PFO I8, Näsudden

Detaljplanen syftar till att anpassa området för permanentboende och ange riktlinjer för kommande bebyggelseutveckling samtidigt som kommunalt vatten och spillvatten byggs ut.

Läge och avgränsning

Detaljplanen för Näsudden ligger cirka 1,5 kilometer från Brunn centrum. Området är i översiktsplanen utpekat som ett prioriterat förändringsområde (PFO).

Översiktskarta.Förstora bilden

Planområdets avgränsning redovisas med röd färg. Klicka på bilden för att förstora den.

Syfte med planarbetet

Syftet med detaljplanen är att anpassa området för permanentboende. Planering av kommunalt vatten och avlopp avses ske parallellt med planläggningen och utbyggnad sker efter detaljplanen fått laga kraft. Planen ska kunna genomföras med bibehållande av områdets karaktär samt bevarande av natur- och kulturvärden.

Status i planarbetet

Pil - planprocess - Normalt - mellan granskning och antagen

Granskning 2 har pågått mellan 2024-04-11 och 2024-05-02

Kommunen kommer nu ta ställning till de inkomna synpunkterna och eventuella förslag till revideringar i ett granskningsutlåtande. Därefter ska planförslaget antas.

Tidplan

Startskede: 2019-09-03

Samråd: 2021-06-01 till 2021-06-21

Granskning 1: 2023-06-16 till 2023-08-11

Granskning 2: 2024-04-11 till 2024-05-02

Antagande: Q3 2024

Planförfarande

Planarbetet utförs enligt plan- och bygglagen (PBL) SFS 2010:900 enligt bestämmelserna för utökat förfarande.

Broschyrer om prioriterade förändringsområden

Två broschyrer finns framtagna om planprocessen och processen vid utbyggnad av vatten och avlopp.

PFO-broschyr om planprocessen , 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.

PFO-broschyr om VA-utbyggnad , 1.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Planhandlingar

Granskningshandlingar 2 (period 2024-04-11 till 2024-05-02)

Granskningshandlingar 1 (period 2023-06-16 till 2023-07-21)

Samrådshandlingar


Uppstart av planarbete

Kontakta handläggare

Frågor besvaras av projektledare/planarkitekt Emma Toth via mejl emma.toth@varmdo.se, exploaterings-ingenjör Rasmus Näsman rasmus.nasman@varmdo.se eller via servicecenter
08-570 470 00.