Upphävande av del av byggnadsplan bp5, Fagerholm

Samhällsbyggnadskontoret har fått i uppdrag av kommunstyrelsens
planutskott att upphäva del av byggnadsplan 5 för rubricerat område.

Kartbild över området.

Syfte med planarbetet

Syftet med upphävandet av del av byggnadsplan bp5 är att ge utrymme för permanentboende och större byggrätter än vad gällande byggnadsplan tillåter. Upphävandet kommer att innebära möjlighet att pröva ny bebyggelse i området. Syftet är också att kunna tillämpa ett enskilt VA-system under ytterligare 10–15 år. Syftet är inte att tillåta förtätning och delning av fastigheter. upphävandet omfattar endast delar av byggnadsplan som utgörs av kvartersmark och vägar.

Status i planarbetet

Pil - planprocess - Normalt - Laga kraft

Tidplan

Detaljplanen antogs av kommunstyrelsens 2023-06-14 och fick laga kraft 2023-07-10.

Samråd: 2022-11-15 till 2023-12-12

Granskning: 2023-03-25 till 2023-04-10

Antagande: 2023-06-14

Förutsättningar och bakgrund

Fagerholm på Ingarö ligger cirka två km söder om Brunn. Området har uppstått som ett fritidshusområde och består idag av cirka 170 fastigheter varav cirka 40% är permanent bebodda. Cirka 35 av dessa fastigheter är planlagda, övriga fastigheter är inte planlagda.
Inom den planlagda delen gäller byggnadsplan bp5 med planbestämmelser som begränsar byggrätten till maximalt 60 m2 i huvudbyggnad och 40 m2 i komplementbyggnad. Inom
den övriga delen av Fagerholm kan alla bygglov prövas som bebyggelse utanför detaljplan.
Detta har inneburit en friare bebyggelseutveckling med enskilda VA-lösningar och en på-
gående omvandling från fritidsboende till året runt-boende.

Den del av gällande byggnadsplan bp5 som reglerar kvartersmark och vägar bedöms kunna upphävas utan att det i påtaglig grad förändrar områdets karaktär och utan olägenheter för omkringliggande områden. Därmed berörs inte omkringliggande naturmark och området
längs med stranden. Gränsen för upphävandet går längs de nuvarande bostadsfastigheternas fastighetsgränser. Upphävandet sker efter en helhetsbedömning av Fagerholmsområdet vad gäller bebyggelseutveckling, VA-situation och på begäran av fastighetsägarna.

Broschyrer om prioriterade förändringsområden

Två broschyrer finns framtagna om planprocessen och processen vid utbyggnad av vatten
och avlopp.

PFO-broschyr om planprocessen , 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.

PFO-broschyr om VA-utbyggnad , 1.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Planhandlingar

Lagakrafthandlingar

Antagandehandlingar

Granskningshandlingar

Planbeskrivning

Plankartor

Uppstart av planarbete

Kontakta handläggare

Frågor om detaljplanen besvaras av planarkitekt Mustafa Qazali via mejl mustafa.qazali@varmdo.se, telefon direkt 08-570 480 62 eller via servicecenter
08-570 470 00.