder på fastigheten Hem[1]mestatorp 1:1 och att bevara skyddsvärd omkringliggande natur. De nya byggnaderna anpassas efter terrängen och platsens förutsättningar. Detaljplanen möjliggör för 22 nya bostäder i radhusform.

Status i planarbetet

Pil mellan samråd och utställning

Arbetet med detaljplan för Hemmestatorp 1:1 är pausat.

I Värmdö kommun sker en stor inflyttning, dels i de nya bostadsområdena i Porslinskvarteren, dels genom att allt fler bosätter sig i tidigare fritidshusområden. Samtidigt har nödvändiga investeringar på de statliga vägarna uteblivit vilket har gjort trafiksituationen alltmer ansträngd. Med anledning av det antog kommunfullmäktige den 10 juni 2021 nya bostadspolitiska mål
som innebär att kommunen genom detaljplaneläggning ska verka för en genomsnittlig tillväxt på cirka 150 till 250 bostäder per år under perioden 2021 till 2025, vilket är en sänkning av antal bostäder sedan tidigare mål.

Den 15 februari 2022 gav kommunstyrelsens planutskott förvaltningen i uppdrag att prioritera ett antal detaljplaner. Detaljplan för Hemmestatorp 1:1 är en av de detaljplaner som inte är prioriterad. Planarbetet för Hemmestatorp 1:1 kommer därför att pausas. Det är i dagsläget
inte bestämt när ett eventuellt planarbete kan återupptas.

Protokoll, kommunstyrelsens
planutskott Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Planförfarande

Planarbetet utförs enligt plan- och bygglagen (PBL) SFS 2010:900 och sker med utökat förfarande.

Bakgrund

Planområdet omfattas av ett positivt planbesked som beslutades av kommunens planutskott den 15 juni 2017. Inom ramen för planarbetet bedömdes behov finnas av att utreda buller,
risk från transport av farligt gods, strandskydd, geotekniska förutsättningar, naturvärden och påverkan på Hemmestaträsket.

Den 7 maj 2019 godkändes Start-PM för detaljplanen.

Beslut om att gå ut på samråd med detaljplaneförslaget togs i kommunstyrelsens planutskott 2021-06-01.

Planförslaget

Detaljplanen möjliggör för 22 nya bostäder i radhusform. Husen planeras utmed Hemmestatorpsvägen i tre olika grupperingar; i öster, i väster och i dess mitt.

Angöring till området planeras från väg 274 via Torsby Bäckväg, som är belägen på
Torsby 1:249. Rättighet att få köra på Torsby Bäckväg krävs. Befintliga in- och utfarter från Hemmestatorpsvägen mot väg 274 föreslås att stängas av trafiksäkerhetsskäl och en ny vändzon föreslås längst in på Hemmestatorpsvägen. Närheten till väg 274, som utgör transportled för farligt gods, gör att en riskreducerande mur eller ett plank med en höjd av minst två meter över vägbanan behöver uppföras mellan vägen och planområdets östra del.

Skyddsvärd natur planläggs som NATUR. Särskilt skyddsvärda träd skyddas med planbestämmelser. Detaljplanen inrymmer även E-områden för avloppspumpstation
samt transformatorstation.

Större delen av planområdet ligger inom strandskyddat område för Hemmestaträsket.
Nya byggrätter placeras inom redan ianspråktagna ytor. Strandskydd föreslås upphävas
för nya byggrätter, gata och E-områden.

Enskilt huvudmannaskap föreslås för allmän plats GATA och NATUR.

Planhandlingar

Samrådshandlingar

Uppstart i planarbetet

Kontakta handläggare

Frågor besvaras av projektledare Yvonne Karlsson via mejl yvonne.karlsson@varmdo.se

och exploateringsingenjör Hanna Hallbäck, hanna.hallback@varmdo.se

eller via servicecenter på08-570 470 00