PFO B5 Norra Älvsala 2

Detaljplanen var ute på granskning 1 under sommaren 2022. Synpunkter kom
då in på planförslaget från boende, myndigheter och ledningsägare i området.
Alla synpunkterna med kommunens svar finns samlade i en samrådsredogörelse. Synpunkterna har i vissa fall lett till förändringar av planhandlingarna. På grund av uppdaterade förhållanden kring översvämningsrisker som medför en väsentlig ändring av plankartan behövde detaljplanen skickas ut på granskning på nytt.

Läge och avgränsning

Karta över aktuellt planområde.

Översiktskarta, Norra Älvsala 2

Kartbild Norra Älvsala.

Röd linje - det aktuella planområdets avgränsning

Syfte med planarbetet

Syftet med planarbetet i de prioriterade förändringsområdena är att ange riktlinjer för hur och i vilken form omvandlingen av områdena kan ske samtidigt som kommunala vatten- och spill-vattenledningar byggs ut. Frågor om byggrätt och byggnadsutformning kommer att prövas.

Planförslagets sociala, ekonomiska och ekologiska konsekvenser kommer att redovisas.

Flertalet frågor är gemensamma för PFO 19, och de olika detaljplanerna kommer att ha ett liknande förhållningssätt till de gemensamma frågorna.

Status i planarbetet

Pil - planprocess - Normalt - mellan granskning och antagen

Granskning har pågått 2023-06-14 – 2023-09-10. Kommunen kommer nu ta ställning till de inkomna synpunkterna och eventuella förslag till revideringar i ett granskningsutlåtande. Därefter ska planförslaget antas.

Tidplan

Samråd: Q4 2019

Granskning 1: Q2 2022

Granskning 2: Q3 2023

Antagande Q4: 2024

Laga kraft: tidigast Q1 2025

Planförfarande

Planarbetet utförs enligt plan- och bygglagen (PBL) SFS 2010:900 enligt bestämmelserna
för standardförfarande.

Bakgrund

I kommunens översiktsplan anges allmänna rekommendationer för PFO-områden:

  • Förtätning genom avstyckning ska undvikas och karaktären i området ska bibehållas.
  • Hänsyn ska tas till strandskydd och känslig natur.
  • Vägar och naturområden ska förvaltas med enskilt huvudmannaskap.
  • Dagvatten ska utredas.
  • Utbyggnad av vatten och spillvatten ska vara genomförd innan utökade byggrätter medges.

Övergripande rekommendationer för vägar och trafik i PFO-områden:

  • Det lokala vägnätet ska utvecklas i takt med att trafiken ökar.
  • Kollektivt resande ska underlättas genom hållplatser, infartsparkeringar och cykeluppställning samt utbyggnad av gång- och cykelvägar.

Planhandlingar

Granskningshandlingar

Handlingar från granskning 1 2022

Samrådshandlingar

Uppstart av planarbete

Kontakta handläggare

Frågor besvaras av planarkitekt Stefan Khoo via mejl till stefan.khoo@varmdo.se.

Mellan den 19 och 22 juni, samt mellan den 10 och 17 juli, kontakta planarkitekt
Babak Moazzami på 08-570 481 11, eller via servicecenter 08-570 470 00.